Ten­sió nu­cle­ar

La Vanguardia (Català) - - SUMARI -

Co­rea del Nord i els Es­tats Units han de­ci­dit apos­tar fort abans d’acos­tar punts de vis­ta de ca­ra a la his­tò­ri­ca ci­me­ra pre­vis­ta per al 12 de juny en­tre els seus lí­ders, Kim Jong-un i Do­nald Trump.

El vol­cà Ki­la­uea, de Hawaii, va tor­nar a en­trar ahir en erup­ció i va llan­çar cen­dra fins a 9.100 me­tres d’al­tu­ra en no­més uns mi­nuts. El Ser­vei Ge­o­lò­gic dels Es­tats Units ja va ele­var di­me­cres pas­sat a aler­ta ro­ja el ni­vell d’ad­ver­tèn­cia d’erup­ció del vol­cà, que en l’úl­ti­ma set­ma­na ha pro­vo­cat l’eva­cu­a­ció de mi­lers de per­so­nes de ca­sa se­va. De fet, més de 1.700 per­so­nes han ha­gut de ser tras­lla­da­des d’en­çà que el vol­cà va en­trar en erup­ció i unes 40 es­truc­tu­res, i dot­ze­nes de ca­ses i cot­xes han re­sul­tat des­tru­ïts. Des que va en­trar en ac­ti­vi­tat a co­men­ça­ment d’aquest mes, s’han obert fins a vint es­quer­des en zo­nes prò­xi­mes. El vol­cà es­tà ubi­cat al sud-est de l’illa de Hawaii, que a l’ex­trem sud-ori­en­tal és la més gran de l’ar­xi­pè­lag. L’ha­bi­ten unes 185.000 per­so­nes. D’al­tra ban­da, el Ki­la­uea és un dels vol­cans més ac­tius del món. El 1924, una erup­ció va ma­tar una per­so­na i va en­vi­ar ro­ques, cen­dra i pols a l’ai­re du­rant dis­set di­es. Des del 1983, ha es­tat en erup­ció de ma­ne­ra con­ti­nu­a­da.

CALEB JONES / AP

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.