Res­ti­tuir per­so­nes o ins­ti­tu­ci­ons

La Vanguardia (Català) - - POLÍTICA - Isa­bel Gar­cia Pa­gan

Quim Tor­ra és el 131è pre­si­dent de la Ge­ne­ra­li­tat, però la por­ta del des­patx ofi­ci­al con­ti­nua tan­ca­da. Els mos­sos no li re­ten ho­nors i Sant Jor­di ha es­tat subs­ti­tu­ït per la Ma­re de Déu de Mont­ser­rat. Ni con­vi­dats ni aplau­di­ments.

L’anor­ma­li­tat és evi­dent a Pa­lau. I l’evi­dèn­cia no és cap al­tra que la pre­si­dèn­cia ma­tei­xa de Tor­ra. De ma­ne­ra que, con­cen­tra­da l’ex­cep­ci­o­na­li­tat en els pro­ta­go­nis­tes, l’ob­jec­tiu de la le­gis­la­tu­ra no ha de ser (no­més) res­ti­tuir per­so­nes, si­nó les ins­ti­tu­ci­ons. L’ex­cep­ci­o­na­li­tat no és re­ti­rar de la li­túr­gia la me­da­lla. Ni Ma­cià ni Com­panys la van usar quan van pren­dre pos­ses­sió i, el 1977, hi va ha­ver qui va veu­re la le­gi­ti­mi­tat de Tar­ra­de­llas en qües­tió per­què Adol­fo Suá­rez no era capaç d’obrir el fer­mall...

La me­da­lla dor­mis­que­ja per sis­te­ma a la cai­xa for­ta del Pa­lau. L’ex­cep­ci­o­na­li­tat són gai­re­bé set me­sos sen­se Ge­ne­ra­li­tat vi­si­ble i que els ciu­ta­dans obli­din que el pre­si­dent és la ins­ti­tu­ció.

L’equip de Tor­ra-Puig­de­mont i l’ad­mi­nis­tra­dor del 155, Ro­ber­to Ber­mú­dez de Cas­tro, no te­ni­en gai­re a ne­go­ci­ar per a la ce­ri­mò­nia d’ahir. La pre­sa de pos­ses­sió no és un ac­te re­gla­men­tat, ai­xí que ni fo­to del Rei ni ban­de­res po­di­en ser a la tau­la, com tam­poc no ho es­tà l’ar­bre de Ger­nika ni l’“hu­mil da­vant Déu” del le­hen­daka­ri Urku­llu. Però Tor­ra vol rein­ves­tir Puig­de­mont, ai­xí que com a pre­si­dent fa­rà mers ac­tes ad­mi­nis­tra­tius: la ma­tei­xa fór­mu­la per pro­me­tre el càr­rec sen­se re­fe­rèn­ci­es al Rei, la Cons­ti­tu­ció i l’Es­ta­tut –ja va aca­tar per im­pe­ra­tiu le­gal quan va as­su­mir l’ac­ta de di­pu­tat–, i di­nar a la ca­sa dels Ca­non­ges per dis­se­nyar les pri­me­res me­su­res exe­cu­ti­ves.

Si al­gú va pre­ten­dre ahir for­çar la pre­sèn­cia de So­raya Sáenz de San­ta­ma­ría, ho hau­ria d’ha­ver fet amb pro­pos­ta de reu­nió de tre­ball in­clo­sa. Pot­ser lla­vors Tor­ra hau­ria obert el des­patx.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.