In­cen­ti­var el con­sum PENSEM QUE...

La Vanguardia (Català) - - SUMARI -

La ini­ci­a­ti­va em­pre­sa per al­guns dels prin­ci­pals ac­tors del sec­tor de la dis­tri­bu­ció per im­pul­sar les ven­des a tra­vés dels ca­nals di­gi­tals s’em­mar­ca en un mo­ment con­vuls per al sec­tor co­mer­ci­al. Amb l’eco­no­mia avan­çant prop d’un 3% i des­prés de conèi­xer­se al­gu­nes da­des que dei­xen en­tre­veu­re un cert alen­ti­ment del crei­xe­ment a l’eu­ro­zo­na, el nou black fri­day –al maig i no al no­vem­bre– que s’han in­ven­tat fir­mes com Ikea, Car­re­four, El Cor­te In­glés i d’al­tres pot con­ver­tir-se en una bo­na ei­na de di­na­mit­za­ció del con­sum. Amb les re­bai­xes d’es­tiu en­ca­ra una mi­ca lluny, el mes de maig no és el mi­llor per a les ven­des dels co­mer­ços i grans su­per­fí­ci­es. I aques­ta ini­ci­a­ti­va pot aju­dar a mi­llo­rar-les. A més, l’ano­me­na­da Set­ma­na d’In­ter­net as­pi­ra a as­so­lir un ob­jec­tiu més am­bi­ci­ós: fi­de­lit­zar els cli­ents di­gi­tals i atreu­re cap a les pla­ta­for­mes de ven­da en lí­nia aquells que en­ca­ra no te­nen el cos­tum d’uti­lit­zar els seus ser­veis di­gi­tals.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.