El blo­queig em­peny el Ie­men cap a la ca­tàs­tro­fe

L’ONU ad­ver­teix de la pit­jor fam en dè­ca­des

La Vanguardia (Català) - - INTERNACIONAL - JORDI JO­AN BAÑOS

El blo­queig del Ie­men, re­for­çat des de di­lluns pas­sat, pot pro­vo­car la pit­jor fam que s’ha vist en dè­ca­des, se­gons Na­ci­ons Uni­des. Se­gons l’opinió del res­pon­sa­ble de la se­va agèn­cia hu­ma­ni­tà­ria d’emer­gèn­cia, Mark Low­cock, 400.000 nens cor­ren el risc de mo­rir d’ina­ni­ció. “Qui­na me­na de vic­tò­ria es­pe­ren?”, re­cri­mi­na als con­ten­dents, men­tre fa una cri­da a la re­o­ber­tu­ra de ports i ae­ro­ports, se­cun­da­da per una vin­te­na d’oe­na­gés.

La ca­tàs­tro­fe en po­tèn­cia es com­ple­ta amb l’epi­dè­mia de cò­le­ra, amb al vol­tant de 900.000 pos­si­bles ca­sos. El Ie­men, en guer­ra des de fa gai­re­bé tres anys, im­por­ta el 90% dels seus ali­ments, la ma­jor part dels quals en­tren pel port de Ho­dei­da, sot­mès a blo­queig per les ma­ri­nes sau­di­ta, dels emi­rats i egíp­cia. En­ca­ra que les Na­ci­ons Uni­des han acon­se­guit anar in­tro­duint ali­ments, dels quals de­pe­nen fins a set mi­li­ons de ie­me­ni­tes –una quar­ta part de la po­bla­ció–, el blo­queig és to­tal i in­de­fi­nit des de di­lluns, com a re­pre­sà­lia per la in­tro­duc­ció al pa­ís d’ar­ma­ment ira­nià. L’Arà­bia Sau­di­ta cul­pa l’Iran del llan­ça­ment del mís­sil ie­me­ni­ta que dis­sab­te va ser in­ter­cep­tat so­bre l’ae­ro­port de Ri­ad, la ca­pi­tal sau­di­ta.

Se­gons les Na­ci­ons Uni­des, nou de ca­da deu dis­tric­tes pre­sen­ten un alt risc de ca­tàs­tro­fe hu­ma­ni­tà­ria. Per la qual co­sa OCHA, l’agèn­cia de l’ONU a càr­rec d’ur­gèn­ci­es hu­ma­ni­tà­ri­es, pre­tén cap­tar 2.300 mi­li­ons de dò­lars. Tot i ai­xò, els do­nants no­més han co­bert una mi­ca més de la mei­tat. Si no s’es­car­ras­sen uns i d’al­tres, l’únic ali­ment i me­de­ci­na que els que­da­rà als ie­me­ni­tes, i ai­xò se­rà ben avi­at, se­rà la que no els ha fa­llat mai, el qat, les fu­lles del qual te­nen un po­tent efec­te psi­co­trò­pic.

La frus­tra­ció de l’Arà­bia Sau­di­ta és com­pren­si­ble, ja que la se­va sag­nant in­ter­ven­ció a Sí­ria i el Ie­men –en aquest cas, di­rec­ta– ha es­tat un des­as­tre en tots els sen­tits i no ha acon­se­guit dis­mi­nuir gens ni mi­ca la in­flu­èn­cia ira­ni­a­na en el seu ve­ï­nat. En el cas del Ie­men, la bès­tia ne­gra és la re­bel·lió hut­hi del nord-oest, que va re­a­pa­rèi­xer a la pri­ma­ve­ra àrab del 2011, con­tri­buint a la cai­gu­da del pre­si­dent Ali Ab­dul·lah Sa­lih. Aquest va ser subs­ti­tu­ït per Abd Rab­buh Man­sur al-Ha­di, amb su­port sau­di­ta i amb Aden, al sud, com a bas­tió.

El 2014 els hut­his hi van tor­nar, al cos­tat de mi­li­tars fi­dels a Sa­lih, i es van apro­pi­ar de la ca­pi­tal, Sa­nà. Els seus pro­gres­sos van mo­ti­var la in­ter­ven­ció de l’Arà­bia Sau­di­ta i els Emi­rats.

Els hut­his són xi­ï­tes des de molts se­gles abans que l’Iran, el seu ac­tu­al pro­tec­tor. Con­cre­ta­ment de la sec­ta zai­di­ta, la menys allu­nya­da del sun­nis­me.

El Ie­men, l’an­ti­ga Arà­bia Fe­lix, va es­tar di­vi­dit du­rant dè­ca­des en­tre el Ie­men del Nord i el Ie­men del Sud. Pa­ra­do­xal­ment, l’ali­at dels sau­di­tes era el re­li­gi­ós nord, men­tre que el sud per­ta­nyia al camp laic i so­ci­a­lis­ta.

La mul­ti­tud de lle­ial­tats en­tre clans i tri­bus no han per­mès que els di­ners sau­di­tes i dels emi­rats sol­des­sin un exèr­cit co­he­rent, per la qual co­sa les po­si­ci­ons han va­ri­at poc en els úl­tims me­sos. Qui tam­poc no s’ha mo­gut –de Ri­ad– és el pre­sump­te pre­si­dent del pa­ís, re­co­ne­gut in­ter­na­ci­o­nal­ment, Man­sur al-Ha­di.

Men­tres­tant, aug­men­ten les sus­pi­cà­ci­es so­bre els plans de les po­tèn­ci­es im­pli­ca­des en la guer­ra. Els Emi­rats ca­da ve­ga­da apa­dri­nen amb menys dis­si­mu­la­ció el se­ces­si­o­nis­me d’Ha­dra­maut, la re­gió na­tal dels Bin La­den. I el port d’Aden, an­ti­ga ba­se bri­tà­ni­ca, man­té el seu atrac­tiu.

El pre­si­dent fran­cès, Fran­çois Ma­cron, sem­pre atent, vi­at­ja avui a Ri­ad, des­prés d’inau­gu­rar el Louv­re d’Abu Dha­bi. No per par­lar d’art, si­nó de l’Iran, del Ie­men i del Lí­ban, pa­ís que l’Arà­bia Sau­di­ta de­ma­na als seus ciu­ta­dans que aban­do­nin ja.

Per evi­tar l’en­tra­da de pro­jec­tils ira­ni­ans, els sau­di­tes blo­que­gen des de di­lluns tots els ac­ces­sos al pa­ís

YAHYA ARHAB / EFE

Llar­gues cu­es i dis­cus­si­ons ahir en una ga­so­li­ne­ra de Sa­nà, afec­ta­da pel blo­queig

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.