Cro­à­cia, amb un peu a Rús­sia

La se­lec­ció bal­cà­ni­ca, con­du­ï­da per Mo­dric i Raki­tic, atro­pe­lla la frà­gil Grè­cia

La Vanguardia (Català) - - ESPORTS - A. LÓPEZ TOVAR Bar­ce­lo­na

Cro­à­cia par­tia com a pre­fe­ri­da en la se­va eli­mi­na­tò­ria con­tra Grè­cia per una pla­ça al Mun­di­al i va com­plir amb es­creix el pro­nòs­tic a Za­greb. La in­a­pel·la­ble vic­tò­ria d’un equip ben con­du­ït per Raki­tic i Mo­dric el dei­xa amb un peu a Rús­sia, tant pel re­sul­tat (4-1) com per la sen­sa­ció de su­pe­ri­o­ri­tat dels bal­cà­nics, que no van dei­xar dub­tes res­pec­te al par­tit de tor­na­da, que es dis­pu­ta­rà diu­men­ge a Ate­nes. Per la se­va part, Su­ïs­sa va acon­se­guir una tre­ba­lla­da vic­tò­ria a Bel­fast (0-1), amb un gol de pe­nal a la se­go­na part, que aug­men­ta les se­ves pos­si­bi­li­tats d’en­trar al Mun­di­al a cos­ta d’una Ir­lan­da del Nord molt vo­lun­ta­ri­o­sa però es­cas­sa­ment capa­ci­ta­da per im­po­sar ar­gu­ments po­si­tius.

La in­fe­ri­o­ri­tat tèc­ni­ca hel·le­na va su­cum­bir des del pri­mer ins­tant a les qua­li­tats de Cro­à­cia, plas­ma­des en la cir­cu­la­ció de la pi­lo­ta i l’en­cert en la pas­sa­da. Kar­ne­zis va apla­nar la fei­na dels lo­cals el mi­nut 11, quan va con­tro­lar de ma­ne­ra pès­si­ma una pas­sa­da en­re­re de la de­fen­sa, Ka­li­nic –da­van­ter ti­tu­lar a cau­sa d’una le­sió de Mand­zukic– li va ar­ra­bas­sar l’es­fè­ri­ca i el por­ter el va ha­ver de fer cau­re a l’àrea. Mo­dric va trans­for­mar el pe­nal amb to­tal sol­vèn­cia. Lluny de re­ac­ci­o­nar, la de­fen­sa de Grè­cia va con­ti­nu­ar fent con­ces­si­ons i va que­dar com­ple­ta­ment des­ar­bo­ra­da en

Su­ïs­sa s’im­po­sa de pe­nal a Bel­fast i apla­na la se­va clas­si­fi­ca­ció de ca­ra a la tor­na­da

una ju­ga­da col·lec­ti­va cro­a­ta que va con­clou­re amb una cen­tra­da de Stri­nic re­ma­ta­da per Ka­li­nic per mar­car el se­gon.

El gol de Sok­ra­tis pi­cant de cap im­pe­ca­ble­ment un cór­ner a la mit­ja ho­ra en la pri­me­ra temp­ta­ti­va gre­ga va ser un mi­rat­ge, una breu ale­gria per als ho­mes de Skib­be, que tres mi­nuts des­prés en­cai­xa­ven el 3-1. Va ser obra de Pe­ri­sic (In­ter), de cap a cen­tra­da de Vr­saljko (At­lè­tic) des de la dre­ta.

Si Grè­cia man­te­nia cap re­mo­ta es­pe­ran­ça es va es­vair com­ple­ta­ment al co­men­ça­ment de la se­go­na part per cul­pa d’un al­tre cla­mo­rós er­ror de la se­va de­fen­sa, una lí­nia de jo­gui­na, im­prò­pia d’una re­pes­ca mun­di­a­lis­ta. En aquest cas, Mi­tro­glou mi­ra­va de fer una ces­sió amb el pit al seu por­ter, men­tre que el que va fer en re­a­li­tat va ser re­ga­lar la pi­lo­ta a Vr­salj­co, i Kra­ma­ric va po­der mar­car a pla­er. Els afi­ci­o­nats grecs no van po­der as­sis­tir a la hu­mi­li­a­ció del seu equip, que es po­dria ha­ver agreu­jat amb al­gu­nes clares oca­si­ons cro­a­tes. Les du­es fe­de­ra­ci­ons van de­ci­dir no ven­dre en­tra­des als se­gui­dors vi­si­tants –tam­poc a Ate­nes– per evi­tar in­ci­dents. Raki­tic, en fun­ci­ons de pi­vot amb Bro­zo­vic, va com­ple­tar els 90 mi­nuts de joc. Mo­dric, de la se­va ban­da, va ser subs­ti­tu­ït el mi­nut 89.

En­ca­ra que es va ad­ju­di­car el do­mi­ni ter­ri­to­ri­al i va gau­dir de bas­tan­tes més opor­tu­ni­tats ofen­si­ves que el seu ad­ver­sa­ri, a Su­ïs­sa li va cos­tar de do­ble­gar una com­ba­ti­va Ir­lan­da del Nord, que va so­bre­viu­re a cò­pia de des­ple­ga­ment fí­sic a Bel­fast. El mar­ca­dor no es va mou­re fins al mi­nut 58 en vir­tut d’un pe­nal trans­for­mat per Ro­drí­guez. El con­junt helvètic di­ri­git per Petko­vic as­pi­ra a se­ge­llar el pas­sa­port a Rús­sia en el matx de­fi­ni­tiu que es dis­pu­ta­rà diu­men­ge a Ber­na. Sen­se ha­ver comp­ta­bi­lit­zat cap re­ma­ta­da a por­te­ria ahir, la se­lec­ció bri­tà­ni­ca ho té di­fí­cil per re­mun­tar diu­men­ge a Ber­na.

AN­TO­NIO BRONIC / REUTERS

Mo­dric ce­le­bra el pri­mer gol de Cro­à­cia des­prés d’un llan­ça­ment de pe­nal

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.