Igle­si­as tam­bé ani­rà a la Mon­cloa

La Vanguardia (Català) - - POLÍTICA -

Des­prés de les reu­ni­ons que ha man­tin­gut Ma­ri­a­no Ra­joy aques­ta set­ma­na amb Pe­dro Sánc­hez i Al­bert Ri­ve­ra, el pre­si­dent del Go­vern es­pa­nyol va tru­car ahir al se­cre­ta­ri ge­ne­ral de Po­dem, Pa­blo Igle­si­as, per ex­po­sar-li la se­va vi­sió so­bre la si­tu­a­ció a Ca­ta­lu­nya. Va ser una con­ver­sa breu, ja que es van po­sar d’acord a fer una prò­xi­ma reu­nió al pa­lau de la Mon­cloa per ana­lit­zar més de­ta­lla­da­ment com cal afron­tar el nou es­ce­na­ri que s’obre amb la pre­si­dèn­cia de Quim Tor­ra.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.