Fa­mi­li­ars dels em­pre­so­nats en­cap­ça­la­ran la pro­tes­ta de de­mà

L’ANC i Òm­ni­um cri­den a fer de la mar­xa la “di­a­da na­ci­o­nal per la lli­ber­tat”

La Vanguardia (Català) - - POLÍTICA - Bar­ce­lo­na

“És una cap­ça­le­ra de­di­ca­da als fa­mi­li­ars dels con­ciu­ta­dans que pa­tei­xen un tràn­gol con­si­de­ra­ble”. L’As­sem­blea Na­ci­o­nal Ca­ta­la­na (ANC) i Òm­ni­um Cul­tu­ral pre­sen­ten per de­mà una mar­xa car­re­ga­da de sim­bo­lis­me i al­ho­ra rei­vin­di­ca­ti­va pel car­rer Ma­ri­na de Bar­ce­lo­na. Per ai­xò, pre­te­nen que la cap­ça­le­ra l’ocu­pin els fa­mi­li­ars més pro­pers dels pre­si­dents de les du­es en­ti­tats, Jordi Sànc­hez i Jordi Cui­xart, i dels vuit mem­bres del Go­vern des­ti­tu­ït, tots ells em­pre­so­nats. Però tam­bé obren la por­ta a ocu­par aquest lloc tan sig­ni­fi­ca­tiu als pa­rents de Car­les Puig­de­mont, Me­rit­xell Ser­ret, To­ni Co­mín, Llu­ís Puig i Clara Pon­sa­tí, des­pla­çats a Bèl­gi­ca des de fi­nals d’oc­tu­bre.

Des­prés de les con­cen­tra­ci­ons de di­me­cres a tot el ter­ri­to­ri ca­ta­là, l’ANC i Òm­ni­um cen­tra­lit­zen la re­cla­ma­ció per exi­gir la “lli­ber­tat dels pre­sos po­lí­tics”. La mar­xa co­men­ça­rà a la con­flu­èn­cia dels car­rers Ma­ri­na i Pu­ja­des i fi­na­lit­za­rà a l’avin­gu­da Icà­ria, prop del port Olím­pic. Se­ran qua­tre car­rers de mar­xa, que po­dri­en que­dar pe­tits si to­tes du­es en­ti­tats acon­se­guei­xen, per exem­ple, l’aflu­èn­cia de la ma­ni­fes­ta­ció del 21 d’oc­tu­bre al pas­seig de Grà­cia. Com en aque­lla oca­sió, hi hau­rà una se­go­na cap­ça­le­ra, de cai­re ins­ti­tu­ci­o­nal.

Els vi­ce­pre­si­dents de l’ANC i Òm­ni­um, Agus­tí Al­co­ber­ro i Mar­cel Mau­ri, es­tan se­gurs de l’èxit de la ma­ni­fes­ta­ció. O com a mí­nim, els 574 au­to­cars que te­ni­en con­trac­tats ahir al mig­dia els fan ser op­ti­mis­tes. La in­ten­ció és, de fet, re­pro­duir l’èxit, pel que fa al vo­lum de gent, de les sis dar­re­res mo­bi­lit­za­ci­ons du­rant els On­ze de Se­tem­bre, per­què l’11 de no­vem­bre aca­bi es­de­ve­nint una “di­a­da na­ci­o­nal per la lli­ber­tat”.

Mau­ri va as­se­gu­rar en una ro­da de prem­sa que els hau­ria agra­dat no ha­ver con­vo­cat mai aques­ta ma­ni­fes­ta­ció, “per­què cap de­mo­crà­cia no es pot per­me­tre te­nir pre­sos po­lí­tics”. Igual­ment, tant ell com Al­co­ber­ro van fer es­ment de Car­me For­ca­dell, que va ser pre­si­den­ta de l’ANC du­rant tres anys i que ahir va de­cla­rar da­vant del Tri­bu­nal Su­prem. El vi­ce­pre­si­dent d’Òm­ni­um tam­bé va con­si­de­rar que “ens so­bren mo­tius per ma­ni­fes­tar-nos”, de ma­ne­ra que va ani­mar a par­ti­ci­par en la mo­bi­lit­za­ció: “Qu­al­se­vol de­mò­cra­ta s’hi hau­ria de sen­tir cri­ha dat, per­què el que es­tà en joc és la de­mo­crà­cia”, va con­clou­re.

A més, Mau­ri va in­sis­tir en el ci­vis­me i en el pa­ci­fis­me, per­què, a pa­rer seu, “el so­bi­ra­nis­me no té cap al­tra ma­ne­ra de fer les co­ses”. Al­co­ber­ro es va mos­trar con­ven­çut de l’èxit de la ma­ni­fes­ta­ció, per­què hi un sen­ti­ment ge­ne­ra­lit­zat de “tris­te­sa i in­dig­na­ció”.

D’al­tra ban­da, Al­co­ber­ro va tor­nar a ex­pres­sar el desig de l’ANC que els par­tits po­lí­tics con­flu­ei­xin en una so­la can­di­da­tu­ra, en­ca­ra que va as­se­ve­rar que el su­port de l’en­ti­tat se­rà el ma­teix si fi­nal­ment de­ci­dei­xen pre­sen­tar-se el 21-D per se­pa­rat. Mal­grat tot, va con­si­de­rar que l’op­ció de la can­di­da­tu­ra con­jun­ta en­ca­ra és “vi­a­ble”. Si no es do­nés fi­nal­ment, Al­co­ber­ro va ad­vo­car per­què els par­tits in­de­pen­den­tis­tes va­gin amb un pro­gra­ma com­par­tit en què al­menys hi ha­gi tres ei­xos bà­sics: l’alli­be­ra­ment dels “pre­sos po­lí­tics”, el re­buig de l’ar­ti­cle 155 i la de­fen­sa de la re­pú­bli­ca ca­ta­la­na que es va de­cla­rar en el Par­la­ment.

Pel que fa als talls de la xar­xa vi­à­ria, l’AVE i Ro­da­li­es li­de­rats pels co­mi­tès de de­fen­sa de la re­pú­bli­ca (CDR), el vi­ce­pre­si­dent de l’As­sem­blea va dir que en­tén que hi ha di­fe­rents ma­ne­res de ma­ni­fes­tar­se i que en qu­al­se­vol va­ga hi ha talls d’aquest ti­pus. “Els talls no se­ran una ex­cep­ció a par­tir d’ara”, va afir­mar. Mau­ri va aplau­dir la ir­rup­ció dels CDR, però va avi­sar que con­dem­na­ran qu­al­se­vol ti­pus d’ac­te vi­o­lèn­cia que hi pu­gui ha­ver.

Agus­tí Al­co­ber­ro in­sis­teix en la llis­ta uni­tà­ria i con­si­de­ra que aques­ta op­ció en­ca­ra és “vi­a­ble”

NÚ­RIA JULIÀ / ACN

Agus­tí Al­co­ber­ro

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.