Juncker do­na su­port a Ra­joy i pre­vé con­tra “el ve­rí del na­ci­o­na­lis­me”

El pre­si­dent es­pa­nyol es­pe­ra que del 21-D en sur­ti que a Ca­ta­lu­nya es res­pec­ti la llei

La Vanguardia (Català) - - POLÍTICA - Sa­la­man­ca

A Car­les Puig­de­mont els re­trets a Eu­ro­pa des de la se­va re­si­dèn­cia a Brus­sel·les no li es­tan do­nant re­sul­tat. Ahir el pre­si­dent de la Co­mis­sió Eu­ro­pea, Je­an-Clau­de Juncker, va dei­xar clar el re­buig de les ins­ti­tu­ci­ons co­mu­ni­tà­ri­es al que re­pre­sen­ta l’ex­pre­si­dent ca­ta­là: el na­ci­o­na­lis­me, que Juncker con­si­de­ra “un ve­rí” i “el menys­preu a la llei”, co­sa que Eu­ro­pa no pot ac­cep­tar, per­què la si­tu­a­ria “a la de­ri­va”.

L’ac­te d’in­ves­ti­du­ra com a doc­tors ho­no­ris cau­sa per la Uni­ver­si­tat de Sa­la­man­ca del pre­si­dent de la Co­mis­sió i de l’ex­co­mis­sa­ri eu­ro­peu i ex­pre­si­dent del Con­grés Ma­nu­el Ma­rín –ab­sent per una greu malal­tia– es va con­ver­tir en un ac­te de de­fen­sa de la Unió Eu­ro­pea i en un ac­te de su­port al Go­vern de Ra­joy i a la se­va in­ter­ven­ció del Go­vern ca­ta­là.

De to­ta ma­ne­ra, aquest aval no és nou, i el man­té des que la cri­si ca­ta­la­na va ar­ri­bar al seu mo­ment més crí­tic. Però Ra­joy va tor­nar a agrair aquest su­port a la Uni­ver­si­tat de Sa­la­man­ca, en pri­mer lloc, anant a la ce­ri­mò­nia de con­ces­sió i, en se­gon lloc, ex­pres­sant pú­bli­ca­ment el seu agra­ï­ment. “Re­con­for­ta el su­port en mo­ments tan di­fí­cils com els que es­tem vi­vint”, va as­se­gu­rar Ra­joy, men­tre subrat­lla­va “el res­pec­te a la nos­tra Cons­ti­tu­ció i al sis­te­ma ju­di­ci­al es­pa­nyol”. A pa­rer seu, el pit­jor que ha pas­sat a Ca­ta­lu­nya és “l’atac als va­lors eu­ro­peus, la de­mo­crà­cia, l’Es­tat de dret i l’im­pe­ri de la llei, es­sèn­cia de la cons­truc­ció eu­ro­pea”.

Són va­lors, va subrat­llar Ra­joy, que tam­bé im­pe­ren a Es­pa­nya, que si al­gu­na co­sa ha de­mos­trat és que “l’Es­tat té la pos­si­bi­li­tat de de­fen­sar-se da­vant els que vo­len des­truir-lo i per so­bre de la llei”.

Pel pre­si­dent del Go­vern es­pa­nyol, que tor­ni a im­pe­rar la llei és l’ob­jec­tiu més im­por­tant de les elec­ci­ons ca­ta­la­nes del 21-D, més que qui les gua­nyi. Però no va vo­ler anar més en­llà so­bre el que pot pas­sar des­prés. Va as­se­gu­rar que el Go­vern cen­tral té es­tu­di­ats “tots els es­ce­na­ris” que es pu­guin do­nar, però no avan­ça­rà res per­què es­pe­ra que de les ur­nes en sur­ti “una no­va eta­pa de nor­ma­li­tat i tran­quil·li­tat”.

Per ai­xò, Ra­joy va subrat­llar la re­lle­vàn­cia que “tot­hom va­gi a vo­tar” i si­gui cons­ci­ent “de la im­por­tàn­cia d’aques­tes elec­ci­ons, en què hi ha en joc mol­tes co­ses”. Con­fia que “exer­cint el vot” s’ani- rà a “una si­tu­a­ció en què tot­hom com­plei­xi amb les se­ves obli­ga­ci­ons; la pri­me­ra, com­plir la llei”.

Aquests va­lors són els que va de­fen­sar Juncker en el seu dis­curs de doc­to­rat: “Cal dir no a to­ta for­ma de se­pa­ra­tis­me, que afe­geix frac­tu­ra i di­vi­sió a les es­truc­tu­res ja exis­tents” de la Unió Eu­ro­pea, va dir amb un con­sell que sem­bla­va di­ri­git a Ma­ri­a­no Ra­joy, mal­grat que en cap mo­ment no va ci­tar Ca­ta­lu­nya. Va re­co­ma­nar “exer­ci­tar la pa­ci­èn­cia, però tam­bé de­ter­mi­na­ció”, que ells ma­tei­xos van apli­car da­vant una pro­tes­ta d’un pe­tit grup de ra­di­cals que con­dem­na­ven a l’ex­te­ri­or la con­ces­sió del doc­to­rat al di­ri­gent eu­ro­peu. Qua­tre es­tu­di­ants que els van se­cun­dar dins del pa­ra­nimf van ser ex­pul­sats.

Juncker va ad­vo­car per mi­llo­rar les es­truc­tu­res de la Unió Eu­ro­pea, més en uns mo­ments en què “hi ha una ame­na­ça dels na­ci­o­na­lis­mes”, que va as­se­gu­rar que “són un ve­rí, que im­pe­deix que Eu­ro­pa pu­gui tre­ba­llar de ma­ne­ra con­jun­ta”, i que, a pa­rer

El di­ri­gent eu­ro­peu acon­se­lla a Ra­joy “pa­ci­èn­cia” i tam­bé “de­ter­mi­na­ció”

seu, “no te­nen dret a des­truir el mo­del de con­vi­vèn­cia” que Eu­ro­pa s’ha do­nat, per­què, “si ho fem, es­ta­rem a la de­ri­va”. Per ai­xò va in­vo­car clara­ment “un sí a Eu­ro­pa, sí a l’Eu­ro­pa de les na­ci­ons, sí a l’Eu­ro­pa de les re­gi­ons; no a la di­vi­sió de les ca­te­go­ri­es na­ci­o­nals i re­gi­o­nals, que hem su­perat des de la Se­go­na Guer­ra Mun­di­al”.

Tam­bé va des­ta­car la im­por­tàn­cia de res­pec­tar “les re­gles del dret, en la llei”, per­què “el dia que no la res­pec­tem Eu­ro­pa hau­rà per­dut les se­ves opor­tu­ni­tats; no po­dem ju­gar amb la llei, ni amb el dret”, va dir. Juncker tam­bé va ar­re­me­tre con­tra els po­pu­lis­mes, mal­grat que es va mos­trar con­ven­çut que “aca­ba­ran pi­cant con­tra la pa­ret”.

El pre­si­dent de la Co­mis­sió ad­vo­ca per un “sí a l’Eu­ro­pa de les na­ci­ons i les re­gi­ons”

NACHO GALLEGO / EFE

El pre­si­dent de la Co­mis­sió Eu­ro­pea, Je­an-Clau­de Juncker, va ser in­ves­tit ahir doc­tor ho­no­ris cau­sa per la Uni­ver­si­tat de Sa­la­man­ca

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.