En tres mi­nuts i en fa­mí­lia.

La Vanguardia (Català) - - PORTADA -

Quim Tor­ra va pren­dre pos­ses­sió ahir al sa­ló Ma­re de Déu de Mont­ser­rat i no al sa­ló Sant Jor­di, no es va col·lo­car el me­da­lló que sim­bo­lit­za el càr­rec i no­més hi van ser pre­sents el pre­si­dent del Par­la­ment i la se­va fa­mí­lia

MARC ROVIRA / ACN

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.