Ea­da re­mo­de­la to­tal­ment la seu amb una in­ver­sió de 8 mi­li­ons

L’es­co­la de ne­go­cis com­pleix 60 anys abo­ca­da a la in­ter­na­ci­o­na­lit­za­ció

La Vanguardia (Català) - - ECONOMIA - Bar­ce­lo­na

L’edi­fi­ci que acull la seu de l’es­co­la de ne­go­cis Ea­da, si­tu­at en la con­flu­èn­cia dels car­rers Ara­gó i Mun­ta­ner de Bar­ce­lo­na, que an­ti­ga­ment va aco­llir l’em­pre­sa d’elec­tro­do­mès­tics Cor­be­ró, pre­pa­ra la fa­se fi­nal de la se­va re­mo­de­la­ció, coin­ci­dint amb el 60è ani­ver­sa­ri de l’en­ti­tat, que se ce­le­bra avui. La trans­for­ma­ció, que va co­men­çar el ju­li­ol del 2016 i fi­na­lit­za­rà l’oc­tu­bre del 2018, su­po­sa una in­ver­sió de 8 mi­li­ons d’eu­ros. La fun­da­ció pri­va­da ti­tu­lar del cen­tre de for­ma­ció apor­ta en­tre el 70% i el 75% (1,5 mi­li­ons de re­cur­sos pro­pis i la res­ta mit­jan­çant un crè­dit hi­po­te­ca­ri). El pro­pi­e­ta­ri de l’im­mo­ble, Núñez y Na­var­ro, hi po­sa l’al­tre 25% o 30%.

“Fa vuit anys ens vam plan­te­jar un pos­si­ble can­vi d’ubi­ca­ció, però vam de­ci­dir se­guir aquí i re­for­mar l’edi­fi­ci, apro­fi­tant la se­va ex­cel·lent ubi­ca­ció”, va ex­pli­car ahir el director ge­ne­ral d’Ea­da, Mi­quel Es­pi­no­sa. La in­ter­ven­ció és pro­fun­da, ja que es trac­ta d’adap­tar un im­mo­ble que no va ser con­ce­but com a cen­tre de for­ma­ció i que pre­sen­ta­va im­por­tants de­fi­ci­èn­ci­es.

L’es­co­la de ne­go­cis, fun­da­da el 1957 pels con­sul­tors Ar­tu­ro Al­si­na i Ire­ne Váz­quez amb el su­port d’un grup d’em­pre­sa­ris, va es­tar ini­ci­al­ment en de­pen­dèn­ci­es del car­rer Mun­ta­ner i de la Gran Via. Deu anys des­prés va obrir les se­ves pri­me­res au­les en l’ac­tu­al ubi­ca­ció. Des d’ales­ho­res va anar am­pli­ant la se­va pre­sèn­cia fins a ocu­par els gai­re­bé 4.000 me­tres qua­drats que té l’im­mo­ble. A més, la ins­ti­tu­ció, que pre­si­deix Da­vid Par­ce­ri­sas, fill de Váz­quez, té un

Uns 120.000 alum­nes han pas­sat pel cen­tre bar­ce­lo­ní des de la se­va cre­a­ció el 1957

cam­pus re­si­den­ci­al a Coll­ba­tó. En aquests 60 anys, uns 120.000 alum­nes han pas­sat per Ea­da, amb un fort pes dels alum­nes es­tran­gers, que avui apor­ten en­tre el 60% i el 65% dels seus in­gres­sos. “La nos­tra apos­ta per la in­ter­na­ci­o­na­lit­za­ció, que va co­men­çar el 1996, és ca­da ve­ga­da més gran”, va des­ta­car Es­pi­no­sa. El con­flic­te ca­ta­là, va ex­pli­car, va su­po­sar “una fre­na­da en les ma­trí­cu­les aquest oc­tu­bre pas­sat, en­ca­ra que sem­bla que ai­xò es­tà mi­llo­rant”.

El pro­jec­te de re­mo­de­la­ció, d’Hum­bert Cos­tas i Car­los Durán, de CDB Ar­qui­tec­tu­ra, ja ha su­po­sat el tras­llat de les es­ca­les als la­te­rals, la ins­tal·la­ció d’as­cen­sors pano­rà­mics i la cre­a­ció d’un gran hall i un es­pai àgo­ra a peu de car­rer co­mu­ni­cat amb la no­va sala d’ac­tes del so­ter­ra­ni. En un se­gon ni­vell, a la ma­ne­ra d’al­tell so­bre l’en­tra­da, se si­tu­a­rà la bi­bli­o­te­ca. Tam­bé s’ha fi­na­lit­zat la ca­fe­te­ria, al ter­rat, amb la se­va ter­ras­sa mirador. Les au­les i es­pais de reu­nió, a les plan­tes in­ter­mè­di­es, ai­xí com la fa­ça­na, que es co­bri­rà amb là­mi­nes de vi­dre, s’abor­da­ran l’es­tiu vi­nent.

EA­DA

Imat­ge vir­tu­al de l’edi­fi­ci a Ara­gó/Mun­ta­ner, amb la fu­tu­ra fa­ça­na de là­mi­nes de vi­dre

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.