Comp­te en­re­re a les Corts

La Vanguardia (Català) - - SUMARI -

L’es­ta­di Jo­han Cruyff, que es cons­tru­eix a bon rit­me a Sant Jo­an Des­pí, s’ha con­ver­tit en la pe­ça clau per po­der ini­ci­ar com més avi­at mi­llor les obres de l’Es­pai Bar­ça a les Corts, ja que quan s’inau­gu­ri, el fe­brer del 2019, es po­drà ini­ci­ar la de­mo­li­ció de l’ac­tu­al Mi­ni­es­ta­di i po­sar en mar­xa l’ope­ra­ció ur­ba­nís­ti­ca.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.