De­cla­ra­da il·le­gal la re­gu­la­ció del tre­ball a temps par­ci­al a Es­pa­nya

El Tri­bu­nal de Jus­tí­cia de la UE creu que és dis­cri­mi­na­to­ri per a les do­nes

La Vanguardia (Català) - - ECONOMIA - Eu­ro­pa Press BRUS­SEL·LES

El Tri­bu­nal de Jus­tí­cia de la UE (TJUE) va dic­ta­mi­nar ahir que el sis­te­ma uti­lit­zat a Es­pa­nya per de­ter­mi­nar la ba­se de càl­cul de la du­ra­da de la pres­ta­ció d’atur dels as­sa­la­ri­ats a temps par­ci­al ver­ti­cal –tre­ba­llen uns di­es a la set­ma­na– és con­tra­ri a la le­gis­la­ció co­mu­ni­tà­ria per­què dis­cri­mi­na les do­nes. En la se­va sen­tèn­cia, el tri­bu­nal amb seu a Lu­xem­burg va ar­gu­men­tar que la di­rec­ti­va eu­ro­pea “s’opo­sa a una le­gis­la­ció que, en el cas del tre­ball a temps par­ci­al ‘ver­ti­cal’, ex­clou els di­es no tre­ba­llats del càl­cul dels di­es co­tit­zats, re­duint d’aques­ta ma­ne­ra el perí­o­de de pa­ga­ment de la pres­ta­ció d’atur”.

El TJUE va as­se­nya­lar que, ja que en­tre el 70% i el 80% dels tre­ba­lla­dors a temps par­ci­al ver­ti­cal són do­nes, “és evi­dent que la me­su­ra na­ci­o­nal con­tro­ver­ti­da per­ju­di­ca un nom­bre molt més gran de do­nes que d’ho­mes”. Per tant, va de­duir que “aques­ta me­su­ra cons­ti­tu­eix una di­fe­rèn­cia de trac­te en per­ju­di­ci de les do­nes”.

El Go­vern es­pa­nyol va al·le­gar que el prin­ci­pi de co­tit­za­ció jus­ti­fi­ca l’exis­tèn­cia de la di­fe­rèn­cia de trac­te ob­ser­va­da i va ex­pli­car que, per res­pec­tar el prin­ci­pi de pro­por­ci­o­na­li­tat, és ne­ces­sa­ri te­nir en comp­te no­més els di­es re­al­ment tre­ba­llats. A més, va de­fen­sar que en úl­ti­ma ins­tàn­cia in­cum­beix a l’òr­gan ju­ris­dic­ci­o­nal es­pa­nyol apre­ci­ar si aquest és efec­ti­va­ment l’ob­jec­tiu que per­se­gueix el le­gis­la­dor na­ci­o­nal.

En can­vi, el TJUE va in­di­car que aques­ta nor­ma “no sem­bla ade­qua­da per ga­ran­tir la cor­re­la­ció que ha d’exis­tir en­tre les co­tit­za­ci­ons pa­ga­des pel tre­ba­lla­dor i els drets que pot re­cla­mar en con­cep­te de pres­ta­ció d’atur”. A més a més, el tri­bu­nal eu­ro­peu va afe­gir que la le­gis­la­ció es­pa­nyo­la su­po­sa que “un tre­ba­lla­dor a temps par­ci­al ‘ver­ti­cal’ que ha co­tit­zat per ca­da dia de tots els me­sos de l’any re­brà una pres­ta­ció d’atur d’una du­ra­da in­fe­ri­or a la d’un tre­ba­lla­dor a jor­na­da com­ple­ta que ha abo­nat les ma­tei­xes co­tit­za­ci­ons”.

El TJUE re­sol ai­xí el cas d’una do­na que va tre­ba­llar com a ne­te­ja­do­ra a temps par­ci­al i de for­ma inin­ter­rom­pu­da en­tre desem­bre del 1999 i ju­li­ol del 2013 amb una jor­na­da ver­ti­cal, de du­es ho­res i mit­ja di­à­ri­es, tres di­es a la set­ma­na. Quan es va que­dar a l’atur l’afec­ta­da va sol·li­ci­tar la pres­ta­ció i se li va ator­gar per un perí­o­de de 120 di­es da­vant els 720 di­es que ella va con­si­de­rar que li cor­res­po­ni­en.

Des­prés d’una pri­me­ra re­cla­ma­ció, el Ser­vei Pú­blic d’Ocu­pa­ció Es­ta­tal (SEPE) li va re­co­nèi­xer 420 di­es de pres­ta­ció, te­nint en comp­te el nom­bre de di­es efec­ti­va­ment tre­ba­llats i no el nom­bre de di­es co­tit­zats.

L’exem­ple­a­da de la ne­te­ja va im­pug­nar la du­ra­da de la pres­ta­ció, en con­si­de­rar que l’ex­clu­sió dels di­es no tre­ba­llats, a l’ho­ra de fer el càl­cul del perí­o­de de la pres­ta­ció, es­ta­bleix una di­fe­rèn­cia de trac­te.

La sen­tèn­cia tom­ba el càl­cul de la pres­ta­ció d’atur per a qui tre­ba­lla uns di­es con­crets a la set­ma­na

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.