Lui­gi Di Ma­io

LÍ­DER DEL MOVIMENT 5 ESTRELLES

La Vanguardia (Català) - - SUMARI -

El par­tit més vo­tat en les úl­ti­mes elec­ci­ons le­gis­la­ti­ves, el po­pu­lis­ta M5E, li­de­rat per Lui­gi Di Ma­io, i la xe­nò­fo­ba Lli­ga de Mat­teo Sal­vi­ni es­tan a punt de tan­car un pac­te de go­vern a Ità­lia clara­ment con­tra­ri als va­lors eu­ro­peis­tes.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.