El Mo­bi­le es con­ju­ra per mi­llo­rar en l’edi­ció del 2018 i evi­tar mar­xar de Bar­ce­lo­na

Els con­gres­sis­tes asi­à­tics són els que han ex­pres­sat més pre­o­cu­pa­ció da­vant la in­es­ta­bi­li­tat po­lí­ti­ca i les pro­tes­tes al car­rer

La Vanguardia (Català) - - PORTADA - DA­VID GUERRERO Bar­ce­lo­na

Els or­ga­nit­za­dors del Mo­bi­le World Con­gress vo­len que la prò­xi­ma edi­ció, la del fe­brer del 2018, si­gui la mi­llor que s’ha ce­le­brat a Bar­ce­lo­na, que tot sur­ti a la per­fec­ció, per acon­se­guir es­vair tots els dub­tes so­bre la se­va con­ti­nu­ï­tat sor­gits ar­ran de la in­es­ta­bi­li­tat po­lí­ti­ca que viu Ca­ta­lu­nya. Els con­gres­sis­tes asi­à­tics –el gruix dels que as­sis­tei­xen a aquest cer­ta­men– són els que han mos­trat més pre­o­cu­pa­ció per aquest te­ma als or­ga­nit­za­dors, molt te­mo­ro­sos so­bre­tot da­vant la pos­si­bi­li­tat de pro­tes­tes o in­ci­dents.

La prò­xi­ma edi­ció del Mo­bi­le World Con­gress (MWC) se­rà una prova de foc per a Bar­ce­lo­na. “Si tot surt per­fec­te, es que­da­ran aquí; si hi ha pro­ble­mes, te­nim tots els nú­me­ros de per­dre’l”, diu un co­nei­xe­dor de la sala de mà­qui­nes del con­grés. Quan par­la de pro­ble­mes es re­fe­reix a blo­que­jos de car­re­te­res i vi­es de trens, pro­tes­tes mul­ti­tu­di­nà­ri­es, he­li­còp­ters so­bre­vo­lant la ciu­tat... Res que no s’ha­gi vist a Ca­ta­lu­nya les úl­ti­mes set­ma­nes.

Aban­do­nar Bar­ce­lo­na no és un es­ce­na­ri agra­da­ble per a John Hoff­man, el con­se­ller de­le­gat de la GSMA, l’en­ti­tat or­ga­nit­za­do­ra del sa­ló, però la pres­sió de les prin­ci­pals com­pa­nyi­es pre­sents a la fi­ra l’ha em­pès a pre­veu­re’l i te­nir la pos­si­bi­li­tat so­bre la tau­la. Les no­tí­ci­es pu­bli­ca­des als mit­jans in­ter­na­ci­o­nals des de l’1 d’oc­tu­bre han

“Si aques­ta edi­ció surt per­fec­ta, es que­da­ran; si hi ha pro­ble­mes, el con­grés es per­drà”

cre­at pre­o­cu­pa­ció, es­pe­ci­al­ment en­tre els di­rec­tius de les mul­ti­na­ci­o­nals asi­à­ti­ques. Els alts càr­recs ori­en­tals són els més te­mo­ro­sos de qu­al­se­vol al­te­ra­ció de l’or­dre. Es­tan acos­tu­mats a as­so­ci­ar el nom de Bar­ce­lo­na amb Gau­dí i amb la fi­ra tec­no­lò­gi­ca, mar­ca­da en ver­mell en tots els ca­len­da­ris del sec- tor. L’apa­ri­ció de la ciu­tat a la sec­ció d’In­ter­na­ci­o­nal dels seus di­a­ris ha pro­vo­cat in­qui­e­tud.

Fa set­ma­nes que la GSMA res­pon amb mis­sat­ges de tran­quil·li­tat als con­gres­sis­tes que li pre­gun­ten com es­tan les co­ses per Bar­ce­lo­na, do­nant la ca­ra per la ciu­tat, però la pres­sió és for­ta. Per ai­xò, com va pu­bli­car ahir La Van­guar­dia, di­me­cres Hoff­man va llan­çar l’ad­ver­tèn­cia da­vant el pa­tro­nat de la Fun­da­ció Mo­bi­le World Ca­pi­tal que el con­grés po­dria mar­xar el 2019 si no hi ha prou es­ta­bi­li­tat po­lí­ti­ca i so­ci­al.

La clàu­su­la de res­cis­sió hi ha es­tat, mal­grat que sem­bla­va im­pen­sa­ble ha­ver-hi de re­cór­rer. El MWC és una fi­ra que es gua­nya par­tit a par­tit. Des del ma­teix dia que van re­no­var el seu com­pro­mís fins al 2023 amb Bar­ce­lo­na, els or­ga­nit­za­dors van dei­xar clar que en qu­al­se­vol mo­ment po­di­en mar­xar si les co­ses no ana­ven com s’es­pe­ra­ven.

“En al­tres mo­ments, quan han pa­tit ac­ci­ons que han per­ju­di­cat el cor­rec­te desen­vo­lu­pa­ment de l’es­de­ve­ni­ment, ja han ad­ver­tit que el que ne­ces­si­ta­ven per ser a Bar­ce­lo­na és po­der ce­le­brar l’es­de­ve­ni­ment amb tran­quil·li­tat”, apun­ta el director ge­ne­ral del Gre­mi d’Ho­tels de Bar­ce­lo­na, Ma­nel Ca­sals: “Per tant, és res­pon­sa­bi­li­tat de tots nos­al­tres, ad­mi­nis­tra­ci­ons i agents so­ci­o­e­co­nò­mics, fer tot el pos­si­ble per pro­por­ci­o­nar l’es­ta­bi­li­tat que as­se­gu­ri la con­ti­nu­ï­tat”.

La va­ga de me­tro del 2016 va po­sar a prova els ner­vis dels or­ga­nit­za­dors del con­grés i va fer vi­si­ble que la ci­ta mun­di­al de la te­le­fo­nia mò­bil po­dia aban­do­nar la ciu­tat en qu­al­se­vol mo­ment si les co­ses no sor­ti­en com ells s’es­pe­ra­ven. Ara, im­mer­sos en la pre­pa­ra­ció de la prò­xi­ma edi­ció, que ha de te­nir lloc en­tre el 26 de fe­brer i l’1 de març de l’any que ve, la­men­ten ha­ver de fer aten­ció a as­pec­tes col·la­te­rals en lloc d’es­tar bol­cats a fer “el mi­llor Mo­bi­le de la his­tò­ria”, com di­uen des de l’en­de­mà que es tan­ques­sin les por­tes de l’an­te­ri­or edi­ció. Pre­pa­ren un sa­ló més gran, des­bor­dant el re­cin­te fi­ral de Gran Via, amb més fò­rums de de­bat i punts de tro­ba­da, amb les no­ve­tats dels prin­ci­pals ac­tors del sec­tor...

Quan les co­ses ana­ven bé, al­gu­nes de les prin­ci­pals ciu­tats es postu­la­ven com a alternativa a Bar­ce­lo­na per aco­llir la fi­ra. Ara que ve­nen mal da­des, es comp­ten per dese­nes les ofer­tes de mu­dan­ça tras­lla­da­des als di­rec­tius de la GSMA, amb ofi­ci­nes cen­trals a Lon­dres i un equip ins­tal·lat per­ma­nent­ment a Bar­ce­lo­na.

Els con­gres­sis­tes asi­à­tics són els més pre­o­cu­pats per la in­es­ta­bi­li­tat po­lí­ti­ca

John Hoff­man, un au­tèn­tic en­a­mo­rat de la ca­pi­tal ca­ta­la­na, té una es­pe­ci­al com­pli­ci­tat amb l’al­cal­des­sa de l’Hos­pi­ta­let, Nú­ria Ma­rín. En to­tes les se­ves vi­si­tes a Bar­ce­lo­na re­ser­va un forat a l’agen­da per a la se­go­na ciu­tat de Ca­ta­lu­nya, llar de la fi­ra des de fa cinc anys, on la ca­ra vi­si­ble del con­grés se sent es­pe­ci­al­ment cò­mo­de. Aquests di­es l’Hos­pi­ta­let s’ha con­ver­tit en me­di­a­dor amb la GSMA per in­ten­tar tei­xir com­pli­ci­tats, llan­çar un mis­sat­ge de tran­quil·li­tat i de­mos­trar que, mal­grat tot el que es pot lle­gir en la prem­sa in­ter­na­ci­o­nal, a l’Hos­pi­ta­let els bars con­ti­nu­en ser­vint ta­pes de pri­me­ra qua­li­tat, com sem­pre.

A l’Ajun­ta­ment de Bar­ce­lo­na, en can­vi, l’opo­si­ció acu­sa l’al­cal­des­sa Ada Co­lau de no im­pli­car-se prou en la re­ten­ció de la prin­ci­pal fi­ra de la ciu­tat. “No ens po­dem per­me­tre que l’aven­tu­ra se­pa­ra­tis­ta ens fa­ci per­dre més em­pre­ses o in­ver­si­ons”, va dir ahir la re­gi­do­ra de Ciu­ta­dans Ma­ri­lén Bar­ce­ló. En el ma­teix sen­tit, el po­pu­lar Al­ber­to Fernán­dez va la­men­tar que “la in­es­ta­bi­li­tat po­lí­ti­ca cau­sa­da per l’in­de­pen­den­tis­me es­ti­gui per­ju­di­cant se­ri­o­sa­ment l’eco­no­mia de Ca­ta­lu­nya i Bar­ce­lo­na”. Les du­es for­ma­ci­ons por­ta­ran el te­ma a la prò­xi­ma co­mis­sió d’Eco­no­mia de l’Ajun­ta­ment per in­ten­tar

La ce­le­bra­ció de l’Smart City Ex­po World Con­gress la set­ma­na que ve se­rà ana­lit­za­da amb lu­pa

acon­se­guir que el go­vern mu­ni­ci­pal plan­te­gi ac­ci­ons que aju­din a re­te­nir l’es­de­ve­ni­ment. El pri­mer ti­nent d’al­cal­de, Ge­rar­do Pi­sa­re­llo, va re­co­nèi­xer que “hi ha in­cer­te­sa”, però va po­sar en re­lleu “l’ac­ti­tud de l’al­cal­des­sa, que de­ma­na tran­quil·li­tat i cal­ma”.

Per la se­va part, a la Fi­ra de Bar­ce­lo­na tre­ba­llen per de­mos­trar que la si­tu­a­ció po­lí­ti­ca no els afec­ta en el seu dia a dia. La set­ma­na poste­ri­or a l’1 d’oc­tu­bre, amb un dia d’atu­ra­da ge­ne­ral in­clòs, es va ce­le­brar la Bar­ce­lo­na In­dustry We­ek amb to­tal nor­ma­li­tat. Era un au­tèn­tic oa­si aliè a tot. Al re­cin­te de la Gran Via aquests di­es s’ul­ti­men els de­talls per a la ce­le­bra­ció de l’Smart City Ex­po World Con­gress, una de les ci­tes in­ter­na­ci­o­nals més im­por­tants en el sec­tor de les ciu­tats in­tel·li­gents. El sa­ló tin­drà un 20% més de su­per­fí­cie que en l’edi­ció an­te­ri­or i no hi cons­ten bai­xes atri­bu­ï­bles a la si­tu­a­ció po­lí­ti­ca. L’equip de la GSMA vi­gi­la­rà de prop el fun­ci­o­na­ment.

ÀLEX GARCIA / ARXIU

“See you next ye­ar”. Al ves­tí­bul de la Fi­ra Gran Via ca­da any s’anun­ci­en les da­tes de l’edi­ció de l’any se­güent

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.