Eli­sa­beth Gar­cía

ADVOCADA I INTEGRADORA SO­CI­AL

La Vanguardia (Català) - - SUMARI - CARINA FARRERAS Bar­ce­lo­na

Eli­sa­beth Gar­cía és un dels exem­ples que re­pre­sen­ten els jo­ves que han acon­se­guit tro­bar una sor­ti­da la­bo­ral en la for­ma­ció pro­fes­si­o­nal fins i tot, com en el seu cas, des­prés d’ha­ver ob­tin­gut una ti­tu­la­ció uni­ver­si­tà­ria.

Tí­tols atrac­tius i una in­ser­ció la­bo­ral del 47% al cap de 6 me­sos d’ob­te­nir el tí­tol

Apre­ci­en la for­ma­ció pràc­ti­ca obli­ga­tò­ria i les sor­ti­des pro­fes­si­o­nals im­me­di­a­tes

La Co­mis­sió Eu­ro­pea va ad­ver­tir ahir a Es­pa­nya que ha de fer més es­for­ços per pro­mo­ci­o­nar la for­ma­ció pro­fes­si­o­nal (FP), ja que les xi­fres re­gis­tra­des al nos­tre pa­ís que­den lluny de les eu­ro­pe­es. En can­vi hi ha molts més uni­ver­si­ta­ris i molts més jo­ves que ni es­tu­di­en ni tre­ba­llen. La ma­tri­cu­la­ció en ci­cles mit­jans o su­pe­ri­ors de l’FP ha ex­pe­ri­men­tat una ten­dèn­cia a l’al­ça. A Bar­ce­lo­na, per exem­ple, s’han ma­tri­cu­lat aquest any a un curs d’FP més de 34.400 es­tu­di­ants, co­sa que sig­ni­fi­ca un aug­ment del 50% res­pec­te a la dè­ca­da an­te­ri­or, se­gons l’Anu­a­ri de la For­ma­ció Pro­fes­si­o­nal de Bar­ce­lo­na, re­cent­ment pu­bli­cat, i que ana­lit­za el sec­tor a la ciu­tat.

“L’ofer­ta dels es­tu­dis és àm­plia i atrac­ti­va, i la in­ser­ció la­bo­ral és molt al­ta, ja que el 47% tre­ba­lla al cap de sis me­sos d’ob­te­nir el tí­tol”, in­di­ca el co­mis­si­o­nat d’Edu­ca­ció a Bar­ce­lo­na, Mi­quel Àn­gel Es­som­ba. Se­gons l’Anu­a­ri, els es­tu­di­ants són més grans i en­tren per vi­es d’ac­cés que no són l’ESO, com ara la uni­ver­si­tat, l’atur, la rein­ser­ció la­bo­ral o la pu­ra afi­ció. Tam­bé hi ha més do­nes que en ge­ne­ra­ci­ons an­te­ri­ors que op­ten per aques­ta for­ma­ció. Eli­sa­beth Gar­cía, Àl­var Rex, Ma­ri­na Blas­co i Ma­rio de la Cruz són exem­ples d’es­tu­di­ants que han tras­pas­sat aques­tes por­tes inu­su­als d’ac­cés a l’FP.

(28 anys) va re­co­llir el tí­tol de Dret de la Uni­ver­si­tat de Bar­ce­lo­na un juny del 2013 i tot se­guit es va ma­tri­cu­lar en el ci­cle su­pe­ri­or d’In­te­gra­ció So­ci­al de For­ma­ció So­ci­al per co­men­çar al se­tem­bre. Ara tre­ba­lla a la Creu Ro­ja com a ori­en­ta­do­ra la­bo­ral.

Gar­cía ex­pli­ca aques­ta inu­su­al tra­jec­tò­ria: “Vaig anar a la uni­ver­si­tat per­què to­ca­va, la ve­ri­tat si­gui di­ta. No em vaig plan­te­jar cap al­tra op­ció. M’agra­da­va el te­ma de la jus­tí­cia so­ci­al i les lleis i em vaig ma­tri­cu­lar a Dret a la UB, però al llarg de la car­re­ra no em vaig aca­bar de veu­re com a advocada. Ai­xò tam­bé els va pas­sar a com­panys de fa­cul­tat, però ells no vo­len re­nun­ci­ar a ser ad­vo­cats. Vaig ser sin­ce­ra amb mi ma­tei­xa”. I es va pre­gun­tar com po­dia con­ti­nu­ar. Una al­tra car­re­ra? Un màs­ter? “Te­nia l’exem­ple de les me­ves ami­gues de l’ins­ti­tut que for­men part d’aquell grup d’alum­nes de l’ESO que els pro­fes­sors di­uen que no va­len i a qui se’ls ani­ma a no anar a la uni­ver­si­tat”. Du­es ami­gues en con­cret van es­tu­di­ar Au­xi­li­ar d’In­fer­me­ria i In­te­gra­ció So­ci­al. “Van te­nir pràc­ti­ques des del mi­nut u i els va po­sar im­me­di­a­ta­ment al ter­reny de la se­va pro­fes­sió”. Gar­cía va tre­ba­llar en un bu­fet d’ad­vo­cats i va ex­plo­rar els màs­ters, però va in­tuir que se­ri­en una con­ti­nu­a­ció te­ò­ri­ca de la car­re­ra. “Te­nia l’ex­pe­ri­èn­cia del vo­lun­ta­ri­at a la Fun­da­ció Ad­sis, amb què col·la­bo­ro des dels 15 anys, i em vaig apun­tar al ci­cle d’integradora so­ci­al”. La clas­se –pro­mo­ció de 2013-2015– es­ta­va di­vi­di­da a parts iguals en­tre alum­nes de 18 i 19 anys, i més grans de 25 anys. “Cinc ve­ní­em de la uni­ver­si­tat, un ha­via tre­ba­llat to­ta la vi­da i es­ta­va cre­mat a l’em­pre­sa. I una do­na d’uns 45 anys vo­lia in­cor­po­rar-se al mer­cat la­bo­ral des­prés d’ha­ver-se cui­dat dels seus fills”. Gar­cía tre­ba­lla ara a la Creu Ro­ja, ori­en­tant per­so­nes a l’atur. “Qui sap

si em ser­vi­rà la me­va for­ma­ció d’advocada”.

Àl­var Rex (49 anys). Sem­pre va ser un ma­ne­tes i un afi­ci­o­nat al mar. És pro­pi­e­ta­ri d’un lla­üt amar­rat a Sant Pe­re Pes­ca­dor. Tre­ba­lla de bom­ber a l’ae­ro­port del Prat amb ho­ra­ris de 24 ho­res i qua­tre di­es de lliu­ran­ça que de-

di­ca a prac­ti­car esports, for­mar­se en di­fe­rents dis­ci­pli­nes i ar­re­glar mo­tors. “M’en­can­ta tre­ba­llar amb les mans”. El pro­fes­sor del ta­ller de fi­bra i pin­tu­ra de vai­xells de la Ca­sa del Mar li va par­lar, quan el va veu­re tan en­tu­si­as­mat, del ci­cle de grau mit­jà de man­te­ni­ment d’em­bar­ca­ci­ons. “Em va agra­dar la idea d’apren­dre me­cà­ni­ca, elec­tri­ci­tat, pin­tu­ra... Apren­dre un ofi­ci que, quan em ju­bi­li, po­dré con­ti­nu­ar”. Es­tu­dia al cen­tre pú­blic Ins­ti­tut de Nàu­ti­ca de Bar­ce­lo­na. Els seus com­panys, a ex­cep­ció d’un al­tre ho­me ma­dur com ell, te­nen 17 anys. “No tin­dran pro­ble­ma a tro­bar fei­na per­què hi ha mol­ta ne­ces­si­tat de bons es­pe­ci­a­lis­tes i aquí en­se­nyen molt bé, amb pa­ci­èn­cia”. En el seu cas, a més de fer pràc­ti­ques al port, es­tà ar­re­glant dos vai­xells que van ser re­ga­lats, en ple­na cri­si, a un amic seu, fa­bri­cant de plan­xes de surf, amb la idea de ven­dre’ls. “Cal es­tar obert a tot, però en la me­su­ra pos­si­ble, cal fer el que t’agra­da”. Rex ha gua­nyat el pre­mi Ener­gia i sos­te­ni­bi­li­tat que ator­ga la Fun­da­ció BCN For­ma­ció Pro­fes­si­o­nal, per un pro­jec­te de re­co­lli­da d’ai­gua.

Ma­ri­na Blas­co (21 anys). És l’úni­ca no­ia a la clas­se de 24 alum­nes del se­gon curs del ci­cle su­pe­ri­or de Sis­te­mes de Te­le­co­mu­ni­ca­ci­ons i In­for­mà­tics de l’Es­co­la In­dus­tri­al. “Sem­pre m’ha agra­dat la tec­no­lo­gia. De pe­ti­ta ju­ga­va amb ni­nes, però tam­bé des­mun­ta­va jo­gui­nes per veu­re com fun­ci­o­na­ven els me­ca­nis­mes”. As­su­meix la se­va con­di­ció amb na­tu­ra­li­tat: “Hi po­dria ha­ver més do­nes, però és el que hi ha”. Tre­ba­lla en una ca­sa de re­pa­ra­ció de dis­po­si­tius mò­bils. “El camp és molt am­pli i hi ha mol­ta ne­ces­si­tat de tèc­nics. És es­trany que no t’ofe­rei­xin fei­na men­tre es­tu­di­es”. La se­va idea és ma­tri­cu­lar­se a En­gi­nye­ria In­for­mà­ti­ca o de Te­le­co­mu­ni­ca­ci­ons el 2018.

Ma­rio de la Cruz Me­lo (24 anys). Va pre­sen­tar la sol·li­ci­tud per ma­tri­cu­lar-se al ter­cer curs d’Ar­qui­tec­tu­ra a Bar­ce­lo­na, des­prés d’ha­ver es­tu­di­at al Pe­rú. “Però el meu dos­si­er d’apre­nen­tat­ge no era su­fi­ci­ent, ai­xí que, aca­bat d’ater­rar a la ciu­tat, vaig bus­car una ocu­pa­ció que m’agra­dés”. Es­tu­dia el ci­cle de Dis­seny en Fa­bri­ca­ció Me­cà­ni­ca i es di­ver­teix dis­se­nyant pro­duc­tes (una ca­di­ra de ro­des cò­mo­da i “es­tè­ti­ca”) i re­pre­sen­tant plans grà­fics. “Ofe­reix mol­tes sor­ti­des i hi ha mol­ta ofer­ta de tre­ball, tot i que pro­ba­ble­ment es­tu­diï En­gi­nye­ria Me­cà­ni­ca”.

ÀLEX GARCIA

ANA JIMÉNEZ

ANA JIMÉNEZ

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.