Un fis­cal da­vant el pre­si­dent

La Vanguardia (Català) - - INTERNACIONAL -

ELS INTERROGANTS

La investigació del fis­cal es­pe­ci­al Ro­bert Mu­e­ller gi­ra so­bre tres qües­ti­ons:

1) Hi va ha­ver un com­plot en­tre l’equip de Trump i Rús­sia per per­ju­di­car la cam­pa­nya de Clin­ton?

2) Va in­ten­tar Do­nald Trump obs­ta­cu­lit­zar la investigació de l’FBI?

3) Van vi­o­lar Paul Ma­na­fort, cap de cam­pa­nya de Trump, i Rick Ga­tes, el seu nú­me­ro dos, les lleis an­ti­cor­rup­ció i lob­bi­es al tre­ba­llar per a l’ex­pre­si­dent d’Ucra­ï­na Vík­tor Ia­nukó­vitx?

ELS PROCESSATS

19 per­so­nes, en­tre elles qua­tre col·la­bo­ra­dors de Trump i 13 rus­sos acu­sats d’in­ge­rèn­cia en les elec­ci­ons dels EUA.

L’IN­VES­TI­GA­DOR

Mu­e­ller, de 73 anys, va ser director de l’FBI del 2001 al 2013; és a dir, so­ta el re­pu­bli­cà Ge­or­ge W. Bush i el de­mò­cra­ta Ba­rack Oba­ma

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.