La jut­ges­sa La­me­la de­ci­deix man­te­nir a la pre­só els ex­mem­bres del Go­vern

Jun­que­ras i els ex­con­se­llers pre­sen­ta­ran re­curs da­vant la Sala Pe­nal de l’Au­di­èn­cia

La Vanguardia (Català) - - POLÍTICA - JO­SÉ MA­RÍA BRU­NET Ma­drid

Els re­cur­sos de re­for­ma gai­re­bé no pros­pe­ren mai. Però cal in­ten­tar-ho. És el que han fet, efec­ti­va­ment sen­se re­sul­tat, l’ex­vi­ce­pre­si­dent de la Ge­ne­ra­li­tat Ori­ol Jun­que­ras i els set ex­con­se­llers que es­tan en pre­só in­con­di­ci­o­nal per or­dre de la jut­ges­sa de l’Au­di­èn­cia Na­ci­o­nal Car­men La­me­la, que ahir va ra­ti­fi­car la se­va re­so­lu­ció an­te­ri­or i els va man­te­nir re­clo­sos a tots.

Els re­cur­sos són els que es pre­sen­ten da­vant la ma­tei­xa ins­tàn­cia que ha dic­tat la re­so­lu­ció im­pug­na­da. Per ai­xò és di­fí­cil que pros­pe­rin, per­què un ma­teix jut­ge molt di­fí­cil­ment can­vi­a­rà de cri­te­ri en qües­tió de pocs di­es. La­me­la no ho ha fet, i ara als re­cur­rents els que­da la via d’acu­dir en apel·la­ció a la Sala Pe­nal de l’Au­di­èn­cia Na­ci­o­nal, que és la ins­tàn­cia su­pe­ri­or.

Les pers­pec­ti­ves, de nou, no són gai­re en­co­rat­ja­do­res, per­què la Sala Pe­nal és la que ha de­ci­dit aques­ta set­ma­na que Jordi Sànc­hez i Jordi Cui­xart, pre­si­dents de l’ANC i Òm­ni­um, res­pec­ti­va­ment, han de con­ti­nu­ar en pre­só in­con­di­ci­o­nal. En­tre al­tres ra­ons, per­què l’Au­di­èn­cia Na­ci­o­nal ha es­ti­mat risc de fu­ga ar­ran de la mar­xa del des­ti­tu­ït pre­si­dent de la Ge­ne­ra­li­tat, Car­les Puig­de­mont, a Brus­sel·les, on l’acom­pa­nyen tam­bé qua­tre ex­con­se­llers. Per a qua­tre dels cinc ma­gis­trats que han in­ter­vin­gut en la de­ci­sió, aques­ta da­da ha es­tat clau, per­què es­ti­men que el nom­bre de des­pla­çats a Brus­cau­sa sel·les, a des­pit de la jus­tí­cia es­pa­nyo­la, po­dria aug­men­tar amb la po­sa­da en lli­ber­tat dels Jor­dis.

En tot cas, les pos­si­bi­li­tats que Jun­que­ras i els set ex­con­se­llers re­cu­pe­rin re­la­ti­va­ment avi­at la lli­ber­tat no s’han es­fu­mat. Pri­mer, per­què a l’Au­di­èn­cia els que­da aques­ta car­ta de la Sala Pe­nal, un dels ma­gis­trats de la qual –del to­tal de cinc– va fer un vot par­ti­cu­lar en con­tra de la re­so­lu­ció, per­què va con­si­de­rar que la pre­só in­con­di­ci­o­nal era una me­su­ra in­ne­ces­sà­ria i des­pro­por­ci­o­na­da. És un sol vot, però re­sul­ta sig­ni­fi­ca­tiu per la te­si en què es ba­sa, que po­dria obrir-se ca­mí en ul­te­ri­ors re­vi­si­ons de la de­ci­sió pre­sa, en es­pe­ci­al si una no­va ins­tàn­cia ju­di­ci­al en­tra en joc. I ai­xò pas­sa­rà si el Tri­bu­nal Su­prem (TS) de­ci­deix re­cla­mar la ini­ci­a­da a l’Au­di­èn­cia Na­ci­o­nal.

En cer­cles ju­di­ci­als, aquest can­vi d’ins­tàn­cia es do­na per fet en un ter­mi­ni re­la­ti­va­ment breu, de di­es o, pel cap alt, de set­ma­nes. La Sala Pe­nal del Su­prem, en su­ma, ob­tin­drà to­ta la ins­truc­ció re­la­ti­va als su­po­sats de­lic­tes de re­bel·lió, se­di­ció, pre­va­ri­ca­ció, deso­be­di­èn­cia i mal­ver­sa­ció im­pu­tats als ara ex­mem­bres del Go­vern amb re­la­ció al re­fe­rèn­dum de l’1-O i la de­cla­ra­ció uni­la­te­ral d’in­de­pen­dèn­cia (DUI). La de la jut­ges­sa La­me­la no se­rà l’úl­ti­ma pa­rau­la en aquest afer, i la que pu­gui pro­nun­ci­ar la Sala Pe­nal de l’Au­di­èn­cia Na­ci­o­nal tam­poc. Aques­ta úl­ti­ma, a més a més, po­dria no ar­ri­bar a pro­duir­se en cas que el Su­prem ac­tuï amb ra­pi­de­sa per re­cla­mar el cas i no hi ha­gi temps per­què els ex­mem­bres del Go­vern pre­sen­tin re­curs i

Si el Su­prem as­su­meix avi­at la cau­sa, els in­ves­ti­gats tin­dran una al­tra opor­tu­ni­tat per sol·li­ci­tar la lli­ber­tat

l’Au­di­èn­cia Na­ci­o­nal es pro­nun­ciï.

La jut­ges­sa La­me­la, al seu torn, va ba­sar la se­va de­ci­sió d’en­vi­ar a pre­só Jun­que­ras i els ex­con­se­llers Bas­sa, Mun­dó, Ro­me­va, Tu­rull, Rull, Forn i Bor­ràs en la pos­si­bi­li­tat que in­ten­tes­sin sos­treu­re’s a l’ac­ció de la jus­tí­cia. En aquest sen­tit, en aquell pri­mer mo­ment ja va es­men­tar la mar­xa de Puig­de­mont a Brus­sel·les com a cas pre­ce­dent. Tam­bé va con­si­de­rar que hi ha­via risc de des­truc­ció de pro­ves i de rei­te­ra­ció de­lic­ti­va.

Els re­cur­rents, per la se­va ban­da, van al·le­gar que el seu en­vi­a­ment a pre­só per­ju­di­ca­va les se­ves pos­si­bi­li­tats de pre­sen­tar-se a les elec­ci­ons del 21-D i de de­fen­sar les se­ves can­di­da­tu­res. En­te­ni­en, en su­ma, le­si­o­nats, en­tre d’al­tres, els seus drets de par­ti­ci­pa­ció po­lí­ti­ca, i el dels ciu­ta­dans que els han ele­git.

Men­tres­tant, els ex­con­se­llers Rull i Tu­rull –de­fen­sats ini­ci­al­ment pel lle­trat Jau­me Alon­soCu­e­vi­llas– se­ran re­pre­sen­tats a par­tir d’ara pel lle­trat Jordi Pi­na, del des­patx Mo­lins & Sil­va, que tra­di­ci­o­nal­ment ha as­sis­tit po­lí­tics de CiU. Alon­so-Cu­e­vi­llas con­ti­nu­a­rà de­fen­sant Puig­de­mont.

KIKO HUESCA / EFE

Els ex­con­se­llers de la Ge­ne­ra­li­tat el dia de la vis­ta, en què es va de­cre­tar l’em­pre­so­na­ment sen­se fi­an­ça

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.