La cú­ria es que­da sen­se ta­bac

La Vanguardia (Català) - - INTERNACIONAL - EUSEBIO VAL Ciu­tat del Va­ti­cà. Cor­res­pon­sal

Fran­cesc con­ti­nua im­po­sant el seu es­til al Va­ti­cà. De ve­ga­des són ges­tos de mo­dès­tia, com la de­ci­sió de re­ti­rar la flo­ta de ve­hi­cles d’al­ta gam­ma i de des­pla­çar-se en un uti­li­ta­ri. En al­tres es po­sa èm­fa­si en la ca­ri­tat, com la ins­tal·la­ció de dut­xes i bar­be­ri­es per a in­di­gents a la ma­tei­xa pla­ça de Sant Pe­re, da­vant la co­lum­na­ta de Ber­ni­ni. L’úl­ti­ma me­su­ra, anun­ci­a­da ahir, té a veu­re amb la sa­lut i l’èti­ca co­mer­ci­al: a par­tir de l’1 de ge­ner del pro­per any no es ven­drà ta­bac al Va­ti­cà. Els ca­pe­llans, bis­bes i car­de­nals que si­guin fu­ma­dors, ai­xí com els em­ple­ats de la San­ta Seu, el per­so­nal ju­bi­lat i els di­plo­mà­tics en po­der de la co­be­ja­da

tes­se­ra (car­net) que per­met com­prar dins d’aquest di­mi­nut Es­tat de 44 hec­tà­re­es, hau­ran d’ad­qui­rir en una al­tre lloc els seus ci­gar­rets, ci­gars i ta­bac per a pi­pa, pa­gant un preu molt més alt a cau­sa dels im­pos­tos.

El por­ta­veu de la San­ta Seu, el nord-ame­ri­cà Greg Burke, va con­fir­mar la de­ci­sió per­so­nal del Pa­pa de po­sar fi a la ven­da de ta­bac. “El mo­tiu és molt sim­ple –va afe­gir el por­ta­veu–. La San­ta Seu no pot co­o­pe­rar amb una pràc­ti­ca que per­ju­di­ca clara­ment la sa­lut de les per­so­nes. Se­gons l’Or­ga­nit­za­ció Mun­di­al de la Sa­lut, ca­da any el ta­bac és la cau­sa de més de set mi­li­ons de morts a tot el món”. Burke no va ocul­tar que la me­su­ra pa­pal su­po­sa un sa­cri­fi­ci per a les ar­ques va­ti­ca­nes. “Mal­grat que els ci­gar­rets ve­nuts, a un preu amb des­comp­te, a em­ple­ats i pen­si­o­nis­tes del Va­ti­cà si­guin una font d’in­gres­sos per a la San­ta Seu, cap be­ne­fi­ci no pot ser le­gí­tim si po­sa en pe­rill la vi­da de les per­so­nes”. En una con­ver­sa poste­ri­or amb aquest di­a­ri, Burke va re­cal­car que “el pa­pa Fran­cesc vol fer el cor­rec­te, fins i tot si im­pli­ca un cost per a la San­ta Seu”.

La ven­da de ta­bac és molt al­ta in­tra­murs. Sem­pre hi ha ha­gut ocu­pats no fu­ma­dors que com­pren ta­bac per a amics o fa­mi­li­ars. No es des­car­ta que hi ha­gi fins i tot al­gun mur­ri que es gua­nyi al­gun di­ne­ret amb la re­ven­da de pe­ti­tes quan­ti­tats. Aques­tes pràc­ti­ques s’hau­ran aca­bat a par­tir de ge­ner.

His­tò­ri­ca­ment l’Es­glé­sia ca­tò­li­ca, com la so­ci­e­tat en ge­ne­ral, va ser molt to­le­rant amb el ta­bac i fins i tot ve­ia el seu con­sum com a una co­sa na­tu­ral. Era un hà­bit ac­cep­tat so­ci­al­ment i cul­tu­ral­ment. Hi va ha­ver sants molt ve­ne­rats que van ser grans fu­ma­dors, com Sant Jo­an Bos­co, fun­da­dor dels sa­le­si­ans. El pa­re Pius, la imat­ge del qual és pre­sent a mig Ità­lia i el san­tu­a­ri del qual rep pe­le­grins de tot el món, in­ha­la­va ta­bac. Al ma­teix Va­ti­cà hi ha ha­gut i hi ha els qui de­pe­nen dels ci­gar­rets o dels ci­gars. Pau VI ha­via es­tat fu­ma­dor, però ho va dei­xar, i era es­pe­ci­al­ment to­le­rant amb qui ho con­ti­nu­a­va sent. Es pre­o­cu­pa­va que els seus in­ter­lo­cu­tors fu­ma­dors, en les au­di­èn­ci­es, dis­po­ses­sin de cen­drer. Jo­a­quín Na­var­ro Valls, mem­bre de l’Opus Dei i du­rant molts anys por­ta­veu de la San­ta Seu, era un gran fu­ma­dor en­ca­ra que in­ten­ta­va fer-ho amb dis­cre­ció. A Es­pa­nya hi ha el cas cone­gut del car­de­nal Vi­cen­te En­ri­que i Ta­ran­cón, fi­gu­ra clau de la tran­si­ció i un fu­ma­dor em­pe­dre­ït que no ocul­ta­va el seu vi­ci.

La San­ta Seu, a la se­go­na mei­tat del se­gle XIX, sent pa­pa Pius IX, va cons­truir una fà­bri­ca de ta­bac al bar­ri ro­mà del Tras­te­ve­re. Com qu­al­se­vol Es­tat, vo­lia ex­plo­tar el mo­no­po­li d’un ne­go­ci tan fa­bu­lós. L’im­po­nent edi­fi­ci que va aco­llir la Ma­nu­fac­tu­ra Pon­ti­fí­cia de Ta­bacs, de tall ne­o­clàs­sic, inau­gu­rat el 1863, en­ca­ra es pot veu­re a la pla­ça Mas­tai (en ho­nor de Pius IX, per­què es de­ia Gi­o­van­ni Ma­ria Mas­tai Fer­ret­ti). So­bre el tim­pà de la fa­ça­na hi ha una ins­crip­ció en lla­tí: “Pius IX p. m of­fi­ci­nam ni­co­ti­a­nis fo­liis ela­bo­ran­dis a sol ex­tru­xit an­no MDCCCLXIII”. (El Su­prem Pon­tí­fex, Pius IX, va cons­truir, de no­va plan­ta, l’any 1863, aques­ta fac­to­ria per al pro­ces­sa­ment de fu­lles de ni­co­ti­na). S’ha de res­se­nyar, en ho­nor de Pius IX i com a sig­ne d’una lí­nia de con­ti­nu­ï­tat his­tò­ri­ca que el vin­cu­la al pa­pa ac­tu­al, que aquell pon­tí­fex no es va li­mi­tar a cons­truir la fà­bri­ca de ta­bac si­nó que, en ter­renys pro­pers, va cons­truir ha­bi­tat­ges de llo­guer molt baix, per a ve­ïns de pocs re­cur­sos.

Fran­cesc pro­hi­beix la ven­da de ci­gar­rets al Va­ti­cà per ra­ons èti­ques

i de sa­lut La San­ta Seu va ar­ri­bar a cons­truir, el 1863, una fà­bri­ca de fu­lles de ni­co­ti­na al Tras­te­ve­re

ALESSANDRO BIANCHI / REUTERS

Sa­cri­fi­ci eco­nò­mic La ven­da de ci­gar­rets a em­ple­ats i pen­si­o­nis­tes del Va­ti­cà era fins ara una im­por­tant font d’in­gres­sos

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.