Ra­joy re­but­ja la pe­ti­ció de Ri­ve­ra d’apli­car ara un al­tre 155 més se­ver

Cs re­cla­ma una po­lí­ti­ca d’Es­tat “d’al­tu­ra i va­len­ta” da­vant l’in­de­pen­den­tis­me

La Vanguardia (Català) - - POLÍTICA - CARMEN DEL RIEGO IÑAKI ELLAKURÍA

L’apli­ca­ció de l’ar­ti­cle 155 de la Cons­ti­tu­ció a Ca­ta­lu­nya dei­xa­rà de te­nir efec­te amb la pre­sa de pos­ses­sió del nou Go­vern pre­si­dit per Quim Tor­ra. Ai­xí ho fi­xa­va l’acord adop­tat al Se­nat pel PP, PSOE i Ciu­ta­dans i ai­xí se­rà, tal com ahir va as­se­nya­lar el pre­si­dent del Go­vern es­pa­nyol, Ma­ri­a­no Ra­joy, en la se­va reu­nió d’una ho­ra amb Al­bert Ri­ve­ra al pa­lau de la Mon­cloa.

El lí­der li­be­ral li va de­ma­nar que po­si en mar­xa de ma­ne­ra im­me­di­a­ta un al­tre 155 “per ga­ran­tir els drets i les lli­ber­tats dels ca­ta­lans”, des­prés d’ha­ver es­col­tat els dis­cur­sos i les in­ten­ci­ons de Quim Tor­ra. “Ne­ces­si­tem una po­lí­ti­ca d’Es­tat d’al­tu­ra, co­he­rent i va­len­ta”, va de­cla­rar Ri­ve­ra.

Tan­ma­teix, el cap del Go­vern cen­tral, a qui Cs acu­sa d’im­mo­bi­lis­me, no va ac­ce­dir a la pro­pos­ta del lí­der ta­ron­ja, que va afir­mar que do­na­rà su­port a l’Exe­cu­tiu po­pu­lar sem­pre que “s’ac­tuï” per fer front al de­s­a­fi­a­ment in­de­pen­den­tis­ta, però no pas per “no fer res”. Al llarg de la reu­nió Ri­ve­ra va sos­te­nir que el 155 es po­dria re­ac­ti­var en aquests mo­ments per tal de re­que­rir-li a Tor­ra que acla­rei­xi si com­pli­rà la Car­ta Mag­na. Va de­fen­sar, ai­xí ma­teix, que hi ha mo­tius per fer-ho, atès que el nou pre­si­dent ca­ta­là, que va de­fi­nir com un “ti­te­lla” de Car­les Puig­de­mont, ja ha mos­trat en els seus pri­mers com­pas­sos pre­si­den­ci­als les se­ves in­ten­ci­ons de re­pren­dre el ca­mí rup­tu­ris­ta.

El lí­der de Cs, molt re­for­çat per uns son­de­jos que re­cu­llen la se­va pu­ja­da ful­gu­rant, no va acon­se­guir con­vèn­cer Ra­joy. La sin­to­nia que ahir van mos­trar els dos di­ri­gents no té res a veu­re amb la de la ci­ta que Ra­joy va man­te­nir di­marts amb el lí­der del PSOE, Pe­dro Sánc­hez, una reu­nió de la qual va sor­gir un acord de col·la­bo­ra­ció i un avís als in­de­pen­den­tis­tes que se­ran vi­gi­lants per si in­ten­ten tren­car el marc le­gal. Ahir Ra­joy no va es­pe­rar Ri­ve­ra a les es­ca­li­na­tes de la Mon­cloa, com sí que va fer di­marts amb el lí­der so­ci­a­lis­ta. De­talls que re­tra­ten la dis­tàn­cia exis­tent en­tre els dos lí­ders que pug­nen per l’he­ge­mo­nia en el cen­tre­dre­ta, i que es va en­gran­dir la set­ma­na pas­sa­da quan Ri­ve­ra va anun­ci­ar al Con­grés que re­ti­ra­va el su­port al Go­vern cen­tral per­què con­si­de­ra que és mas­sa te­bi en la qües­tió ca­ta­la­na.

Ahir, però, Ri­ve­ra no va di­na­mi­tar tots els ponts de di­à­leg. Men­tres­tant, l’Exe­cu­tiu del PP va op­tar per man­te­nir la se­va pru­dèn­cia i mo­de­ra­ció a l’ho­ra d’abor­dar la no­va si­tu­a­ció a Ca­ta­lu­nya i el seu plan­te­ja­ment que cal ate­nir-se als fets del nou Go­vern de la Ge­ne­ra­li­tat, i no pas a les pa­rau­les i els ges­tos de Tor­ra –que no han agra­dat gens a la Mon­cloa–, per adop­tar una de­ci­sió com la de tor­nar a apli­quan car un ar­ti­cle tan ex­cep­ci­o­nal com el 155. No­més s’ac­tu­a­rà en cas que les ac­tu­a­ci­ons del nou pre­si­dent de la Ge­ne­ra­li­tat si­guin con­trà­ri­es a la Cons­ti­tu­ció i a les lleis. El Go­vern­del PP ani­rà als tri­bu­nals i, si cal, tor­nant a apli­car l’ar­ti­cle 155, però ho fa­rà d’una ma­ne­ra di­fe­rent de l’an­te­ri­or. Pot ser més o menys dur, en fun­ció del que pas­si, però no in­clou­rà una al­tra con­vo­ca­tò­ria elec­to­ral.

Du­rant la tro­ba­da Ra­joy li va dir a Ri­ve­ra que el més im­por­tant per fer front al pro­cés in­de­pen­den­tis­ta ha es­tat, fins ara –i creu que ha de con­ti­nu­ar sent-ho–, la uni­tat dels prin­ci­pals par­tits cons­ti­tu­ci­o­na­lis­tes: PP, PSOE i Cs. Con­si­de­ra que aques­ta uni­tat és “el mi­llor ins­tru­ment per fer front a aquest de­s­a­fi­a­ment”. La pri­o­ri­tat, pel pre­si­dent del Go­vern es­pa­nyol, és do­nar una res­pos­ta “pac­ta­da i pro­por­ci­o­nal”, com s’ha fet fins avui, i se­rà lla­vors els tres par­tits ha­gin de ne­go­ci­ar i tro­bar punts d’acord.

Ja amb la po­sa­da en mar­xa de l’ac­tu­al 155, la Mon­cloa va ha­ver de pac­tar els ter­mes de la in­ter­ven­ció amb Cs i el PSOE, i Ra­joy va ha­ver de re­nun­ci­ar a ac­tu­a­ci­ons que te­nia pre­vis­tes. En nom de la uni­tat, per exem­ple, va ha­ver de des­car­tar in­ter­ve­nir TV3 a cau­sa de l’opo­si­ció dels so­ci­a­lis­tes.

Ahir Ri­ve­ra no va acon­se­guir con­vèn­cer el pre­si­dent Ra­joy, però va evi­tar par­lar de tren­car l’acord so­bre Ca­ta­lu­nya que ha man­tin­gut amb el Go­vern po­pu­lar des que es va plan­te­jar l’apli­ca­ció de l’ar­ti­cle 155. El pre­si­dent de Ciu­ta­dans va enu­me­rar les se­ves exi­gèn­ci­es: ac­ti­var de ma­ne­ra im­me­di­a­ta un nou 155 que in­clo­gui el con­trol de les fi­nan­ces de la Ge­ne­ra­li­tat de ma­ne­ra

El lí­der ta­ron­ja pro­po­sa una re­for­ma de la llei elec­to­ral per evi­tar que els prò­fugs de la jus­tí­cia pu­guin ser can­di­dats

“més efec­ti­va” que l’ac­tu­al fis­ca­lit­za­ció men­su­al acor­da­da amb el PSOE; el con­trol dels Mos­sos d’Es­qua­dra, en un mo­ment en què s’es­pe­cu­la que Tor­ra in­ten­ta­rà res­ti­tuir Josep Llu­ís Tra­pe­ro mal­grat la se­va im­pu­ta­ció per se­di­ció, i tam­bé una su­per­vi­sió més es­tric­te dels mit­jans de co­mu­ni­ca­ció pú­blics que de­pe­nen de la Ge­ne­ra­li­tat, que, se­gons Ri­ve­ra, són una de les ei­nes uti­lit­za­des per en­co­rat­jar la rup­tu­ra amb l’Es­tat. Una al­tra de les de­man­des dels li­be­rals és el con­trol de la po­lí­ti­ca ex­te­ri­or per­què no es pu­gui po­sar en mar­xa “la xar­xa d’am­bai­xa­des tan­ca­des ar­ran del 155”, i que no es de­di­quin di­ners pú­blics a pro­pa­gan­da in­ter­na­ci­o­nal a fa­vor del pro­cés.

Són qua­tre me­su­res –va dir Ri­ve­ra– per ga­ran­tir als ca­ta­lans els seus drets i lli­ber­tats i tras­lla­dar­los que “no es­tan sols” da­vant el dis­curs ex­clo­ent de Tor­ra.

Ai­xí ma­teix, Ri­ve­ra va co­mu­ni­car al pre­si­dent Ra­joy i al PSOE la ne­ces­si­tat de re­for­mar la llei elec­to­ral per evi­tar que prò­fugs de la jus­tí­cia es pu­guin pre­sen­tar a les elec­ci­ons. Aques­ta mo­di­fi­ca­ció, si pros­pe­rés, bar­ra­ria el pas a fu­turs in­tents de Car­les Puig­de­mont –en cas que no si­gui ex­tra­dit a Es­pa­nya– per re­pe­tir com a can­di­dat de Junts per Ca­ta­lu­nya.

DANI DUCH

El lí­der de Cs, Al­bert Ri­ve­ra, i el pre­si­dent del Go­vern cen­tral, Ma­ri­a­no Ra­joy, con­ver­sant ahir a la Mon­cloa

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.