Tot menys abai­xar el te­ló

La Vanguardia (Català) - - CULTURA - Ma­ri­cel Cha­var­ría

Mar­tin Fröst avan­ça­va di­me­cres amb la se­va ele­gàn­cia su­e­ca pel fosc es­ce­na­ri de la sala Ori­ol Mar­to­rell, a L’Au­di­to­ri. Cla­ri­net en mà, es­ta­va a punt d’ofe­rir una in­ter­pre­ta­ció in­su­pe­ra­ble del Qu­a­tu­or pour la fin du

temps, de Mes­si­a­en, amb els seus tem­pos ex­tre­ma­da­ment lents i aques­ta ma­ne­ra de de­am­bu­lar pels llimbs en­tre el so i el si­len­ci que et trans­por­ten a la di­men­sió quàn­ti­ca. Temps, tris­te­sa, deso­la­ció i cant dels ocells es­ta­ven con­tin­guts en un ma­teix so­lo de cla­ri­net, aliè com­ple­ta­ment a tot mo­vi­ment po­lí­tic.

La se­va vi­si­ta ha­via es­tat llar­ga­ment es­pe­ra­da. Ro­bert Bru­fau, el director ar­tís­tic de l’equi­pa­ment, es car­te­ja­va amb la re­pre­sen­tant des del 2013. Vo­lia tant sí com no el mi­llor cla­ri­ne­tis­ta del mo­ment. I el fet que una even­tu­al va­ga “de pa­ís”, que ni tan sols se­cun­da­ven els grans sin­di­cats ni la Tau­la per la De­mo­crà­cia, mal­me­tés part de l’ac­tu­a­ció do­ble –ahir tor­na­va a ac­tu­ar amb l’Ar­mi­da Qu­ar­tett– era, sens dub­te, mo­tiu de ne­guit.

Però no, no va ser ne­ces­sa­ri. Els mú­sics es van obrir ells ma­tei­xos la por­ta de la sala; no hi va ha­ver avís pre­vi del re­gi­dor per me­ga­fo­nia ni prec per­què s’apa­gues­sin els mò­bils –llàs­ti­ma!–; Fröst, l’es­tre­lla, va dur les se­ves par­ti­tu­res i el seu fa­ris­tol fins a l’es­ce­na­ri –“No hi ha cap pro­ble­ma”, va dir, com­pren­siu–, i el ma­teix Bru­fau, a qui no li ca­uen mai els anells en tas­ques de pro­duc­ció, va aju­dar el vi­o­lon­cel·lis­ta a trans­por­tar la ban­que­ta. Tot molt res­pec­tu­ós, efec­tiu i il·lu­si­o­nant. I amb 342 per­so­nes en­tre el pú­blic. Pas mal. La cul­tu­ra no abai­xa el te­ló. Pas­si el que pas­si, i amb el res­pec­te per to­tes les po­si­ci­ons en el de­bat in­de­pen­den­tis­ta.

Com a la res­ta dels equi­pa­ments cul­tu­rals on di­me­cres es va man­te­nir l’alè fins a l’úl­tim mo­ment, la de­ci­sió de si tre­ba­llar o no va ser in­di­vi­du­al. Sen­se tèc­nic de llum no hi hau­ria ha­gut ni aques­ta Pre­mi­è­re

rhap­so­die de De­bussy, amb un Fröst de ges­tu­a­li­tat fàu­ni­ca, ni aques­ta So­na­ta núm. 2 de Brahms en què, amb un ves­tit blau fosc, gai­re­bé ne­gre, llu­ent i ajus­tat, Fröst, tot un déu del cla­ri­net, ídol de mas­ses, va sem­blar que cap­gi­ra­va el ro­man­ti­cis­me del XIX i se l’em­por­ta­va a una ga­le­ria d’art con­tem­po­ra­ni. Ben mo­dern, molt ju­ve­nil.

El ba­lanç di­me­cres va ser po­si­tiu. La ma­jo­ria dels te­a­tres i les sa­les de mú­si­ca no es van veu­re obli­ga­des a can­cel·lar l’ac­ti­vi­tat. A ex­cep­ció de les de Mas i Mas, que ja ha­vi­en ad­ver­tit de can­cel·la­ci­ons i ajor­na­ments, com el del Ry­car­do Mo­re­no Ur­ban Qu­ar­tet al Jam­bo­ree, la res­ta va con­te­nir la res­pi­ra­ció i en va sor­tir ai­ro­sa. El Pa­lau, que pro­cu­ra dur a ter­me l’ac­ti­vi­tat amb nor­ma­li­tat, si bé en si­tu­a­ci­ons ex­cep­ci­o­nals no dub­ta a pren­dre la ini­ci­a­ti­va, va ce­le­brar el re­ci­tal del pi­a­nis­ta Pi­otr An­ders­zewsky. El Li­ceu va te­nir la sort de no ha­ver de can­cel·lar res, com el TNC. Però no pas el Lliu­re: men­tre que al te­a­tre de Mont­ju­ïc hi va ha­ver fun­ció de Re­nard o ‘El lli­bre de les bès­ti­es’ –amb un 60% de la sala ocu­pa­da, que hau­ria es­tat un 80% en cir­cums­tàn­ci­es nor­mals–, a la sala de Grà­cia el core­ò­graf Cesc Ge­la­bert no va po­der acon­ten­tar el pú­blic que ha­via es­go­tat l’afo­ra­ment amb Es­crit en l’ai­re. Fins a du­es ho­res abans no es va sa­ber que un sol tèc­nic se­cun­da­va l’atu­ra­da, i sen­se ell no hi ha­via es­pec­ta­cle.

En­tre els mu­seus, d’al­tra ban­da, hi va ha­ver ac­ti­vi­tat ir­re­gu­lar. Van tan­car al pú­blic el CCCB i la Tà­pi­es; La Vir­rei­na va ha­ver de clou­re sa­les per­què no­més van apa­rèi­xer dos tre­ba­lla­dors; el MNAC i el Mac­ba van man­te­nir la nor­ma­li­tat, i la Mi­ró ho va in­ten­tar fins que a la tar­da va desis­tir per fal­ta de per­so­nal, com l’Et­no­lò­gic i el Mu­seu de les Cul­tu­res, que van tan­car tot el dia.

La va­ga no va atu­rar el cla­ri­net de Mar­tin Fröst a L’Au­di­to­ri, però va fer que Ge­la­bert can­cel·lés la se­va dan­sa al Lliu­re

M. CH.

El director ar­tís­tic de L’Au­di­to­ri do­nant un cop de mà als mú­sics a la sala de cam­bra di­me­cres pas­sat

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.