Pre­gun­tes in­no­cents

La Vanguardia (Català) - - OPINIÓ -

Aquí a Lon­dres Ca­ta­lu­nya apa­reix als mit­jans ca­da dia. Sur­to al pub o vaig a un so­par i el te­ma sem­pre surt en la con­ver­sa. Re­sul­ta que pas­sa el ma­teix a tot el món. Un amic que aca­ba de ser a Sri Lanka (sí, Sri Lanka) m’ex­pli­ca que l’em­bo­lic his­pa­no­ca­ta­là es­tà ge­ne­rant enor­me in­terès per aquells ve­rals. Em di­uen que a Bòs­nia el ma­teix. A mi m’es­cri­uen ca­da dia amics de l’Ar­gen­ti­na, Mè­xic, els Es­tats Units, Sudá­fri­ca o el Ca­na­dà pre­gun­tant-me què di­mo­nis es­tà pas­sant.

A fi que els lec­tors ca­ta­lans i es­pa­nyols (o les du­es co­ses al­ho­ra, se­gons els gus­tos) tin­guin una idea mi­llor de com els mi­ren avui des de fo­ra, els pas­so una breu llis­ta d’al­guns dels co­men­ta­ris i d’al­gu­nes de les pre­gun­tes més fre­qüents, molt in­no­cents en gai­re­bé tots els ca­sos, que es­tic es­col­tant...

Que un Go­vern con­vo­qui elec­ci­ons i que tot se­guit el sis­te­ma ju­di­ci­al em­pre­so­ni els lí­ders de l’opo­si­ció és, sens dub­te, una ju­ga­da in­no­va­do­ra, al­menys en una de­mo­crà­cia. Co­men­ta­va un amic su­da­fri­cà que deu ha­ver­hi al­tres go­verns que so­mi­en po­der fer el ma­teix, com per exem­ple el seu, el del pre­si­dent Ja­cob Zu­ma, o el de Do­nald Trump.

Pre­gun­ta: tin­dran les es­men­ta­des elec­ci­ons la més mí­ni­ma le­gi­ti­mi­tat na­ci­o­nal o in­ter­na­ci­o­nal?

Ni Car­les Puig­de­mont, el pe­ri­o­dis­ta més fa­mós del món, ni cap de les al­tres fi­gu­res in­de­pen­den­tis­tes no han ins­pi­rat gai­re con­fi­an­ça. Trans­me­ten un ai­re d’ado­les­cents mur­ris, de ve­ga­des con­fu­sos, i ai­xò de l’exi­li a Brus­sel·les s’ha vist a l’es­tran­ger, al­menys fins ara, com un epi­so­di més cò­mic que trans­cen­den­tal. Però en­ca­ra i ai­xí la in­ten­ció de vot in­de­pen­den­tis­ta con­ti­nua en al­ça, se­gons les en­ques­tes.

Pre­gun­ta: és tan­ta la for­ça del sen­ti­ment an­ti­es­pa­nyo­lis­ta que si l’Ànec Do­nald es pre­sen­tés a elec­ci­ons com a prin­ci­pal can­di­dat de l’in­de­pen­den­tis­me el re­sul­tat con­ti­nu­a­ria sent igual?

A un pa­rell d’ad­vo­cats amb qui he par­lat els re­sul­ta es­trany que l’ar­ra­va­ta­ment in­fan­til que va con­duir a la ma­ni­fes­ta­ment te­a­tral de­cla­ra­ció uni­la­te­ral d’in­de­pen­dèn­cia si­gui qua­li­fi­ca­da per la llei com a “re­bel·lió i se­di­ció”.

Pre­gun­ta: va de de­bò ai­xò que po­dri­en con­dem­nar els po­lí­tics ca­ta­lans pre­sos a 30 anys de pre­só, com si ha­gues­sin ma­tat al­gú?

Una pe­ri­o­dis­ta an­gle­sa em va co­men­tar, atò­ni­ta, que ha­via lle­git que cen­te­nars de re­pre­sen­tants ofi­ci­als del Par­tit Po­pu­lar ha­vi­en es­tat im­pu­tats per cor­rup­ció però que gai­re­bé nin­gú no ha­via anat a la pre­só.

Pre­gun­ta: amb qui­na au­to­ri­tat mo­ral el Go­vern del Par­tit Po­pu­lar in­sis­teix que es­tà ac­tu­ant a Ca­ta­lu­nya en de­fen­sa de la llei? Abans del re­fe­rèn­dum es­co­cès de l’any 2014, Da­vid Ca­me­ron, el pri­mer mi­nis­tre bri­tà­nic, va dir que se li “tren­ca­ria el cor” en cas que els es­co­ce­sos de­ci­dis­sin se­pa­rar-se del Reg­ne Unit.

Pre­gun­ta: el pre­si­dent del Go­vern, Ma­ri­a­no Ra­joy, sent el ma­teix do­lor quan con­tem­pla la no­ció d’una rup­tu­ra amb Ca­ta­lu­nya?

S’es­pe­cu­la des de fo­ra, i més en­tre aquells que han se­guit amb fas­ci­na­ció du­rant anys la fe­rot­ge ri­va­li­tat que hi ha en­tre el FC Bar­ce­lo­na i el Re­ial Ma­drid, que en el fons el que mo­ti­va l’in­de­pen­den­tis­me ca­ta­là i el que en el fons mo­ti­va la lí­nia du­ra del Go­vern de Ra­joy és l’odi a l’al­tre.

Pre­gun­ta: qui odia més a qui? Els ca­ta­lans als es­pa­nyols o els es­pa­nyols als ca­ta­lans? En­ca­ra des de la dis­tàn­cia a mol­ta gent li re­sul­ta clar que la for­ça del mo­vi­ment in­de­pen­den­tis­ta pro­vé més del cor que del cap, que els sen­ti­ments dels seus se­gui­dors es mo­uen en un ter­reny emo­ci­o­nal, com a res­pos­ta a les ac­ci­ons i les pa­rau­les dels que ma­nen a la ca­pi­tal es­pa­nyo­la.

Pre­gun­ta: si dei­xes­sin en lli­ber­tat els pre­sos, si fes­sin mar­xa en­re­re amb l’ar­ti­cle 155 de la Cons­ti­tu­ció, si per­me­tes­sin un re­fe­rèn­dum de de­bò i els ànims es cal­mes­sin prou com per­què els ca­ta­lans po­gues­sin pen­sar amb la ment fre­da, con­ti­nu­a­ria sent con­ce­bi­ble que una ma­jo­ria vo­tés a fa­vor de la in­de­pen­dèn­cia?

Llis­ta de les pre­gun­tes i co­men­ta­ris més fre­qüents que, so­bre la qües­tió ca­ta­la­na, se sen­ten a Lon­dres

JO­SEP PULIDO

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.