La Vanguardia (Català)

L’‘in­fern’ mul­ti­cul­tu­ral su­ec

La ul­tra­dre­ta mun­di­al es­tà ob­ses­si­o­na­da amb la su­po­sa­da epi­dè­mia de crim i vi­o­la­ci­ons al pa­ís es­can­di­nau

- GEMMA SAU­RA Bar­ce­lo­na

Els su­ecs es­tan acos­tu­mats que els po­lí­tics es­tran­gers els ci­tin, però sol ser com a exem­ple a se­guir. Per la se­va ta­xa d’atur (la més bai­xa de la UE), pel seu sis­te­ma edu­ca­tiu, el seu ge­ne­rós Es­tat de benes­tar, les se­ves po­lí­ti­ques d’igual­tat de gè­ne­re... Per ai­xò, el fet que el president dels Es­tats Units en per­so­na es re­fe­rís a Su­è­cia i no ho fes per llo­ar-la si­nó al con­tra­ri, per re­tra­tar-la com un pa­ís fra­cas­sat, en fla­mes, ha dei­xat els su­ecs en­tre per­ple­xos i in­dig­nats.

“Mi­reu el que es­tà pas­sant aques­ta nit a Su­è­cia”, va dir Do­nald Trump en un ac­te mul­ti­tu­di­na­ri di­ven­dres. Hi va ha­ver mol­tes mo­fes, per­què a Su­è­cia aque­lla nit no ha­via pas­sat res d’es­pe­ci­al­ment des­ta­ca­ble i era més avi­at una vet­lla­da avor­ri­da per als te­le­no­tí­ci­es. Des­prés es va sa­ber que el president ha­via es­tat ve­ient a la Fox un do­cu­men­tal del pro­duc­tor Ami Ho­rowitz, que de­nun­cia la su­po­sa­da epi­dè­mia de vi­o­lèn­cia i vi­o­la­ci­ons que viu aquell pa­ís a con­se­qüèn­cia d’ha­ver dei­xat en­trar una hor­da de re­fu­gi­ats i im­mi­grants.

Ho­rowitz no es­tà sol. Tan ros­sa, tan to­le­rant i pro­gres­sis­ta, tan per­fec­ta, des de fa un pa­rell d’anys Su­è­cia s’ha con­ver­tit en un blanc fa­vo­rit de la ul­tra­dre­ta mun­di­al. La mi­rí­a­da de mitjans di­gi­tals de no­tí­ci­es al­ter­na­ti­ves, webs i blogs ul­tra na­ci­o­na­lis­tes, is­la­mò­fobs o ra­cis­tes a se­ques han tro­bat al pa­ís es­can­di­nau l’exem­ple ide­al per il·lus­trar els pe­rills d’aco­llir mas­sa es­tran­gers (so­bre­tot si són mu­sul­mans). El que era un pa­ra­dís, di­uen, s’ha con­ver­tit en un in­fern de ca­os i des­truc­ció per cul­pa del mul­ti cul­tu­ra­lis­me.

N’hi ha prou amb una sim­ple re­cer­ca a Go­o­gle. “Els im­mi­grants im­po­sen la xa­ria a Su­è­cia”, llan­ça

Breit­bart, el mit­jà ul­tra­dre­tà on Trump va fit­xar el seu es­tra­teg en cap. “Su­è­cia: ca­pi­tal de la vi­o­la­ció a Oc­ci­dent”, diu el think tank de No­va York Ga­tes­to­ne. “La po­li­cia su­e­ca perd el con­trol da­vant la cri­si de re­fu­gi­ats i el nom­bre de zo­nes sen­se llei aug­men­ta a 55”, ad­ver­teix

Rus­sia Today. “Su­è­cia s’en­fon­sa en el ca­os: de­ma­nen a l’exèr­cit que de­tin­gui l’ona­da de crims i vi­o­lèn­cia a Malmö”, ti­tu­la Aler­ta Di­gi­tal . El lector des­co­bri­rà des­prés que qui cri­da a l’exèr­cit és un po­lí­tic del par­tit xe­nò­fob De­mò­cra­tes de Su­è­cia, for­ça que va en­trar al Par­la­ment l’any 2010.

Pre­ci­sa­ment, di­ver­sos di­pu­tats d’aques­ta for­ma­ció es­tan al dar­re­re de webs su­ecs de la ma­tei­xa fac­tu­ra, les no­tí­ci­es dels quals ali­men­ten els seus webs ger­mans a la res­ta del món.

“L’ex­tre­ma dre­ta, que sem­pre ha cre­gut que el mul­ti­cul­tu­ra­lis­me por­ta a la des­truc­ció, uti­lit­za qual­se­vol no­tí­cia, des d’un crim fins a uns dis­tur­bis, que pu­gui ser con­nec­ta­da amb la im­mi­gra­ció o els re­fu­gi­ats. El mis­sat­ge és: ai­xò és el que pas­sa qu­an ens dei­xem por­tar per po­lí­tics que ig­no­ren la ve­ri­tat del mul­ti­cul­tu­ra­lis­me, men­tre les víc­ti­mes són la gent cor­rent,” as­se­nya­la Da­ni­el Po­ohl, director d’Ex­po, fun­da­da el 1995 per Sti­eg Lars­son, i pu­bli­ca­ció de re­fe­rèn­cia so­bre la ul­tra­dre­ta es­can­di­na­va.

Su­è­cia, amb la se­va au­ra de so­ci­e­tat so­ci­al­de­mò­cra­ta i ober­ta, és un ob­jec­tiu ido­ni. Els al­da­rulls als subur­bis de les grans ciu­tats, amb mol­ta po­bla­ció im­mi­grant i alt atur, són un te­ma fa­vo­rit dels ul­tres. No s’in­ven­ten els epi­so­dis –ahir a la ma­ti­na­da, a Rinkeby, Es­to­colm, la po­li­cia va ser ata­ca­da a pe­dra­des–, però no s’obli­den mai de do­nar-los co­ber­tu­ra. “En­cai­xa per­fec­ta­ment en el re­lat de l’ex­tre­ma dre­ta que fins i tot els més to­le­rants tin­guin pro­ble­mes amb la im­mi­gra­ció”, afe­geix Po­ohl.

La nar­ra­ti­va és que l’elit po­lí­ti­ca ama­ga de­li­be­ra­da­ment el que pas­sa en fa­vor del po­lí­ti­ca­ment cor­rec­te i que són ells que re­ve­len la ve­ri­tat. En aquest sen­tit ana­va l’úl­tim tuit de Trump: “Els mitjans de NO­TÍ­CI­ES FAL­SES es­tan di­ent que la im­mi­gra­ció a gran es­ca­la a Su­è­cia es­tà fun­ci­o­nant d’allò més bé. NO!”.

Les da­des di­bui­xen una imat­ge molt més com­ple­xa i ma­ti­sa­da. Els ex­perts as­se­gu­ren que el re­lat de la ul­tra­dre­ta uti­lit­za les es­ta­dís­ti­ques al seu gust. El crim va pu­jar un 3% el 2016, però ha des­cen­dit un 5% en l’úl­tim de­cen­ni. Sí que és cert, en can­vi, que Su­è­cia li­de­ra el ràn­quing de de­nún­ci­es de vi­o­la­ció i que aques­tes s’han dis­pa­rat en els úl­tims deu anys. Però ai­xò es deu, as­se­nya­la el cri­mi­nò­leg Al­ber­to Chry­sou­lakis, de la Uni­ver­si­tat de Malmö, al fet que el 2005 i el 2013 Su­è­cia va am­pli­ar la de­fi­ni­ció de vi­o­la­ció, per in­clou­re ac­tes que en al­tres pa­ï­sos ni tan sols són cas­ti­gats. Tam­bé que hi ha més in­cli­na­ció a de­nun­ci­ar.

Chry­sou­lakis es mos­tra ai­xí ma­teix es­cèp­tic amb la vin­cu­la­ció en­tre im­mi­gra­ció i crim. No és una qües­tió d’ori­gen si­nó de clas­se so­ci­al. “Hi ha una so­bre­re­pre­sen­ta­ció dels criminals nas­cuts a l’es­tran­ger, com en al­tres pa­ï­sos. Però no co­me­ten els crims pel sim­ple fet de ser im­mi­grants, si­nó que hi ha una sè­rie de fac­tors psi­co­lò­gics i so­ci­o­lò­gics que es­tan en­tre­lla­çats i no es po­den ig­no­rar. Els bar­ris on crei­xen i vi­uen, el con­trol fa­mi­li­ar, l’as­so­ci­a­ció amb de­lin­qüents, el com­pro­mís amb l’es­co­la...”

Amb tot just 10 mi­li­ons d’ha­bi­tants, Su­è­cia ha es­tat tra­di­ci­o­nal­ment un dels pa­ï­sos eu­ro­peus amb una po­lí­ti­ca d’asil més ge­ne­ro­sa. Als no­ran­ta, du­rant les guer­res de l’ex-Iu­gos­là­via, va re­bre més de cent mil re­fu­gi­ats. En l’ona­da mi­gra­tò­ria del 2015 va ser el pa­ís que més re­fu­gi­ats per ha­bi­tant va aco­llir. Les sol·li­ci­tuds d’asil es van do­blar fins a ar­ri­bar a 163.000, un terç dels quals era si­rià. El Go­vern, amb els De­mò­cra­tes de Su­è­cia es­ca­lant en les en­ques­tes, va de­ci­dir en­du­rir les nor­mes d’asil i in­tro­duir con­trols fron­te­rers tem­po­rals, que va jus­ti­fi­car per “do­nar oxi­gen” a un sis­te­ma d’aco­lli­da a punt del col·lapse. El 2016 les sol·li­ci­tuds van cau­re a 29.000.

Trump in­sis­teix: “Els mitjans di­uen que la im­mi­gra­ció a Su­è­cia a gran es­ca­la fun­ci­o­na d’allò més bé. No!” Els ex­perts as­se­gu­ren que el re­lat uti­lit­za les es­ta­dís­ti­ques al seu gust: el crim ha bai­xat un 5% en deu anys

 ?? TT NEWS AGENCY / REUTERS ?? Un po­li­cia ins­pec­ci­o­na un cot­xe in­cen­di­at a Rinkeby, un subur­bi d’Es­to­colm
TT NEWS AGENCY / REUTERS Un po­li­cia ins­pec­ci­o­na un cot­xe in­cen­di­at a Rinkeby, un subur­bi d’Es­to­colm

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain