L’opo­si­ció cri­ti­ca la pre­sa de pos­ses­sió per “clan­des­ti­na”

Ar­ri­ma­das avi­sa que Tor­ra re­cu­pe­ra­rà la via uni­la­te­ral

La Vanguardia (Català) - - POLÍTICA - IÑAKI ELLAKURÍA Bar­ce­lo­na

Tris­ta, fos­ca, clan­des­ti­na... Els par­tits cons­ti­tu­ci­o­na­lis­tes ca­ta­lans van re­cór­rer ahir a una llar­ga llis­ta d’epí­tets per de­fi­nir una pre­sa de pos­ses­sió que, en­te­nen, de­mos­tra la pro­vi­si­o­na­li­tat del pre­si­dent Quim Tor­ra. A l’ac­te no van ser con­vi­dats ni els grups par­la­men­ta­ris ni la Me­sa de la Cam­bra.

La lí­der de Ciu­ta­dans, Inés Ar­ri­ma­das, va avi­sar que les pa­rau­les de Tor­ra en els seus pri­mers di­es des­prés de ser in­ves­tit pel Par­la­ment, ai­xí com l’es­ce­no­gra­fia d’ahir i el fet que pro­me­tés el càr­rec sen­se ci­tar el Rei i aca­tar la Cons­ti­tu­ció, són una mos­tra de què se­rà el seu man­dat: “No com­pli­rà les lleis i no­més go­ver­na­rà per als in­de­pen­den­tis­tes”. Ar­ri­ma­das va con­si­de­rar que aques­ta es­tra­tè­gia de con­fron­ta­ció “de­gra­da la fi­gu­ra institucional del pre­si­dent”, com tam­bé la de­gra­da po­sar al cap­da­vant del Go­vern una per­so­na d’ide­es “ra­cis­tes i xe­nò­fo­bes”.

La por­ta­veu del PSC, Eva Gra­na­dos, va con­si­de­rar que la pre­sa de pos­ses­sió va ser “po­bra i tris­ta”, i ofe­ria un ai­re de “pro­vi­si­o­na­li­tat” al man­dat de Tor­ra des dels seus pri­mers com­pas­sos. La so­ci­a­lis­ta s’hau­ria es­ti­mat més una pre­sa de pos­ses­sió més sem­blant a les an­te­ri­ors, ja que ahir es va trans­me­tre la imat­ge que Tor­ra “no vol ma­nar” i vol man­te­nir­se en una ac­ti­tud de pro­vi­si­o­na­li­tat. Tam­bé va la­men­tar la “fal­ta de plu­ra­li­tat” per l’ab­sèn­cia dels re­pre­sen­tants de tot l’arc par­la­men­ta­ri.

Gra­na­dos va cri­ti­car que Tor­ra no llu­ís la Me­da­lla de la Ge­ne­ra­li­tat, que la tra­di­ció diu que li ha de po­sar al nou pre­si­dent el seu pre­de­ces­sor, i que en aques­ta ce­ri­mò­nia va es­tar col·lo­ca­da en un coi­xí per re­cor­dar la pre­sèn­cia de Puig­de­mont a Ale­ma­nya. “Vol sim­bo­lit­zar que es­tà es­pe­rant el pre­si­dent Puig­de­mont, es­tà es­pe­rant que la aga­fi, i ai­xò és molt per­ju­di­ci­al per al con­junt de la ciu­ta­da­nia per­què ne­ces­si­tem un Go­vern que go­ver­ni per a tot­hom, res­pec­ti la llei i obri el di­à­leg amb el Go­vern cen­tral”.

El lí­der del PP ca­ta­là, Xa­vi­er Gar­cía Al­bi­ol, va afir­mar que la pre­sa de pos­ses­sió del pre­si­dent Tor­ra és “un exem­ple més de l’anor­ma­li­tat po­lí­ti­ca en què es­tem ins­tal·lats a Ca­ta­lu­nya”.

El di­pu­tat po­pu­lar va as­se­gu­rar que l’ab­sèn­cia d’una re­pre­sen­ta­ció del Go­vern cen­tral es va deu­re al fet que Tor­ra “no es­tà fent cap gest per in­ten­tar bus­car el con­sens o l’acord”.

D’al­tra ban­da, aquests tres par­tits van con­ti­nu­ar amb les se­ves ini­ci­a­ti­ves per­què el Par­la­ment re­ti­ri la de­le­ga­ció de vot al di­pu­tat To­ni Co­mín, ja que la se­va si­tu­a­ció ju­di­ci­al ha can­vi­at des­prés del re­buig de la jus­tí­cia bel­ga de l’eu­ro­or­dre.

El pri­mer se­cre­ta­ri del PSC, Mi­quel Ice­ta, ha de­ma­nat per car­ta al pre­si­dent del Par­la­ment, Ro­ger Tor­rent, que en­car­re­gui un in­for­me als lle­trats de la Cam­bra so­bre si s’ha de man­te­nir la de­le­ga­ció de vot o si, al con­tra­ri, la se­va si­tu­a­ció ja no és ho­mo­lo­ga­ble a la de Puig­de­mont o els po­lí­tics en pre­só pre­ven­ti­va. Men­tres­tant, Ciu­ta­dans i PP han de­ma­nat a la Me­sa que re­vo­qui la de­le­ga­ció de vot de l’ex­con­se­ller im­pu­tat.

La lí­der de Cs, Inés Ar­ri­ma­das, ahir als es­tu­dis de RAC1

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.