Ma­les­tar per un co­men­ta­ri an­ti­es­pa­nyol d’Ala­many

La Vanguardia (Català) - - POLÍTICA -

En ple­na po­lè­mi­ca per al­guns tuits i ar­ti­cles de Quim Tor­ra, la sor­ti­da a la llum d’un co­men­ta­ri an­ti­es­pa­nyol de la por­ta­veu par­la­men­tà­ria de Ca­ta­lu­nya en Co­mú, Eli­sen­da Ala­many, da­tat del 2008, va pro­vo­car ahir ma­les­tar en les fi­les dels co­muns, fins al punt que sec­tors d’ICV i de Po­dem van re­cla­mar que di­mi­tei­xi. “El nos­tre pa­ís no és el que vo­lem des del 1714. I els es­pa­nyols se­guei­xen fo­llant­nos pel dar­re­re i pel da­vant. Sen­se per­mís”, es­cri­via lla­vors Ala­many a la xar­xa so­ci­al Fo­to­log, a més d’as­se­gu­rar que els po­lí­tics eren “uns afi­ci­o­nats” i que els go­ver­nants es­pa­nyols eren gent “me­di­o­cre i vo­mi­ti­va”.

La por­ta­veu de Ca­ta­lu­nya en Co­mú es va dis­cul­par i va afir­mar que no se sent “gens or­gu­llo­sa” d’aques­tes pa­rau­les: “És evi­dent que em re­fe­ria al Go­vern es­pa­nyol, en uns ter­mes que són els d’al­gú que surt un 11 de se­tem­bre i par­la amb l’es­tó­mac”. Ala­many ara in­sis­teix que creu en una Ca­ta­lu­nya “di­ver­sa i mes­tis­sa”. / Re­dac­ció

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.