Me­ra­ve­llós

La Vanguardia (Català) - Viure TV - - DALÍ -

La te­le et des­pu­lla gai­re­bé del tot. I et dei­xa amb el cul a l’ai­re abans que t’ha­gi cai­gut l’úl­ti­ma pe­ça. És el cas de Ha­li­ma Mou­cid, una ciu­ta­da­na mar­ro­qui­na ins­tal·la­da a Po­zu­e­lo de Ca­la­tra­va (Ciu­dad Re­al), que va subs­criu­re un prés­tec hi­po­te­ca­ri de 168.000 eu­ros amb una quo­ta men­su­al de 500 eu­ros a Kut­xa­bank. Com que ella i el seu ma­rit van que­dar a l’atur fa dos anys, van dei­xar d’abo­nar els re­buts i van ofe­rir el pis com a pa­ga­ment, en­ca­ra que el banc els va ofe­rir un re­es­truc­tu­ra­ció del deu­te, ja que no va vo­ler que­dar-se l’ha­bi­tat­ge. Ales­ho­res, Ha­li­ma es va apun­tar a De­ja si­tio pa­ra el postre, un con­curs cu­li­na­ri de Cuatro que té com a pre­mi més gros 30.000 eu­ros. Els de Kut­xa­bank la van veu­re a la te­le, van creu­re que ha­via gua­nyat i li van re­cla­mar els di­ners del prés­tec. Ai­xò és im­me­di­a­te­sa, per­què no­més hi ha ha­gut una emis­sió del con­cur­si, lle­vat que es­ti­gui tot gra­vat i l’en­ti­tat ban­cà­ria sà­pi­ga que Ha­li­ma és la ven­ce­do­ra, no hi ha mo­tiu per a l’exi­gèn­cia d’uns di­ners en­ca­ra en l’ai­re. Me­ra­ve­llós.

“Me­ra­ve­llós” és la pa­rau­la que més s’uti­lit­za en un al­tre pro­gra­ma, aques­ta ve­ga­da de Te­le­cin­co, ¡Qué ti­em­po tan fe­liz!; “Me­ra­ve­llós i Ma­ría Teresa (Cam­pos)” és l’op­ció B, i “tot és me­ra­ve­llós, Ma­ría Teresa” el pre­mi gros, el ple al cupó. Do­nes, ho­mes, ani­mals, plan­tes, can­çons, te­mes. “Tot és me­ra­ve­llós, Ma­ría Teresa” és la fra­se re­pe­ti­da fins a la sa­ci­e­tat els dis­sab­tes i els diu­men­ges en les tres ho­res d’un pro­gra­ma fet a sem­blan­ça de Sá­ba­do gi­gan­te que emet Don Fran­cis­co (Ma­rio Kreutz­ber­ger) des de Mi­a­mi a 43 pa­ï­sos, o de Do­me­ni­ca In, des de la RAI, pre­sen­tat per Ma­ra Ver­ni­er. L’es­pai his­pà es­tà en antena des del 1962, sem­pre amb el ma­teix pre­sen­ta­dor, men­tre que l’ita­lià ha tin­gut di­ver­ses es­tre­lles de tots els camps, en­tre elles l’ac­triu nord-ame­ri­ca­na Syd­ne Ro­me.

El Ma­ra­vi­llo­so-Ti­em­poMa­ría-Teresa-Fe­liz és el pro­gra­ma de la Cam­pos, on ella ma­na i dis­po­sa per més que re­pe­tei­xi, de tant en tant, que les ins­truc­ci­ons les hi en­via via ore­lle­ra el di­rec­tor, Yu­san Ac­ha, abans el seu sub­or­di­nat a la redac­ció d’al­tres pro­gra­mes. Ma­ría Teresa po­sa i treu col·la­bo­ra­dors amics i fi­dels de sem­pre, redi­meix qui la va mal­trac­tar temps en­re­re i afe­geix al­gu­na no­ta de mo­der­ni­tat, ja si­gui mu­si­cal o en for­mat

TE­LE­VI­SIÓ ÉS CAPAÇ DE DES­PU­LLAR-TE DEL TOT ABANS QUE ET TREGUIS LA RO­BA; ÉS LA IM­ME­DI­A­TE­SA DEL FET ME­DI­À­TIC, ME­RA­VE­LLÓS

col·la­bo­ra­dor mo­dern sen­se ob­jec­ci­ons. Ara té un ju­rat per al con­curs d’imi­ta­dors de can­tants que és un com­pen­di de tot ai­xò. Té un clàs­sic, Jo­sé Ma­ría Íñi­go; una ex­pro­fes­so­ra de cant d’OT, Edith Sa­la­zar, i el mo­dern i ani­ma­dor ofi­ci­al de la mes­tres­sa Cam­pos, To­ri­to, de ras­tes sal­vat­ges i abi­lla­ment im­pos­si­ble, un in­vent de Jor­di Gonzá­lez a Vi­ta­mi­na N a City TV (avui 8tv). Hi ha de tot per a tot­hom. Me­ra­ve­llós, Ma­ría Teresa. Me­ra­ve­llós.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.