La vi­da vul­ne­ra­ble

La Vanguardia (Català) - - SUMARI - Bar­ce­lo­na

El fes­ti­val de Ca­nes pre­sen­ta el do­cu­men­tal de Ke­vin Mac­do­nald so­bre Whit­ney Hous­ton, l’es­tre­lla fe­me­ni­na afro­a­me­ri­ca­na més im­por­tant dels vui­tan­ta, que va mo­rir als 48 anys en una ha­bi­ta­ció d’ho­tel a cau­sa d’una so­bre­do­si.

Fran­cis­co Gau­di­er ha es­tat ele­git nou pre­si­dent del Cercle del Liceu per una àm­plia ma­jo­ria –un 75,9% dels vots– en uns co­mi­cis que van re­gis­trar una de les par­ti­ci­pa­ci­ons més ele­va­des de la his­tò­ria de l’en­ti­tat. Di­lluns els so­cis es­ta­ven con­vo­cats per es­co­llir una no­va jun­ta de go­vern. Es pre­sen­ta­ven du­es can­di­da­tu­res. La de Jo­sé Da­ni­el Bar­que­ro va ob­te­nir un 24% dels vots; o si­gui, 134, da­vant els 436 que es van de­can­tar per Gau­di­er. Qua­tre vots van ser en blanc.

Dels prop de 800 so­cis que ac­tu­al­ment té l’en­ti­tat van eme­tre el seu vot un to­tal de 574, dels quals 457 ho van fer de ma­ne­ra de­le­ga­da. Di­marts a la ma­ti­na­da es van do­nar a conèi­xer els re­sul­tats: la par­ti­ci­pa­ció d’un 73% és fins i tot més ele­va­da que la de les con­tro­ver­ti­des elec­ci­ons del 2001, quan es de­ci­dia si per fi s’ad­me­ti­en les do­nes com a sò­ci­es.

Els vo­cals de la jun­ta pre­si­di­da per Gau­di­er són Ju­an Eusebio Pujol, Pe­pe Gar­cía Reyes, Fer­nan­do Cu­a­tre­ca­sas, Jo­sé Bau, Eu­ge­nia Bi­e­to, Jo­a­quín Uri­ach, Edu­ar­do Delás, Fran­cis­co Llonch, Wal­traud Mac­zas­seck, Jo­an Mo­li­naMar­tell, Josep Ma­ria San­cli­mens, Er­nes­ti­na To­re­lló i Ja­vi­er Go­dó, com­te de Go­dó, pre­si­dent-edi­tor de La Van­guar­dia. Me­ce­nes del Gran Te­a­tre, es­tre­ta­ment vin­cu­lat al món mu­si­cal i ope­rís­tic, Gau­di­er subs­ti­tu­eix en el càr­rec Ig­na­cio Gar­cía-Ni­e­to. El cur­rí­cu­lum d’aquest bar­ce­lo­ní, que ja ha ocu­pat la vi­ce­pre­si­dèn­cia del Cercle i que és vo­cal del Mi­nis­te­ri de Cul­tu­ra dins la Fun­da­ció del Liceu, com­bi­na el seu com­pro­mís amb la cul­tu­ra més en­llà de la mú­si­ca amb l’ex­pe­ri­èn­cia al món de l’em­pre­sa mer­can­til, co­sa que in­clou el càr­rec d’ad­mi­nis­tra­dor de Co­mer­ci­al Im­por­ta­do­ra Ga­fa.

En el mo­ment àl­gid de la cri­si eco­nò­mi­ca que va pa­tir el Liceu, l’any 2013 Gau­di­er va ser no­me­nat pre­si­dent de la Liceu Bar­ce­lo­na Ope­ra Hou­se US Foun­da­ti­on, l’en­ti­tat amb seu a No­va York amb què el Gran Te­a­tre bus­ca­va re­cap­tar fons de la fi­lan­tro­pia ame­ri­ca­na, a més de po­ten­ci­ar l’in­ter­can­vi en­tre el Liceu i els EUA. Els seus con­tac­tes amb la so­ci­e­tat es­ta­tu­ni­den­ca el fe­ien ido­ni per al càr­rec.

Els lli­gams de Gau­di­er amb el co­li­seu lí­ric de la Ram­bla no s’aca­ben aquí: tam­bé és pre­si­dent del grup fun­da­ci­o­nal dels amics del te­nor Viñas. L’en­torn de l’òpe­ra li ha val­gut dos càr­recs ho­no­rí­fics in­ter­na­ci­o­nals de pres­ti­gi: és part del Con­sell In­ter­na­ci­o­nal del Fes­ti­val de Pas­qua de Salz­burg i de l’as­so­ci­a­ció de pa­trons d’aquest ma­teix cer­ta­men al Reg­ne Unit.

L’ara pre­si­dent del Cercle del Liceu tam­bé és so­ci del Cír­cu­lo Ecu­es­tre i del Golf del Prat.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.