Mon­te­ro: “La ca­sa és per viu­re-hi, no per es­pe­cu­lar”

La Vanguardia (Català) - - POLÍTICA - P. Va­llín

La por­ta­veu par­la­men­tà­ria d’Units Po­dem, Ire­ne Mon­te­ro, va de­fen­sar ahir que no veu in­co­he­rèn­cia en el seu mis­sat­ge po­lí­tic amb el fet de com­prar-se un ha­bi­tat­ge uni­fa­mi­li­ar amb la se­va pa­re­lla, Pa­blo Igle­si­as, a la lo­ca­li­tat ma­dri­le­nya de Ga­la­pa­gar, en la me­su­ra que es trac­ta d’una ad­qui­si­ció de pri­mer ha­bi­tat­ge, “per viu­re-hi, i no per es­pe­cu­lar”. So­bre les crí­ti­ques que va fer Igle­si­as al seu dia con­tra Luis de Guin­dos per l’ad­qui­si­ció d’un àtic de preu si­mi­lar al xa­let ad­qui­rit per la pa­re­lla, Mon­te­ro va in­di­car: “Si m’ho pre­gun­teu, crec que un mi­nis­tre ha de com­prar un ha­bi­tat­ge per viu­re-hi i no per es­pe­cu­lar, ho pen­so avui i ahir i ho con­ti­nu­a­ré de­fen­sant”. Igle­si­as va pen­jar un text al seu mur de Fa­ce­bo­ok per ex­pli­car els de­talls de l’ope­ra­ció i els seus in­gres­sos i pa­tri­mo­ni, ai­xí com els mo­tius pels quals han de­ci­dit tras­lla­dar-se al camp abans de la se­va im­mi­nent ma­ter­ni­tat: “Per a nos­al­tres és di­fí­cil no cri­dar l’aten­ció quan tre­pit­gem el car­rer i ens agra­da­ria que els nos­tres fills po­gues­sin viu­re la in­fan­te­sa de la ma­ne­ra més nor­mal pos­si­ble”. /

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.