Un in­ves­ti­ga­dor me­ti­cu­lós allu­nyat dels fo­cus

La Vanguardia (Català) - - INTERNACIONAL -

En un món de po­lí­tics i alts fun­ci­o­na­ris àvids d’aten­ció me­di­à­ti­ca i amb vi­des fre­nè­ti­ques a les xar­xes so­ci­als, Ro­bert Mu­e­ller (1944) és una cri­a­tu­ra es­tra­nya que de­fuig to­ta me­na d’aten­ció pú­bli­ca. Cri­at en una fa­mí­lia benes­tant de No­va York, es va gra­du­ar en Dret per Prin­ce­ton i va ser­vir amb ho­nors al cos de ma­ri­nes a Vi­et­man. Ha tre­ba­llat gai­re­bé to­ta la se­va vi­da al De­par­ta­ment de Jus­tí­cia en di­fe­rents càr­recs fins a ar­ri­bar a res­pon­sa­ble de la di­vi­sió cri­mi­nal del fis­cal ge­ne­ral i vi­ce­fis­cal ge­ne­ral dels EUA, tas­ques des de les quals va in­ves­ti­gar, per exem­ple, l’atac ter­ro­ris­ta a un vol de Pan Am el 1988 o el pro­ces­sa­ment de Ma­nu­el No­ri­e­ga. De fi­li­a­ció re­pu­bli­ca­na, Ge­or­ge Bush el va no­me­nar director de l’FBI el 2001. Ba­rack Oba­ma el va man­te­nir en el càr­rec fins i tot més temps dels deu anys tí­pics del ci­cle, abans de re­lle­var-lo per Ja­mes Co­mey el 2013, un per­fil molt més me­di­à­tic com s’ha vist des­prés. Quan Do­nald Trump va fer fo­ra Co­mey, el va tor­nar a temp­te­jar per di­ri­gir l’FBI, però fi­nal­ment li va en­car­re­gar la investigació es­pe­ci­al so­bre la tra­ma rus­sa. Amb prou fei­nes se’l veu en pú­blic. Ci­ta els ad­vo­cats de Trump lluny de la Ca­sa Blan­ca i s’ha vist amb els po­lí­tics jus­tos. No té una tas­ca qual­se­vol: de­ter­mi­nar si el re­pu­bli­cà va ac­cep­tar aju­da de Rús­sia per ar­ri­bar a la Ca­sa Blan­ca i si, des­prés, va obs­truir l’in­tent de la jus­tí­cia d’in­ves­ti­gar-ho. Ca­da dia un tuit li re­cor­da que Trump l’ob­ser­va i no li agra­da el que fa: in­ves­ti­gar me­ti­cu­lo­sa­ment to­tes i ca­das­cu­na de les pe­ces del puz­le.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.