La jus­tí­cia eu­ro­pea ava­la el tri­but ca­ta­là a les grans su­per­fí­ci­es

La de­ci­sió afa­vo­reix tam­bé els im­pos­tos apli­cats per As­tú­ri­es i Ara­gó

La Vanguardia (Català) - - ECONOMIA - BRUS­SEL·LES Re­dac­ció i Eu­ro­pa Press

L’advocada ge­ne­ral del Tri­bu­nal de Jus­tí­cia de la Unió Eu­ro­pea (TJUE) Ju­li­a­ne Kokott va ava­lar ahir l’im­post so­bre grans es­ta­bli­ments co­mer­ci­als (IGEC) que apli­quen Ca­ta­lu­nya, As­tú­ri­es i Ara­gó a les grans su­per­fí­ci­es i ha des­car­tat que no apli­car-lo als co­mer­ços mi­no­ris­tes su­po­si per a aquests una aju­da d’Es­tat il·le­gal d’acord amb les nor­mes co­mu­ni­tà­ri­es.

En les se­ves con­clu­si­ons, la lle­tra­da con­si­de­ra que el gra­va­men “sem­bla ade­quat” i “no re­sul­ta des­pro­por­ci­o­nat” per acon­se­guir els ob­jec­tius per als quals va ser cre­at, ai­xò és, com­pen­sar l’im­pac­te ter­ri­to­ri­al i me­di­am­bi­en­tal que oca­si­o­ni la se­va ins­tal·la­ció en les co­mu­ni­tats au­tò­no­mes que l’apli­quen. El sis­te­ma va ser re­cor­re­gut per l’As­so­ci­a­ció Na­ci­o­nal de Grans Em­pre­ses de Dis­tri­bu­ció (An­ged), que con­si­de­ra que es trac­ta d’una “res­tric­ció a la lli­ber­tat d’es­ta­bli­ment” i una aju­da d’Es­tat “il·le­gal”, una te­si que comp­ta amb l’aval de la Co­mis­sió Eu­ro­pea, per qui es trac­ta d’una ta­xa que con­ce­deix un “avan­tat­ge se­lec­tiu” a cer­tes em­pre­ses.

Tot i ai­xò, l’advocada del Tri­bu­nal amb seu a Lu­xem­burg ha con­si­de­rat que l’IGEC es­tà al ser­vei de l’or­de­na­ció ter­ri­to­ri­al i de la pro­tec­ció del me­di am­bi­ent, per­què amb ell els es­ta­bli­ments co­brei­xen part del cost de les “ex­ter­na­li­tats ne­ga­ti­ves” que ge­ne­ren “de for­ma des­pro­por­ci­o­na­da”. Ob­jec­tius, afe­geix, que són re­co­ne­guts pel TJUE com a “cau­ses de jus­ti­fi­ca­ció” a una res­tric­ció de les lli­ber­tats fo­na­men­tals.

El pro­nun­ci­a­ment de l’advocada, que no és vin­cu­lant per a la sen­tèn­cia de­fi­ni­ti­va, en­ca­ra que les de­ci­si­ons del TJUE se­guei­xen ma­jo­ri­tà­ri­a­ment la lí­nia mar­ca­da per les con­clu­si­ons, res­pon a una con­sul­ta pre­ju­di­ci­al del Tri­bu­nal Su­prem es­pa­nyol.

L’IGEC gra­va es­pe­ci­al­ment els es­ta­bli­ments co­mer­ci­als grans des del punt de vis­ta de la se­va su­per­fí­cie, ba­sant-se en l’as­sump­ció que aquests es­ta­bli­ments ge­ne­ren una aflu­èn­cia de tràn­sit de cli­ents i de pro­ve­ï­dors més gran. Per ai­xò la ma­gis­tra­da apun­ta que un im­post que gra­va en gran ma­ne­ra els qui ge­ne­ren més so­roll i emis­si­ons “sem­bla ade­quat” per in­ci­tar a ope­rar co­mer­ços més pe­tits, amb un im­pac­te me­di­am­bi­en­tal me­nor.

Atès que les em­pre­ses més pe­ti­tes són tam­bé més fà­cils d’in­te­grar des del punt de vis­ta de l’or­de­na­ció ter­ri­to­ri­al, con­si­de­ra que aques­ta cir­cums­tàn­cia s’ajus­ta igual­ment a la idea d’un re­par­ti­ment ra­o­na­ble i just de l’es­pai li­mi­tat. En el cas ca­ta­là, l’advocada del TJUE ha in­di­cat que “no hi ha una di­fe­rèn­cia de trac­te” en­tre grans i pe­tits es­ta­bli­ments, ja que els més grans sí que es­tan sub­jec­tes a l’IGEC, però no re­sul­ten gra­vats amb l’im­post per la su­per­fí­cie de ven­da que no ex­ce­dei­xi de 2.499 me­tres qua­drats. Tot i ai­xò, plan­te­ja al­guns “dub­tes” en el cas de l’exemp­ció con­ce­di­da a l’Ara­gó als qui es de­di­quen a la ven­da de mo­bi­li­a­ri en es­ta­bli­ments in­di­vi­du­als, tra­di­ci­o­nals i es­pe­ci­a­lit­zats.

El Tri­bu­nal Su­prem hau­rà de de­ci­dir si les bo­ti­gues de mo­bles nor­mals i les de mo­bles exemp­tes es tro­ben o no en una si­tu­a­ció com­pa­ra­ble fàc­ti­ca­ment i ju­rí­di­ca­ment res­pec­te als ob­jec­tius re­la­tius a l’im­pac­te ne­ga­tiu so­bre el me­di am­bi­ent i a l’or­de­na­ció ter­ri­to­ri­al, ai­xí com a la vin­cu­la­ció a la capa­ci­tat eco­nò­mi­ca en fun­ció de l’aflu­èn­cia de cli­ents i pro­ve­ï­dors per me­tre qua­drat. Si ho es­ti­gues­sin, l’exemp­ció es­ta­ria afa­vo­rint in­jus­ti­fi­ca­da­ment els ve­ne­dors de mo­bles exempts da­vant els de mo­bles nor­mals. Se­ria, per tant, una nor­ma se­lec­ti­va i equi­val­dria a una sub­ven­ció es­tric­ta.

La ma­gis­tra­da de la UE des­ta­ca que “no hi ha di­fe­rèn­ci­es de trac­te en­tre grans i pe­tits lo­cals”

ANA JIMÉNEZ

El sis­te­ma ha es­tat re­cor­re­gut per la pa­tro­nal An­ged per a les co­mu­ni­tats que l’apli­quen –en­tre les quals Ca­ta­lu­nya– als cen­tres co­mer­ci­als

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.