El pro­gra­ma del Go­vern ita­lià s’en­fron­ta a la UE i car­re­ga con­tra la im­mi­gra­ció

Els ‘gri­lli­ni’ i la Lli­ga vo­len fre­nar les san­ci­ons a Rús­sia, obli­gar els imams a pre­di­car en ita­lià i li­mi­tar els ajuts als es­tran­gers

La Vanguardia (Català) - - PORTADA - ANNA BUJ

Un de­s­a­fi­a­ment di­rec­te a Eu­ro­pa. El “con­trac­te de go­vern” que es­ta­ven a punt de tan­car ahir a la nit el Moviment 5 Estrelles (M5E) i la Lli­ga no pre­veu la sor­ti­da de l’eu­ro, com de­ia un es­bor­rany de di­lluns, però man­té al­tres propostes que con­fron­ten sen­se pu­dor a Ità­lia amb la Unió Eu­ro­pea. En­tre les quals, po­sar fi “im­me­di­a­ta­ment” a les san­ci­ons a Rús­sia, re­ne­go­ci­ar el trac­tat de Du­blín o as­se­nya­lar el Par­la­ment Eu­ro­peu com l’“úni­ca ins­ti­tu­ció le­gí­ti­ma” a Brus­sel·les.

Des­prés de di­es de ne­go­ci­a­ci­ons, els lí­ders de les du­es for­ma­ci­ons, Lui­gi Di Ma­io i Mat­teo Sal­vi­ni, es van reu­nir ahir de nou a Ro­ma per sal­var els punts mar­cats en ver­mell que els que­da­ven per apro­var el seu ja cone­gut com a “con­trac­te per al go­vern del can­vi”. “Pen­so que du­rant el ves­pre el tan­ca­rem, es­tem ar­ri­bant als úl­tims de­talls que hem de fi­xar”, va dir Di Ma­io a la prem­sa.

El do­cu­ment, de qua­ran­ta pà­gi­nes i 29 punts, és un cú­mul de propostes amb un to mar­ca­da­ment na­ci­o­na­lis­ta que fan un gir de no­ran­ta graus a la di­rec­ció del go­vern an­te­ri­or de Pa­o­lo Gen­ti­lo­ni. A Ex­te­ri­ors, Pu­tin es­ta­rà con­tent. Mal­grat que as­se­nya­len que els EUA i l’OTAN con­ti­nu­a­ran sent la prin­ci­pal ali­an­ça d’Ità­lia, si neix, aquest prò­xim go­vern ita­lià po­pu­lis­ta vol­drà veu­re Mos­cou com un “so­ci co­mer­ci­al i eco­nò­mic”, per la qual co­sa vo­len po­sar fi de ma­ne­ra im­me­di­a­ta a la ba­te­ria de san­ci­ons co­mer­ci­als. Ai­xò, ara com ara, és ir­re­a­lit­za­ble per­què és la UE i no Ità­lia en so­li­ta­ri qui ha im­po­sat aques­tes san­ci­ons.

L’úl­tim es­bor­rany ja no fe­ia re­fe­rèn­cia a la sor­ti­da de l’eu­ro ni a les re­vi­si­ons dels ac­tu­als ob­jec­tius de dè­fi­cit i deu­te d’Ità­lia –una co­sa que va fer sal­tar to­tes les alar­mes di­me­cres–, però con­ti­nu­a­va di­ent que ha d’ava­lu­ar la se­va con­tri­bu­ció al pres­su­post de la UE per “fer­ho com­pa­ti­ble” amb els plans de go­vern. Els mi­nis­te­ris d’Ex­te­ri­ors i De­fen­sa es guia­ran ex­clu­si­va­ment pels in­teres­sos de Ro­ma. És a dir, aca­ba­ran amb mis­si­ons a l’es­tran­ger que són “lluny de l’in­terès na­ci­o­nal”. Ità­lia man­té tro­pes en pa­ï­sos com Ní­ger, Tu­ní­sia, Lí­bia, l’Iraq o l’Af­ga­nis­tan.

En im­mi­gra­ció, Sal­vi­ni, que tui­te­ja sen­se pa­rar en ca­da fet pro­ta­go­nit­zat per mu­sul­mans a Ità­lia, vol te­nir les mans lliu­res amb les més de 500.000 per­so­nes en si­tu­a­ció ir­re­gu­lar que han ar­ri­bat en els úl­tims cinc anys. Ahir, el lí­der de la Lli­ga va tor­nar a in­sis­tir que el Vi­mi­na­le (Mi­nis­te­ri de l’In­te­ri­or) ha de ser per a ell o una al­tra per­so­na del par­tit. En­tre les se­ves propostes es­tà re­ne­go­ci­ar el trac­tat de Du­blín que va fir­mar el seu fins ara ali­at Sil­vio Ber­lus­co­ni per­què els de­man­dants d’asil si­guin re­par­tits de ma­ne­ra “obli­ga­tò­ria i au­to­mà­ti­ca” a to­ta la UE i no ha­gin d’es­pe­rar els trà­mits al pri­mer pa­ís on po­sen un peu. Una co­sa, no­va­ment, que no es­tà al seu abast, i que se­rà pre­vi­si­ble­ment re­but­ja­da.

Sal­vi­ni tam­bé ha acon­se­guit po­sar per es­crit l’ober­tu­ra de més cen­tres de de­ten­ció de l’Es­tat per­què els mi­grants en si­tu­a­ció ir­re­gu­lar s’hi es­ti­guin fins a 18 me­sos; ai­xí com ac­ce­le­rar les de­por­ta­ci­ons, una al­tra co­sa que ne­ces­si­ta­rà acords bi­la­te­rals. Des­prés, l’es­bor­rany fi­nal del con­trac­te vol que l’Es­tat, a la re­cer­ca de la “trans­pa­rèn­cia” i d’evi­tar que s’in­fil­trin mi­li­tants gi­ha­dis­tes, du­gui a ter­me un re­gis­tre de tots els imams al pa­ís, tan­qui to­tes les mes­qui­tes ra­di­cals i que els re­li­gi­o­sos fa­cin les pre­gà­ri­es ex­clu­si­va­ment en ita­lià.

A Jus­tí­cia, pro­po­sen cons­truir més pre­sons, con­trac­tar més po­li­ci­es i su­a­vit­zar les res­tric­ci­ons per jus­ti­fi­car-se amb la “le­gí­ti­ma de­fen­sa”, ai­xí com aug­men­tar els ajuts per a les guar­de­ri­es,

Re­ne­go­ci­ar la con­tri­bu­ció ita­li­a­na al pres­su­post eu­ro­peu i el trac­tat de Du­blín

Ela­bo­rar una llis­ta de tots els imams, que hau­ran de fer les pre­gà­ri­es en ita­lià

però “no­més per a les fa­mí­li­es ita­li­a­nes”.

A ni­vell eco­nò­mic, el con­trac­te com­bi­na els ca­valls de ba­ta­lla dels dos par­tits. És a dir, la flat tax (o l’im­post fix per a em­pre­ses i fa­mí­li­es) de la Lli­ga al 15 o 20%, i una aju­da de 780 eu­ros al mes du­rant dos anys per als atu­rats i els an­ci­ans po­bres que cos­ta­rà 17.000 mi­li­ons, pro­po­sa­da per l’M5E. Se­gons el Cor­ri­e­re, aquest pla en­deu­ta­ria en­ca­ra més les ar­ques ita­li­a­nes, amb un cost mí­nim de 70.000 mi­li­ons. Se­ria molt ra­o­na­ble que el cap de l’Es­tat, Ser­gio Mat­ta­re­lla, els qües­ti­o­nés so­bre la co­ber­tu­ra eco­nò­mi­ca que ne­ces­si­ta­ran.

El go­vern lli­guis­ta-gri­lli­ni tam­bé vol­dria dur a ter­me una àm­plia re­for­mar cons­ti­tu­ci­o­nal, com va in­ten­tar Mat­teo Ren­zi, per re­duir la mag­ni­tud de l’es­fe­ra po­lí­ti­ca. És a dir, que de 600 par­la­men­ta­ris pas­sa­ri­en a 400, i de 315 se­na­dors a 200. En in­fra­es­truc­tu­res, la vo­lun­tat na­ci­o­na­lis­ta d’aques­ta es­tra­nya unió tam­bé vol sal­var la com­pa­nyia aè­ria Ali­ta­lia, mal­grat que els ex­perts re­co­ma­nen dei­xar cau­re una ae­ro­lí­nia en cri­si que ja ha es­tat aju­da­da amb 900 mi­li­ons pú­blics el 2017. Tam­bé re­plan­te­jar –en­ca­ra que no sus­pen­dre– el pro­jec­te de la lí­nia d’al­ta ve­lo­ci­tat en­tre To­rí i Lió. Fran­ça ja ha avi­sat que es pot plan­te­jar de­ma­nar una com­pen­sa­ció eco­nò­mi­ca. Els acords as­so­lits en tots aquests punts no sig­ni­fi­quen ne­ces­sà­ri­a­ment que l’M5E i la Lli­ga ha­gin de for­mar go­vern im­me­di­a­ta­ment. En­ca­ra po­dri­en do­nar una al­tra sor­pre­sa. Els fal­ta po­sar-se d’acord so­bre el pri­mer mi­nis­tre que el du­rà a ter­me i que tant els mi­li­tants gri­lli­ni com els lli­guis­tes el ra­ti­fi­quin en sen­gles vo­ta­ci­ons. Si Sal­vi­ni va dir di­lluns que ins­tal·la­ri­en punts de vo­ta­ció in­for­mals a les pla­ces del pa­ís per conèi­xer l’opi­nió dels seus vo­tants, Di Ma­io va anun­ci­ar ahir que avui “pro­ba­ble­ment” els afi­li­ats al moviment po­dran vo­tar a la se­va pla­ta­for­ma en lí­nia, Rous­se­au, si apro­ven o no el pac­te as­so­lit amb la Lli­ga.

S’en­tén que el pre­mi­er se­rà una fi­gu­ra po­lí­ti­ca, pro­ba­ble­ment de l’M5E, per la qual co­sa la Lli­ga se­ria com­pen­sa­da amb Eco­no­mia i In­te­ri­or. En qual­se­vol cas, el cap de l’Exe­cu­tiu es­ta­ria lli­gat de mans amb el pro­gra­ma i tin­dria es­càs mar­ge d’ac­tu­a­ció. Si te­nen la llum ver­da, di­lluns es pre­sen­ta­ran per úl­ti­ma ve­ga­da al Qui­ri­nal en es­pe­ra de l’apro­va­ció de Mat­ta­re­lla.

“Di­lluns, o es tan­ca o hem fet una gran fei­na en po­quís­sim temps, que hau­rà agra­dat a al­gú, i ho hem in­ten­tat fins al fi­nal. La pa­rau­la tor­na­rà al pre­si­dent”, va dir Sal­vi­ni. “Es­pe­rem que no hi ha­gi in­ter­ven­ci­ons ne­ga­ti­ves de l’ex­te­ri­or ni de dins del pa­ís”, va ad­ver­tir. Eu­ro­pa ja tre­mo­la.

GIUSEPPE LAMI / EFE

El lí­der del Moviment 5 Estrelles, Lui­gi Di Ma­gio, aban­do­na la Cam­bra Bai­xa del Par­la­ment a Ro­ma des­prés de reu­nir-se amb Mat­teo Sal­vi­ni

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.