BCo­mú es pre­pa­ra per tren­car el pac­te amb el PSC

La pre­gun­ta de la con­sul­ta a les ba­ses dels co­muns plan­te­ja “si, atès el su­port del PSC-PSOE al 155, cal po­sar fi al pac­te”

La Vanguardia (Català) - - PORTADA - RA­MON SUÑÉ SILVIA ANGULO Bar­ce­lo­na

El pac­te en­tre co­muns i so­ci­a­lis­tes a Bar­ce­lo­na té tan po­ca sa­lut que no­més un mi­ra­cle –un re­sul­tat pel qual avui nin­gú no apos­ta en la con­sul­ta ober­ta ahir en­tre les ba­ses de BCo­mú– po­dria evi­tar la se­va de­fun­ció. La re­sis­tèn­cia d’Ada Co­lau a de­fen­sar en pú­blic un “pac­te de ciu­tat” en què fins fa molt poc as­se­gu­ra­va que cre­ia ha fet que la re­la­ció en­tre els dos so­cis ha­gi to­cat fons. La co­mis­sió de go­vern va ser ahir el ter­mò­me­tre de la si­tu­a­ció que es viu en la coalició que por­ta les reg­nes de la ciu­tat.

De mo­ment, els mem­bres elec­tes de BCo­mú man­te­nen la “neu­tra­li­tat” a què es van com­pro­me­tre i elu­dei­xen exer­cir com a lí­ders d’opinió en la con­sul­ta. L’únic que s’ha pro­nun­ci­at pú­bli­ca­ment, sen­se ex­pli­ci­tar la se­va po­si­ció per­so­nal, ha es­tat el pri­mer ti­nent d’al­cal­de, Ge­rar­do Pi­sa­re­llo. Ahir, a An­te­na 3, va as­se­gu­rar que si la mi­li­tàn­cia vo­ta a fa­vor de la rup­tu­ra “la idea és go­ver­nar en so­li­ta­ri” i bus­car acords “de ma­ne­ra va­ri­a­ble”. En to­tes les se­ves res­pos­tes, ex­cep­te una, el nú­me­ro dos de l’Ajun­ta­ment es va re­fe­rir a l’acord amb el PSC en pas­sat –“ha es­tat po­si­tiu”– i va jus­ti­fi­car el pro­ba­ble di­vor­ci a cau­sa del su­port dels so­ci­a­lis­tes al PP en apli­ca­ció del 155 de la Cons­ti­tu­ció. “No po­dem tan­car els ulls i fer veu­re que no es­tan pas­sant co­ses molt greus”, va dir Pi­sa­re­llo.

Gai­re­bé a la ma­tei­xa ho­ra se ce­le­bra­va la que po­dria ser l’úl­ti­ma co­mis­sió de go­vern del bi­par­tit, pot­ser la més ten­sa. La set­ma­na que ve els pres­su­pos­tos s’han de de­ba­tre en co­mis­sió i, tal com es­tà la si­tu­a­ció en­tre les du­es for­ma­ci­ons, al cai­re de la rup­tu­ra, di­fí­cil­ment el PSC hi do­na­rà l’aval. En aquest es­ce­na­ri, BCo­mú ja ha con­tac­tat amb el PDECat i ERC (en­ca­ra su­per­fi­ci­al­ment, sen­se in­ter­can­vi de pro­pos­tes) per ex­plo­rar acords so­bre els comp­tes del 2018. Aques­ta de­cla­ra­ció d’in­ten­ci­ons ar­ri­ba des­prés de l’ofer­ta de les for­ces so­bi­ra­nis­tes de con­tri­buir a la go­ver­na­bi­li­tat si Co­lau tren­ca amb el PSC.

El ma­teix enun­ci­at de la pre­gun­ta de la con­sul­ta per­fi­la un nou es­ce­na­ri. Els més de 9.500 ins­crits en la pla­ta­for­ma Par­ti­ci­pa de BCo­mú po­den vo­tar des d’ahir al ma­tí i fins dis­sab­te a mit­ja­nit. “Atès el su­port del PSC-PSOE a l’apli­ca­ció de l’ar­ti­cle 155, BCo­mú ha de po­sar fi al pac­te de go­vern a la ciu­tat per go­ver­nar en so­li­ta­ri?”. Aques­ta és la qües­tió que els sim­pa­tit­zants de la for­ma­ció d’Ada Co­lau po­dran res­pon­dre en aques­ta con­sul­ta te­le­mà­ti­ca, per a la qual s’han ha­bi­li­tat tam­bé punts de vo­ta­ció pre­sen­ci­al. La for­mu­la­ció de la pre­gun­ta, en què, cu­ri­o­sa­ment, el sí (po­si­tiu) equi­val a rup­tu­ra (ne­ga­tiu) i en què es des­ta­ca, com a jus­ti­fi­ca­ció de la con­sul­ta, el su­port so­ci­a­lis­ta al 155, no sem­bla gens in­no­cent. I ai­xò mal­grat que, se­gons in­sis­tei­xen di­ver­ses fonts, a Co­lau li agra­da­ria man­te­nir el “pac­te de ciu­tat” i evi­tar tras­pas­sar la fron­te­ra que la se­pa­ra del bloc in­de­pen­den­tis­ta.

Tot i que la sen­sa­ció que es res­pi­ra, so­bre­tot a les fi­les del PSC, és de rup­tu­ra, el com­por­ta­ment d’unes ba­ses tan he­te­ro­gè­ni­es fa que el desen­llaç de la con­sul­ta si­gui en­ca­ra una in­còg­ni­ta. Per si de cas, els co­muns ja han pre­ci­sat la se­va vo­lun­tat de no fir­mar cap al­tre pac­te de go­vern si l’ali­an­ça amb el PSC se’n va en or­ris. Ai­xò sí, amb no­més 11 de 41 re­gi­dors ne­ces­si­ta­ran una gran ha­bi­li­tat ne­go­ci­a­do­ra per ti­rar en­da­vant els seus pro­jec­tes.

Si tren­ca amb els so­ci­a­lis­tes, Co­lau go­ver­na­rà “en so­li­ta­ri” però son­de­ja acords amb ERC i PDECat

LLIBERT TEIXIDÓ/ARXIU

Jau­me Coll­bo­ni com­par­tint es­cons amb els re­gi­dors de BCo­mú en un ple de l’Ajun­ta­ment de Bar­ce­lo­na

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.