PER LA TER­RA DE HEI­DI

A l’em­pa­ra del nou film so­bre la ne­na de les mun­ta­nyes, Su­ïs­sa pro­mo­ci­o­na un iti­ne­ra­ri al­pí fins a la ca­ba­na de l’avi

La Vanguardia (Català) - - SUMARI - Ber­gün (Su­ïs­sa) AN­XO LU­GIL­DE

El ten­dre per­so­nat­ge cre­at per l’es­crip­to­ra Jo­han­na Spy­ri ha do­nat peu a una ru­ta amb tren pels pa­rat­ges dels Alps on trans­cor­re la his­tò­ria de la pe­ti­ta Hei­di.

La hei­di­ma­nia tor­na, en­ca­ra que en re­a­li­tat no se’n va anar mai. Ocu­pa un subs­trat tan pro­fund de l’edu­ca­ció sen­ti­men­tal de tan­tes ge­ne­ra­ci­ons que so­vint sem­bla fic­ti­ci que aques­ta ne­na òr­fe­na, que des­co­breix el seu lloc al món a la re­còn­di­ta ca­ba­na al­pi­na de l’avi er­mi­tà, no fos re­al si­nó el pro­duc­te de la ima­gi­na­ció li­te­rà­ria de l’es­crip­to­ra Jo­han­na Spy­ri, la cre­a­do­ra d’un per­so­nat­ge la fa­ma del qual van mul­ti­pli­car els di­bui­xos ani­mats ja­po­ne­sos i di­ver­ses pel·lí­cu­les, com la de pro­duc­ció ger­mà­nic-su­ïs­sa que s’aca­ba d’es­tre­nar a Es­pa­nya. Són, com la no­vel·la de Spy­ri, una rei­vin­di­ca­ció de l’es­ce­na­ri, els verticals, verds en es­tiu i sor­pre­nents pai­sat­ges dels Alps. Pels pa­rat­ges pels quals es va gra­var dis­cor­re la ru­ta de sen­de­ris­me pa­ra­di­sí­a­ca del parc Ela que pro­mo­ci­o­na Su­ïs­sa Tu­ris­me ar­ran del film.

El tren és el mit­jà de lo­co­mo­ció per an­to­no­mà­sia per anar a la re­cer­ca de la ca­ba­na de l’avi, el Vell dels Alps, com l’ano­me­na Spy­ri a la no­vel·la, un ho­me re­pu­di­at pel seu ve­ïns a cau­sa de “vi­da im­pia”, mar­cat per la des­grà­cia i que un dia va mar­xar a viu­re a un cim per apar­tar-se de la ci­vi­lit­za­ció. És en fer­ro­car­ril, per exem­ple, com tor­na Hei­di als Alps des de Frank­furt qu­an acon­se­gueix per fi tor­nar amb el seu avi i es­ca­par del jou de Rot­ten­meir, la du­ra ins­ti­tu­triu que, tot i ai­xò, tant a la no­vel·la com a la no­va pel·lí­cu­la té un per­fil menys as­pre que el que van tra­çar els di­bui­xos.

Se­guint l’es­pe­rit de Hei­di de tor­na­da d’Ale­ma­nya amb els pa­nets blancs que por­ta a l’àvia del seu amic Pe­dro, el vi­at­ge amb tren, des de l’ae­ro­port de Zu­ric al can­tó dels Gri­sons, es con­ver­teix, més que en un pre­lu­di, en un es­pec­ta­cle en si ma­teix, per la be­lle­sa de la lí­nia de l’Al­bu­la, que aca­ba a Itàlia i és pa­tri­mo­ni de la hu­ma­ni­tat. Els vi­a­duc­tes són de ver­ti­gen, com els pre­ci­pi­cis en els quals re­sul­ta di­fí­cil des­co­brir el fons, pe­rò qu­an s’acon­se­gueix, apa­reix una via de bri­llants ai­gües bla­ves.

El ca­mí de Hei­di de les pel·lí­cu­les su­ïs­ses, la del 1952 i la del 2015, té com a ba­se Ber­gün, la vi­la de mun­ta­nya a l’es­ta­ció de la qual es­tà l’in­teres­sant mu­seu de la pro­te­gi­da lí­nia fer­ro­vi­à­ria i que comp­ta en­tre els seus atrac­tius amb el mo­der­nis­ta ho­tel Kur­haus, re­co­ne­gut per la re­ha­bi­li­ta­ció que en va con­ser­var el sa­bor.

Hi ha di­ver­sos po­bles i ca­ses de Hei­di, que com­pe­tei­xen per l’ho­nor de ser l’au­tèn­ti­ca pà­tria de la ne­na de les mun­ta­nyes. En aquest tor­neig ju­ga amb avan­tat­ge Mayen­feld, el lloc pro­per li­ech­tens­tei­nès on va néi­xer l’es­crip­to­ra Spy­ri i en la pro­xi­mi­tat del qual va si­tu­ar la no­vel·la. Allà ha flo­rit la in­dús­tria dels sou­ve­nirs com l’“hei­di­ví”.

A Ber­gün, en can­vi, el re­clam és el pai­sat­ge al­pí en si ma­teix, a par­tir de la pro­pe­ra vi­la de Latsch, a la zo­na en la qual es diu que es va ins­pi­rar Jo­han­na Spy­ri per des­criu­re les es­ce­nes d’al­ta mun­ta­nya, com la pri­me­ra de to­tes, qu­an la tia De­te aban­do­na la Hei­di per dei­xar-la en la in­cer­ta com­pa­nyia del seu avi er­mi­tà, el qual re­mo­lli­rà men­tre des­co­breix l’edèn de les ca­bres i la se­va llet, l’es­par­ver, els llacs i la mun­ta­nya ver­me­llo­sa de l’ocàs.

El nu­cli de Latsch apa­reix a la pel·lí­cu­la i per allà pas­sa l’au­to­bús que por­ta des de l’es­ta­ció de tren de Ber­gün a l’ini­ci del ca­mí de Hei­di, a Stugl, una ru­ta de sen­de­ris­me de més de tres ho­res per pu­jar a la ca­ba­na en la qual es va gra­var la pel·lí­cu­la del 1952, men­tre es des­co­neix la lo­ca­lit­za­ció exac­ta de la que s’aca­ba d’es­tre­nar, so­ta la di­rec­ció d’Alain Gs­po­ner. És un iti­ne­ra­ri cir­cu­lar en el qual la bai­xa­da aca­ba per fer-se més du­ra que la pu­ja­da, al­ho­ra que su­po­sa un èx­ta­si con­ti­nu, pro­duc­te de pai­sat­ges, que sem­blen im­mi­llo­ra­bles just fins que apa­reix el se­güent.

El ca­mí de Hei­di es­tà ja­lo­nat de pla­fons in­for­ma­tius so­bre les pel·lí­cu­les del 1952 i la del 2015. En aques­ta el pa­per de l’avi el re­pre­sen­ta Bru­no Ganz, un dels més re­co­ne­guts ac­tors su­ïs­sos, cè­le­bre per ha­ver fet de Hit­ler en El hun­di­mi­en­to.

Al­ho­ra que ser­veix per evo­car aque­lla pri­me­ra pu­ja­da de Hei­di a ca­sa de l’avi amb la se­va tia de­ci­di­da a aban­do­nar-la, la ru­ta des­ta­ca per la va­ri­e­tat en­tre prats, zo­nes bos­co­ses i ri­e­rols. No­més de­cep una mi­ca com­pro­var que la ca­ba­na de l’avi no és so­li­tà­ria, si­nó que hi ha al­gu­nes ca­ses a prop.

De la no­vel·la que Spy­ri va es­criu­re ini­ci­al­ment en du­es parts s’han ve­nut 50 mi­li­ons de cò­pi­es, a més de ge­ne­rar una in­es­go­ta­ble pro­duc­ció au­di­o­vi­su­al, com un exi­tós con­tra­punt de rei­vin­di­ca­ció de la na­tu­ra­le­sa.

L’ITI­NE­RA­RI Uni­da a l’es­pec­ta­cu­lar fer­ro­car­ril de l’Al­bu­la, el sen­der en­llu­er­na amb la se­va ver­ti­ca­li­tat al­pi­na

‘Hei­di’ és un dels grans èxits su­ïs­sos, com a con­tra­punt a la vi­da ur­ba­na

EL LLI­BRE DE SPY­RI

LORENZ ANDREAS FISCHER / SWITZERLAND TOURISM

Les re­còn­di­tes ca­ba­nes po­blen de for­ma sin­co­pa­da el pai­sat­ge al­pí al bu­cò­lic parc Ela

EMON / ACN

Una es­ce­na de la pel·lí­cu­la aca­ba­da d’es­tre­nar Hei­di

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.