“Aquí es par­la an­glès, ai­xò és Amè­ri­ca”

El pre­si­dent diu “ani­mals” als in­do­cu­men­tats i el cli­ent d’un res­tau­rant de No­va York ame­na­ça els em­ple­ats per par­lar es­pa­nyol

La Vanguardia (Català) - - INTERNACIONAL - FRANCESC PEIRÓN No­va York. Cor­res­pon­sal

Des d’aquell dia del juny del 2015 en què Do­nald Trump va bai­xar per l’es­ca­la del seu gra­ta­cel a Man­hat­tan i va ai­re­jar la se­va can­di­da­tu­ra a la pre­si­dèn­cia –no po­dem obli­dar les ri­a­lles que va pro­vo­car el “fa­rol”–, la se­va ide­o­lo­gia ha es­tat un con­ti­nu

flip flop.

El ter­me flip flop s’uti­lit­za en la po­lí­ti­ca dels Es­tats Units per des­criu­re aquell que diu una co­sa i, al cap de po­ca es­to­na, la con­trà­ria.

Trump és un ge­ni en la ma­tè­ria. És capaç de ne­gar el seu pro­pi Twit­ter i atri­buir-se la raó.

Però hi ha un as­sump­te en el qual la se­va nar­ra­ti­va man­té una tra­jec­tò­ria li­ne­al in­va­ri­a­ble. La se­va se­nya d’iden­ti­tat és la rei­vin­di­ca­ció del mur a la fron­te­ra sud.

El va re­cla­mar lla­vors com a con­ten­ció als me­xi­cans que es co­len i que no són més que “as­sas­sins, nar­co­tra­fi­cants o vi­o­la­dors”. A ell tant li fa naps com cols. Aquell llen­guat­ge de cam­pa­nya i la se­va pe­ti­ció van res­so­nar di­me­cres a la Ca­sa Blan­ca, in­ves­tit com a pre­si­dent.

“Te­nim gent que ve a aquest pa­ís, o ho in­ten­ta, i n’es­tem atu­rant i fent fo­ra molts”, va re­mar­car en una reu­nió amb lí­ders con­ser­va­dors de Ca­li­fòr­nia, que de­nun­ci­en la pro­tec­ció als in­do­cu­men­tats que s’ofe­reix en aquest es­tat. El que en di­uen les lleis re­fu­gi, que es tra­du­eix en una ne­ga­ti­va a col·la­bo­rar amb les au­to­ri­tats fe­de­rals.

“No us po­deu creu­re que do­lents que són aquells pa­ios. No són per­so­nes, són ani­mals i els es­tem de­por­tant a un ni­vell com no s’ha­via vist mai”, va in­sis­tir.

El seu menys­preu als im­mi­grants –ahir va ma­ti­sar que el qua­li­fi­ca­tiu “ani­mals” no­més era per a les ban­des com l’MS-13– , i l’ame­na­ça de pro­pi­ci­ar al se­tem­bre un tan­ca­ment de go­vern si el Con­grés no au­to­rit­za els més de 20.000 mi­li­ons per al seu mur, po­sa con­tra les cor­des con­gres­sis­tes re­pu­bli­cans que es ju­guen l’es­có en les le­gis­la­ti­ves del no­vem­bre. A més, la re­tò­ri­ca in­cen­di­à­ria del pre­si­dent, que so­mia ser pre­mi No­bel de la Pau pel seu flip flop amb el nord-coreà Kim Jong-un, té danys col·la­te­rals.

Els de­no­mi­nats ca­sos d’odi s’han mul­ti­pli­cat en els 16 me­sos de man­dat. Els na­ci­o­na­lis­tes blancs cam­pen al seu ai­re a la se­va gran­ja, in­to­le­rant com la li­te­rà­ria de Ge­or­ge Orwell en­ca­ra que sen­se la se­va sà­ti­ra.

Ai­xí que es pro­du­ei­xen es­ce­nes com la que ha s’ha fet vi­ral aques­ta set­ma­na a No­va York. Aa­ron Sch­loss­berg, ad­vo­cat blanc amb ofi­ci­na a Man­hat­tan, ha­bi­tu­al de mar­xes de la ul­tra­dre­ta i do­nant de Trump (500 dò­lars), va pro­ta­go­nit­zar di­marts un en­re­gis­tra­ment que cor­re com la pól­vo­ra. Quan va sen­tir al res­tau­rant Fresh Kitc­hen –a l’avin­gu­da Ma­di­son, a prop del car­rer 39– que du­es cli­en­tes par­la­ven en es­pa­nyol amb un tre­ba­lla­dor, li va sor­tir el trum­pis­me: “Els teus em­ple­ats par­len es­pa­nyol als cli­ents quan ho hau­ri­en de fer en an­glès, ai­xò és Amè­ri­ca”, va cri­dar a l’en­car­re­gat. “Su­po­so que no te­nen pa­pers, ai­xí que la me­va prò­xi­ma tru­ca­da és a l’ICE (agents d’im­mi­gra­ció) per­què els ex­pul­sin”. Al­menys una quar­ta part dels vuit mi­li­ons de re­si­dents a No­va York són de par­la his­pa­na.

Per a ver­go­nya dels pre­sents, el lle­trat va pros­se­guir: “Si te­nen els nas­sos de ve­nir i viu­re dels meus di­ners –jo pa­go pel seu be­nes­tar i per la se­va capa­ci­tat de ser aquí–, el mí­nim que po­den fer és ex­pres­sar-se en an­glès. I si tu vols por­tar un ne­go­ci a Mid­town, has de te­nir tre­ba­lla­dors que par­lin en an­glès, no es­pa­nyol”.

L’en­car­re­gat de l’es­ta­bli­ment va op­tar per la con­ten­ció. Però les crí­ti­ques al pi­ca­plets li van cau­re mas­si­va­ment. L’al­cal­de Bill de Bla­sio va tui­te­jar que No­va York és una ciu­tat de ben­vin­gu­da on els re­si­dents par­len més de 200 llen­gües. Di­ver­ses or­ga­nit­za­ci­ons van la­men­tar l’es­te­re­o­tip que si al­gú s’ex­pres­sa en es­pa­nyol és un in­do­cu­men­tat.

A in­ter­net es van sol·li­ci­tar fir­mes per­què se li sus­pen­gui la lli­cèn­cia com a ad­vo­cat. Tam­bé es va or­ga­nit­zar una do­na­ció en lí­nia per en­vi­ar-li un ma­ri­ac­hi a l’edi­fi­ci del seu des­patx i can­tar-li

La cu­ca­rac­ha. Han re­cap­tat tant que fins i tot s’anun­cia fes­ta lla­ti­na per di­ven­dres.

Al web del seu des­patx, Sch­loss­berg se ser­veix del gan­xo que do­mi­na la llen­gua de Cer­van­tes.

Bu­si­ness is bu­si­ness, o “la pe­la és la pe­la”, que es de­ia.

Trump es veu obli­gat a ma­ti­sar a les 24 ho­res i diu que el qua­li­fi­ca­tiu “ani­mals” no­més era per a ban­des com l’MS-13

LUCY NICHOLSON / REUTERS

Ma­ni­fes­ta­ció a Pa­sa­de­na (Ca­li­fòr­nia) di­marts con­tra els plans de Trump de de­por­tar els im­mi­grants il·le­gals que van ar­ri­bar al pa­ís de pe­tits

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.