Rid­ley Scott as­ses­ta el cop fi­nal a Spa­cey

El director eli­mi­na les es­ce­nes de l’ac­tor a la se­va úl­ti­ma pel·lí­cu­la i les tor­na­rà a ro­dar amb Ch­ris­top­her Plum­mer

La Vanguardia (Català) - - VIURE - GABRIEL LERMAN

Ca­lia un director com Rid­ley Scott per re­sol­dre una si­tu­a­ció com aques­ta. Quan fal­ten set­ma­nes per a l’es­tre­na de Tots els di­ners del món, la se­va pel·lí­cu­la més re­cent, l’ho­me que es­tà al dar­re­re de clàs­sics com

Ali­en i Bla­de run­ner no va te­nir pi­e­tat a l’ho­ra de treu­re Ke­vin Spa­cey de l’elenc, mal­grat que la se­va in­ter­pre­ta­ció del mul­ti­mi­li­o­na­ri John Paul Getty és tan bri­llant que Sony ha­via pla­ni­fi­cat la se­va cam­pa­nya de pre­mis en­torn de la se­va tas­ca.

Però Spa­cey es­tà en un mo­ment més que de­li­cat. Des­prés de ser acu­sat per l’ac­tor Ant­hony Rapp –ac­tu­al­ment en l’elenc de la sè­rie

Star Trek: Dis­co­very– d’ha­ver in­ten­tat abu­sar se­xu­al­ment d’ell quan te­nia 14 anys, di­ver­ses veus de la in­dús­tria del cinema han de­nun­ci­at que els va as­set­jar o que va in­ten­tar abu­sar-ne, de ma­ne­ra que es­tà sent in­ves­ti­gat per la po­li­cia de Los An­ge­les, Lon­dres i Nan­tucket, una illa de Mas­sac­hu­setts.

Des­prés del seu gest ra­di­cal, Scott ha de­ci­dit tor­nar a fil­mar to­tes les se­ves es­ce­nes, en què en la gran ma­jo­ria de ca­sos es ve­ia sol, abans que el film ar­ri­bi a les sa­les dels Es­tats Units, el 22 de desem­bre. L’ele­git per re­em­pla­çar-lo és Ch­ris­top­her Plum­mer, una op­ció cu­ri­o­sa, ja que, mal­grat que tots dos com­par­tei­xen el fet de ser gua­nya­dors de l’Os­car, l’in­o­bli­da­ble ca­pi­tà Von

Trapp de Som­riu­res i llà­gri­mes fa­rà 88 anys el mes vi­nent, men­tre que Spa­cey en té 58. El pla de Scott és fil­mar les no­ves es­ce­nes les prò­xi­mes du­es set­ma­nes per­què la pel·lí­cu­la es­ti­gui a punt per a l’es­tre­na. Si bé Sony do­na su­port a l’ar­ris­ca­da ju­ga­da, la de­ci­sió la va pren­dre el director amb Im­pe­ra­ti­ve En­ter­tain­ment, la com­pa­nyia que fi­nan­ça la cin­ta.

Tots els di­ners del món ex­pli­ca la his­tò­ria del se­grest a Ità­lia de J. Paul Getty III, el net ado­les­cent del mag­nat, pel qual van de­ma­nar 17 mi­li­ons de dò­lars. La re­sis­tèn­cia de l’avi a pa­gar el res­cat va ocu­par les pri­me­res pla­nes dels di­a­ris el 1973, par­ti­cu­lar­ment quan la fa­mí­lia va re­bre un so­bre amb ca­bells hu­mans i una ore­lla per de­mos­trar que les ame­na­ces que as­se­gu­ra­ven que el ma­ta­ri­en ana­ven de de­bò. Fi­nal­ment es van pa­gar tres mi­li­ons de res­cat. Qui en aquell mo­ment era l’ho­me mes ric del món va ac­cep­tar pa­gar 2,2 mi­li­ons, el mà­xim que po­dia des­comp­tar en la se­va de­cla­ra­ció d’im­pos­tos, i va pres­tar els 800.000 dò­lars que fal­ta­ven al pa­re del nen a un 4% d’in­terès anu­al.

Cer­ta­ment, Spa­cey ha fet una car­re­ra in­ter­pre­tant per­so­nat­ges menys­pre­a­bles, una ca­rac­te­rís­ti­ca en què Plum­mer no s’ha que­dat en­re­re, però les acu­sa­ci­ons que ha re­but el pro­ta­go­nis­ta de Hou­se of cards han de­mos­trat una per­tor­ba­do­ra con­ne­xió amb qui és ell en la vi­da re­al. Jon Bernt­hal, l’ac­tor que des­prés de sor­gir de l’elenc ini­ci­al de The walking de­ad ha desen­vo­lu­pat una sò­li­da car­re­ra ci­ne­ma­to­grà­fi­ca, va con­fes­sar di­me­cres a la rà­dio que va per­dre tot el res­pec­te que te­nia per Spa­cey des­prés de ro­dar amb ell Baby dri­ver, en què tots dos for­men part d’una ban­da de de­lin­qüents.

Bernt­hal va re­cor­dar que ad­mi­ra­va pro­fun­da­ment Spa­cey des que el va veu­re pro­ta­go­nit­zar al West End lon­di­nenc Ar­ri­ba l’ho­me de gel, d’Eu­ge­ne O’Neill, que però tot va can­vi­ar quan el va te­nir ca­ra a ca­ra du­rant el ro­dat­ge del film d’Ed­gar Wright: “No vaig te­nir gai­res es­ce­nes amb ell, però en el poc temps com­par­tit vam xo­car brus­ca­ment. Em va sem­blar un fan­far­ró”. L’ac­tor va as­se­nya­lar que la ma­ne­ra com l’ex­di­rec­tor ar­tís­tic de The Old Vic trac­ta­va els in­te­grants de l’equip tèc­nic el va sor­pren­dre, fins i tot sen­se que hi ha­gués cap in­si­nu­a­ció se­xu­al. “Si ha­gués par­lat d’aques­ta ma­ne­ra a una do­na, jo hau­ria in­ter­vin­gut. Per ai­xò em vaig sen­tir alleu­jat quan vaig mar­xar”, va con­fes­sar. Bent­hal va afe­gir que va mar­xar del ro­dat­ge molt desil·lu­si­o­nat per ha­ver des­co­bert qui­na clas­se d’ho­me era en la vi­da re­al qui ha­via es­tat el seu ídol en el pla ar­tís­tic.

La se­va in­ter­pre­ta­ció de John Paul Getty és tan bri­llant que Sony ha­via pla­ni­fi­cat la cam­pa­nya de pre­mis al seu vol­tant La po­li­cia in­ves­ti­ga di­ver­ses de­nún­ci­es per as­set­ja­ment con­tra l’ac­tor, que veu com la se­va car­re­ra se’n res­sent

Ke­vin Spa­cey, ir­re­co­nei­xi­ble en el pa­per de John Paul Getty, en di­fe­rents fo­to­gra­mes –que se­ran eli­mi­nats– de lla pel·lí­cu­la Tots els di­ners del món

STEPHEN LO

Spa­cey, amb Ch­ris­top­her Plum­mer, que el subs­ti­tui­rà al film de Rid­ley Scott

VEKIN / AFP

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.