El fu­tur es fa pre­sent

La Vanguardia (Català) - - ESPORTS - Sant Jo­an Des­pí RA­MÓN ÁLVAREZ

Ma­teu Mo­rey, Ju­an Miranda, Ser­gio Gó­mez i Abel Ruiz. Dos la­te­rals, dret i es­quer­re, un in­te­ri­or es­quer­rà i un da­van­ter cen­tre. Són l’avant­guar­da d’una no­va ge­ne­ra­ció de la Ma­sia blau­gra­na que creix sen­se com­ple­xos i cre­ma eta­pes en­tre tri­omfs i re­co­nei­xe­ments col·lec­tius i in­di­vi­du­als. Tots qua­tre van ser ti­tu­lars de la se­lec­ció es­pa­nyo­la que a fi­nals d’oc­tu­bre es va pen­jar la pla­ta al Mun­di­al sub-17 que s’ha dis­pu­tat a l’Ín­dia. Ser­gio Gó­mez i Abel Ruiz tam­bé van me­rèi­xer la Pi­lo­ta de Pla­ta i la Bo­ta de Bron­ze del cam­pi­o­nat, res­pec­ti­va­ment, pel seu pa­per i els seus gols.

Ahir, al seu re­torn a la nor­ma­li­tat, al dia a dia de la Ma­sia, del Ju­ve­nil A i, en el cas d’Abel, del Bar­ça B, els qua­tre van te­nir un mo­ment per a la re­fle­xió. Per par­lar d’am­bi­ció, im­men­sa, i de com­pro­mís, un con­cep­te menys ha­bi­tu­al en­tre uns jo­ves ja amb con­trac­tes pro­fes­si­o­nals i re­pre­sen­tats per re­co­ne­guts agents que ma­ne­guen ofer­tes dels prin­ci­pals clubs del món. La se­va gran ac­tu­a­ció al Mun­di­al els ha po­sat al mer­cat i el club cen­tra els es­for­ços a mo­ti­var-los, per­què lli­gar-los eco­nò­mi­ca­ment ja és una il·lu­sió. De mo­ment els té gua­nyats.

“El nos­tre ob­jec­tiu prin­ci­pal és ar­ri­bar al mà­xim aquí al Bar­ça, anar pu­jant ca­te­go­ri­es i aca­bar al pri­mer equip”, as­se­gu­ra Ma­te (Ma­teu Mo­rey), mi­rant de par­lar en nom de tots. Pro­ce­dent del Ma­llor­ca en edat ca­det, va ser no­tí­cia aquest es­tiu per ha­ver tan­cat un acord amb el Bayern amb la in­ter­me­di­a­ció del ma­teix Car­lo An­ce­lot­ti. L’equip ale­many sem­bla­va dis­po­sat a pa­gar els tres mi­li­ons d’eu­ros de la se­va clàu­su­la, però la fil­tra­ció sem­bla que va tren­car l’acord i Ma­te s’ha cen­trat aques­ta tem­po­ra­da en la se­va pro­gres­sió al Ju­ve­nil A i a la se­lec­ció, co­sa que l’ha por­tat a fer al­gu­nes bo­nes in­cur­si­ons al fi­li­al de Ge­rard López.

“La me­va pri­o­ri­tat és con­ti­nu­ar al Bar­ça; hi ha bo­nes ofer­tes, però la me­va in­ten­ció és que­dar-me aquí”, afe­geix, més ex­plí­cit, Abel Ruiz. Con­so­li­dat al Bar­ça B mal­grat que tam­bé té 17 anys, afron­ta la se­va re­no­va­ció amb op­ti­mis­me tot i l’es­càs re­cor­re­gut que es­tan te­nint els da­van­ters for­mats a la Ma­sia. “La Ma­sia es­tà fent un gran tre­ball i aques­ta me­da­lla és en gran part fruit d’aquest tre­ball. A la sub-17 som qua­tre, però hau­rí­em d’ha­ver es­tat cinc, per­què Jan­dro no va po­der ve­nir per le­sió. Ara ma­teix pen­so no­més en el Bar­ça B i en el dia a dia. Per­què pen­sant ai­xí i tre­ba­llant és com ar­ri­ben les opor­tu­ni­tats. Pot­ser els da­van­ters no han tin­gut gai­re sort aquí, però tre­ba­llant tot s’aca­ba acon­se­guint”.

Tot i que el seu re­fe­rent és Lewan­dowski, Abel no dub­ta a de­ma­nar per a si ma­teix l’am­bi­ció de Luis Suá­rez i és cons­ci­ent que en deu

MIRANDA “El pri­mer equip que­da molt lluny, es­pe­rem ar­ri­bar al Bar­ça B; ai­xò és el més im­por­tant, ara” Els qua­tre ju­ve­nils del Bar­ça que van gua­nyar

la pla­ta al Mun­di­al sub-17 són la ca­ra de

la no­va Ma­sia que de­ma­na pas “La me­va pri­o­ri­tat és con­ti­nu­ar al Bar­ça; hi ha bo­nes ofer­tes, però la me­va in­ten­ció és que­dar-me”

una al Bar­ça, que no va dub­tar a man­te­nir la se­va apos­ta per ell quan el va cap­tar de l’Ale­ví del Va­lèn­cia, fins i tot po­sant en risc el fit­xat­ge de Jordi Al­ba. És el pic­hic­hi d’Es­pa­nya i va ser el se­gon go­le­ja­dor a l’Ín­dia.

“El pri­mer equip que­da molt lluny. L’im­por­tant ara per mi és el Ju­ve­nil A. Tre­ba­llar al mà­xim per ser la tem­po­ra­da vi­nent al Bar­ça B i con­fi­ar que Val­ver­de con­ti­nuï apos­tant tant com ara pel plan­ter”. Aques­ta és la gran as­pi­ra­ció de Ser­gio Gó­mez, una de les sor­pre­ses del Mun­di­al i el mi­llor ju­ga­dor del com­bi­nat de San­ti De­nia; or­ga­nit­za­dor tant del Ju­ve­nil blau­gra­na com de la se­lec­ció i au­tor dels dos gols que van po­sar Es­pa­nya 0-2 a la fi­nal abans de su­cum­bir da­vant l’en­tre­ga d’An­gla­ter­ra, que es va aca­bar im­po­sant amb un vo­lu­mi­nós 5-2.

El pri­mer gran salt de l’únic ca­ta­là dels qua­tre, de Ba­da­lo­na, va ser ar­ri­bar a l’Es­pa­nyol com a ben­ja­mí. Com a ale­ví ja era al Bar­ça, on vol tri­om­far. Els seus re­fe­rents no són do­lents: “Mes­si per la se­va qua­li­tat i Ini­es­ta per la se­va hu­mi­li­tat”, as­se­gu­ra. Com el man­xec, s’es­pa­vi­la amb mes­tria com a in­te­ri­or o fins i tot ex­trem es­quer­re i és tan con­tin­gut i lle­ial com el ca­pi­tà del pri­mer equip fo­ra del camp.

“El pri­mer equip que­da for­ça lluny, es­pe­rem ser l’any que ve al Bar­ça B, de mo­ment ai­xò és el més im­por­tant per a mi”, rei­te­ra Miranda, que se­cun­da el dis­curs dels seus com­panys. Ell ja ha com­plert bo­na part del seu som­ni, ja que quan va co­men­çar a ju­gar a fut­bol al seu Oli­va­res na­tal, a la pro­vín­cia de Se­vi­lla, el seu ob­jec­tiu prin­ci­pal era ar­ri­bar a la Ma­sia. Ho va acon­se­guir des­prés de bri­llar al Ca­det del Be­tis i no té cap in­ten­ció de can­vi­ar d’ai­res. Ha­bi­tu­al al Bar­ça B, atre­so­ra la pe­cu­li­ar mar­ca de ser el pri­mer ju­ga­dor nas­cut el 2000 a de­bu­tar a la Lli­ga 1 2 3. Al Mun­di­al va es­ta­ve­llar tres ve­ga­des la pi­lo­ta als pals abans de mar­car. “Al fi­nal, amb in­sis­tèn­cia, tot ar­ri­ba”, con­clou.

LLIBERT TEIXIDÓ

Pre­misMiranda, Abel Ruiz, Ser­gio Gó­mez i Ma­te amb les se­ves me­da­lles i els tro­feus in­di­vi­du­als que van acon­se­guir alMun­di­al

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.