Dis­cret, so­bri i breu

La Vanguardia (Català) - - SUMARI - Mà­rius Ca­rol DIRECTOR

EN el pro­to­col no hi ha res que si­gui gra­tu­ït o in­no­cent. Al Va­ti­cà les nor­mes pro­to­col·là­ri­es re­sul­ten es­pe­ci­al­ment es­tric­tes i, com re­mar­ca el di­plo­mà­tic Jor­ge Dez­ca­llar (El an­ti­cu­a­rio de Te­herán), una co­sa tan ha­bi­tu­al com la pre­sen­ta­ció de les car­tes cre­den­ci­als d’un nou am­bai­xa­dor al Pon­tí­fex es con­ver­teix en una ce­ri­mò­nia re­ves­ti­da de gran so­lem­ni­tat: “Es trac­ta de po­sar el nou­vin­gut en una ac­ti­tud de res­pec­te i de­fe­rèn­cia da­vant qui es pre­sen­ta com el vi­ca­ri de Déu a la Ter­ra”.

La ce­ri­mò­nia de pre­sa de pos­ses­sió del nou pre­si­dent de la Ge­ne­ra­li­tat va ser l’an­tí­te­si del pro­to­col va­ti­cà, per ex­prés desig del seu nou ti­tu­lar, Quim Tor­ra. L’ac­te va ser dis­cret, so­bri, breu. Va ser gai­re­bé un no-ac­te. Deu ser que ens han ve­nut tants mo­ments his­tò­rics que ja no re­co­nei­xem els que re­al­ment ho són. Ni tan sols va te­nir lloc al sa­ló Sant Jor­di, com mar­quen els cà­nons. Es va pre­fe­rir un es­pai menys re­lle­vant com és el sa­ló Ma­re de Déu de Mont­ser­rat. No hi ha­via cap mem­bre del Go­vern d’Es­pa­nya, però tam­poc dels par­tits re­pre­sen­tats al Par­la­ment, tot i que sí que hi fi­gu­ra­va el seu pre­si­dent, Ro­ger Tor­rent, en qua­li­tat de no­ta­ri del ju­ra­ment. O més ben dit, de la pro­me­sa de com­plir les atri­bu­ci­ons del càr­rec, sen­se re­fe­rèn­cia a la Cons­ti­tu­ció ni a l’Es­ta­tut. Els mit­jans de co­mu­ni­ca­ció no van ser acre­di­tats, no­més els pú­blics ca­ta­lans. Gai­re­bé hi ha­via més em­ple­ats de TV3 que mem­bres de la fa­mí­lia del pre­si­dent.

Tor­ra no va vo­ler po­sar-se el me­da­lló que sim­bo­lit­za el po­der, per la im­pos­si­bi­li­tat que hi fos pre­sent el seu pre­de­ces­sor en el càr­rec, que és qui l’im­po­sa. L’him­ne d’Els

se­ga­dors el va can­tar al pa­ti dels Ta­ron­gers amb mig cen­te­nar de fun­ci­o­na­ris, tot just fe­ta la pro­me­sa. Menys pro­to­col im­pos­si­ble per subrat­llar el ca­ràc­ter pro­vi­si­o­nal del càr­rec, atès que és el vi­ca­ri de Puig­de­mont a la ter­ra (ca­ta­la­na). Però, pro­vi­si­o­nal o no, Tor­ra té mol­ta fei­na al da­vant. El pa­ís no pot es­pe­rar.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.