El web de La­van­guar­dia

La Vanguardia (Català) - - SUMARI -

LA QÜES­TIÓ CA­TA­LA­NA

Se­guiu, mi­nut a mi­nut, l’úl­ti­ma ho­ra de la for­ma­ció del nou Go­vern.

EN­TRE­VIS­TA

“Borg no es­ta­va pre­pa­rat per ser la pri­me­ra su­peres­tre­lla del ten­nis”, afir­ma l’ac­tor Sver­rir Gud­na­son.

TEC­NO­LO­GIA

El seu prò­xim te­lè­fon pot ser que l’aju­di per­què no s’hi fa­ci ad­dic­te.

VI­AT­GES

On anar de sa­fa­ri.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.