Eyal Weiz­man

El Mac­ba mos­tra l’es­tè­ti­ca de la in­ves­ti­ga­ció al­ter­na­ti­va

La Vanguardia (Català) - - SUMARI - JO­SEP PLAYÀ MASET Barcelona

ARQUITECTE I ES­CRIP­TOR Eyal Weiz­man va fun­dar el 2010 l’agèn­cia Fo­ren­sic Arc­hi­tec­tu­re per in­ves­ti­gar ca­sos de vi­o­la­ci­ons de drets hu­mans i ara pre­sen­ta aques­ta me­to­do­lo­gia i les se­ves cor­res­pon­dèn­ci­es es­tè­ti­ques en una ex­po­si­ció en el Mac­ba.

Ar­qui­tec­tu­ra fo­ren­se. D’en­tra­da sem­blen dos ter­mes, si no an­ta­gò­nics, al­menys sen­se re­la­ció apa­rent. I, tot i ai­xí, és el nom d’una agèn­cia (Fo­ren­sic Arc­hi­tec­tu­re) cre­a­da el 2010 per un grup d’ar­qui­tec­tes, ar­tis­tes, ci­ne­as­tes i pe­ri­o­dis­tes d’in­ves­ti­ga­ció. Se ser­vei­xen ma­jo­ri­tà­ri­a­ment d’anà­li­sis ar­qui­tec­tò­ni­ques, ma­que­tes i ani­ma­ci­ons en 3D per ana­lit­zar amb mè­to­des de fo­ren­ses ca­sos de vi­o­la­ció de drets hu­mans.

Els pro­mo­tors d’aques­ta agèn­cia no no­més ofe­rei­xen els seus re­sul­tats a oe­na­gés, or­ga­nit­za­ci­ons po­lí­ti­ques, equips in­ter­na­ci­o­nals d’ad­vo­cats i con­sells vin­cu­lats a les Na­ci­ons Uni­des, si­nó que tam­bé els pre­sen­ten en el marc de mu­seus d’art con­tem­po­ra­nis i al­tres en­ti­tats cul­tu­rals. La me­to­do­lo­gia de tre­ball i la ma­tei­xa in­ves­ti­ga­ció es con­ver­tei­xen ai­xí en una pràc­ti­ca es­tè­ti­ca que tam­bé con­vi­da a la re­fle­xió. I aquest és l’ob­jec­tiu de Fo­ren­sic Arc­hi­tec­tu­re. Cap a una es­tè­ti­ca in­ves­ti­ga­ti­va, l’ex­po­si­ció que des de de­mà es­ta­rà ober­ta al Mu­seu d’Art Con­tem­po­ra­ni de Barcelona (Mac­ba), fins al 15 d’oc­tu­bre.

En­tre els ca­sos que s’ex­po­sen en des­ta­quen al­guns com el de l’atac de Rús­sia a un hos­pi­tal d’Alep, des­men­tit pels mit­jans de Pu­tin però con­fir­mat per les anà­li­sis de les imat­ges de les cà­me­res i els tes­ti­mo­nis de met­ges i in­fer­me­res. I la in­ves­ti­ga­ció de l’as­sas­si­nat d’un be­duí al de­sert is­ra­e­lià, mal­grat que, se­gons la po­li­cia, era un pre­sump­te ter­ro­ris­ta que va in­ten­tar atro­pe­llar un sol­dat ju­eu. I la re­cons­truc­ció d’un cen­tre se­cret de de­ten­ció a Said­na­ia (Sí­ria) a par­tir de la su­per­po­si­ció de les imat­ges via sa­tèl·lit de la plan­ta i les de­cla­ra­ci­ons d’ex-pre­sos i ex­tor­tu­rats. L’anà­li­si fo­ren­se es pot fo­ca­lit­zar tant en una ha­bi­ta­ció d’un ha­bi­tat­ge (per es­tu­di­ar de qui­na ma­ne­ra s’es­cam­pen els pro­jec­tils d’un dron que ha fo­ra­dat el sos­tre) com en un am­pli ter­ri­to­ri (per de­mos­trar que els

Fo­ren­sic Arc­hi­tec­tu­re és una agèn­cia cre­a­da el 2010 que in­ves­ti­ga ca­sos de vi­o­la­ció de drets hu­mans

in­cen­dis fo­res­tals a Bor­neo no són un ac­ci­dent, si­nó la con­se­qüèn­cia d’una po­lí­ti­ca d’ex­pan­sió de l’oli de pal­ma).

L’arquitecte Eyal Weiz­man (Hai­fa, 1970), cre­a­dor d’aques­ta agèn­cia amb seu a Golds­miths (Uni­ver­si­tat de Lon­dres) i ar­tí­fex de l’ex­po­si­ció (amb Ro­sa­rio Güi­ral­des), creu que l’ús d’aques­tes tèc­ni­ques és una ma­ne­ra d’afron­tar la re­a­li­tat de la post­ve­ri­tat. “Al món ac­tu­al la ve­ri­tat és un camp de ba­ta­lla i la in­ves­ti­ga­ció a tra­vés de re­fe­rèn­ci­es cre­ua­des de fonts, imat­ges, tes­ti­mo­nis, evi­dèn­ci­es ar­qui­tec­tò­ni­ques i se­nyals exi­geix més es­forç que la pro­pa­ga­ció de men­ti­des”. Tot i ai­xí, con­fia que al fi­nal no tri­om­fa­ran els fal­sos re­lats, i en po­sa dos exem­ples: el del vai­xell de guer­ra ame­ri­cà que es va sa­ber que ana­va en di­rec­ció con­trà­ria a l’ofi­ci­al i les men­ti­des so­bre el nom­bre d’as­sis­tents a un ac­te de Trump. Pot­ser, per aques­ta po­li­tit­za­ció dels fets, es per­met al­gun tò­pic po­pu­lis­ta, com quan as­se­gu­ra que “l’Es­tat sem­pre és el pre­sump­te de­lin­qüent”. Tam­bé és la se­va res­pos­ta als des­qua­li­fi­ca­tius que ha re­but quan s’en­fron­ta a les fal­ses ve­ri­tats ofi­ci­als (li han dit, en­tre al­tres des­qua­li­fi­ca­ci­ons, “pa­les­tí de Hollywo­od”).

ANA JIMÉNEZ

Re­cons­truc­ció d’una ha­bi­ta­ció per­fo­ra­da pel mís­sil d’un dron amb els im­pac­tes a les pa­rets

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.