Llei i or­dre

Cs de­ma­na la com­pa­rei­xen­ça ur­gent del mi­nis­tre al Con­grés

La Vanguardia (Català) - - SUMARI - Bar­ce­lo­na

El mi­nis­tre de l’In­te­ri­or elo­gia l’ac­tu­a­ció dels Mos­sos du­rant la va­ga ge­ne­ral de di­me­cres a Ca­ta­lu­nya.

Ara so­ta les se­ves or­dres en vir­tut de l’apli­ca­ció de l’ar­ti­cle 155 de la Cons­ti­tu­ció, el mi­nis­tre de l’In­te­ri­or, Jo­sé Ig­na­cio Zoi­do, va elo­gi­ar ahir l’ac­tu­a­ció dels Mos­sos d’Es­qua­dra, en co­or­di­na­ció amb la Gu­àr­dia Ci­vil i la Po­li­cia Na­ci­o­nal, du­rant la va­ga ge­ne­ral de di­me­cres a Ca­ta­lu­nya. “Va ser molt equi­li­bra­da i pro­por­ci­o­na­da”, va des­ta­car Zoi­do, que va as­se­nya­lar que al cen­te­nar de “ra­di­cals” que van ser iden­ti­fi­cats al llarg de la jor­na­da per la se­va par­ti­ci­pa­ció en els pi­quets no “els sor­ti­rà de franc”.

Aques­tes pa­rau­les van res­pon­dre tant a la po­lè­mi­ca ge­ne­ra­da a les xar­xes so­ci­als per l’ac­tu­a­ció dels Mos­sos, acu­sats de “pas­si­vi­tat” da­vant dels grups de pi­quets que van ta­llar du­rant ho­res car­re­te­res i vi­es de tren, com a Cs, que ahir va re­gis­trar la pe­ti­ció de com­pa­rei­xen­ça ur­gent de Zoi­do al Con­grés per­què ex­pli­qui el “ca­os” vis­cut a Ca­ta­lu­nya.

En una en­tre­vis­ta a TVE, el mi­nis­tre va qua­li­fi­car de “ro­tund fra­càs” la va­ga con­vo­ca­da pel sin­di­cat mi­no­ri­ta­ri in­de­pen­den­tis­ta In­ter­sin­di­cal-CSC, “amb pi­quets molt ra­di­ca­lit­zats”, i es va con­gra­tu­lar que ha­gin “cai­gut molts mi­tes”. Per exem­ple, va des­ta­car, que una ve­ga­da fi­na­lit­za­da la jor­na­da de va­ga els se­pa­ra­tis­tes no pu­guin quei­xar-se de l’ac­tu­a­ció po­li­ci­al per­què “no hi va ha­ver ni un sol le­si­o­nat”.

Se­gons el ba­lanç del dia, els Mos­sos, amb “al­guns su­ports” de la Po­li­cia Na­ci­o­nal i la Gu­àr­dia Ci­vil, van dur a ter­me més de 200 in­ter­ven­ci­ons, amb un re­sul­tat de més de 100 iden­ti­fi­cats, ca­das­cu­na amb l’ai­xe­ca­ment de les se­ves res­pec­ti­ves ac­tes d’ac­tu­a­ció po­li­ci­al.

Amb tot, els Mos­sos re­vi­sa­ran les imat­ges per iden­ti­fi­car més per­so­nes de les que van for­mar part de pi­quets. “No els sor­ti­rà de franc”, va avi­sar Zoi­do. En aquest sen­tit, va re­co­nèi­xer que hi va ha­ver tres punts on els sa­bo­tat­ges van ser es­pe­ci­al­ment greus: l’AP-7 i les es­ta­ci­ons de Sants i de Gi­ro­na.

Zoi­do tam­bé va cri­ti­car la pre­sèn­cia de nens als pi­quets. “Em fa ver­go­nya que hi ha­gi pa­res que uti­lit­zin els nens amb car­tells que de­ma­nen lli­ber­tat per a pre­sos po­lí­tics”, va de­cla­rar.

Ho­res des­prés, el lí­der del PP a Ca­ta­lu­nya, Xa­vi­er Gar­cía Al­bi­ol, va pre­sen­tar una de­nún­cia da­vant la Fis­ca­lia de Me­nors per la uti­lit­za­ció de nens com a “es­cuts hu­mans”. A la que­re­lla s’ad­jun­ten les in­for­ma­ci­ons amb ví­de­os i imat­ges que van apa­rèi­xer en di­fe­rents mit­jans de co­mu­ni­ca­ció.

Per Al­bi­ol, aquests fets po­sen en evi­dèn­cia “fins a quin punt una part de la so­ci­e­tat ca­ta­la­na s’ha tras­tor­nat i fa­na­tit­zat, fet que els por­ta a uti­lit­zar per a les se­ves prò­pi­es fi­na­li­tats nens de no més de dos o tres anys, fins i tot na­dons, com a es­cuts hu­mans da­vant la po­li­cia”. Al­bi­ol, que diu­men­ge re­brà el su­port del pre­si­dent del Go­vern cen­tral, Ma­ri­a­no Ra­joy en la se­va po­sa­da de llarg com a can­di­dat po­pu­lar a les elec­ci­ons del 21-D, en el seu es­crit a la Fis­ca­lia afir­ma que la par­ti­ci­pa­ció de nens en aques­tes ac­ci­ons “com­por­ta un risc evi­dent per a la se­va in­te­gri­tat fí­si­ca i benes­tar”.

Al­bi­ol de­nun­cia da­vant la Fis­ca­lia l’ús de nens com a “es­cuts hu­mans” en els pi­quets

TÀNIA TÀPIA / ACN

El mi­nis­tre de l’In­te­ri­or, Ju­an Ig­na­cio Zoi­do, al Se­nat

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.