Dis­sab­te 25

La Vanguardia (Català) - Viure TV - - NEWS -

17.25 GRAN BRE­TA­NYA DIR.: AL­FRED HITCH­COCK. INT.: LES­LIE BANKS, ED­NA BEST, PE­TER LOR­RE. Bob i Jill Law­ren­ce són un ma­tri­mo­ni bri­tà­nic que pas­sa les se­ves va­can­ces a Su­ïs­sa. Un fran­cès fa amis­tat amb ells, però rep un tret al cor men­tre ba­lla amb la do­na. Abans de mo­rir, els re­ve­la un se­cret.

17.35

EUA DIR.: TOM TYKWER, ANDY WACHOWSKI. INT.: TOM HANKS, HA­LLE BERRY. Con­junt de di­ver­ses his­tò­ri­es que es desen­vo­lu­pen en el pas­sat, el pre­sent i el fu­tur. Ca­da una d’elles es­tà con­tin­gu­da en l’an­te­ri­or, i to­tes es­tan en­lla­ça­des en­tre si amb di­ver­sos de­talls.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.