L’Ad­vo­ca­cia de l’Es­tat es­tu­dia si re­cor­re la pre­sa de pos­ses­sió de Tor­ra

PP i PSOE vo­len re­gu­lar per llei un aca­ta­ment ex­plí­cit de la Cons­ti­tu­ció

La Vanguardia (Català) - - POLÍTICA - CARMEN DEL RIEGO JU­AN CARLOS MERINO

El Mi­nis­te­ri de Jus­tí­cia, a tra­vés de l’Ad­vo­ca­cia de l’Es­tat, es­tà ana­lit­zant la fór­mu­la fe­ta ser­vir pel pre­si­dent de la Ge­ne­ra­li­tat, Quim Tor­ra, a la pre­sa de pos­ses­sió del seu càr­rec, sen­se aca­tar la Cons­ti­tu­ció ni l’Es­ta­tut. El nou pre­si­dent va pro­nun­ci­ar les ma­tei­xes pa­rau­les que el seu an­te­ces­sor, Car­les Puig­de­mont. Lla­vors, el 2016, el Tri­bu­nal Su­pe­ri­or de Jus­tí­cia de Ca­ta­lu­nya no va veu­re “il·lí­cit pe­nal” a la fór­mu­la que es va fer ser­vir, des­prés que Uni­ón Cí­vi­ca Es­paño­la de­nun­ci­és la pre­sa de pos­ses­sió de Puig­de­mont i els seus con­se­llers per no ha­ver fet una men­ció ex­plí­ci­ta d’aca­tar la Cons­ti­tu­ció i l’Es­ta­tut.

De fet, des del Go­vern es­pa­nyol i des del PP s’as­su­meix que se­rà molt di­fí­cil re­cór­rer la pre­sa de pos­ses­sió, ja que com que no hi ha una le­gis­la­ció que re­gu­li la fór­mu­la que s’ha de fer ser­vir per pren­dre pos­ses­sió, i ate­sa la ju­ris­pru­dèn­cia del Tri­bu­nal Su­prem, amb una in­ter­pre­ta­ció molt la­xa de la ma­ne­ra d’aca­tar la Cons­ti­tu­ció, molt pro­ba­ble­ment no es pu­gui plan­te­jar ni tan sols un pro­ce­di­ment con­ten­ci­ós ad­mi­nis­tra­tiu. El mi­nis­tre de Jus­tí­cia, Ra­fa­el Ca­talá, va re­cor­dar que al­tres càr­recs pú­blics han uti­lit­zat “fór­mu­les pe­ri­fràs­ti­ques” que han es­tat ava­la­des per sen­tèn­ci­es, com per exem­ple in­clou­re l’afe­gi­tó “per im­pe­ra­tiu le­gal”.

Per Ca­talá el més im­por­tant és que es for­mi un Go­vern que ges­ti­o­ni les qües­ti­ons ge­ne­rals com més avi­at mi­llor, “si s’han com­plert les for­ma­li­tats”, però si la pre­sa de pos­ses­sió té al­gun de­fec­te for­mal “cal­drà ava­lu­ar-ho i, en aquest cas, pro­mou­re l’es­me­na”.

En vis­ta del que va pas­sar ahir a la pre­sa de pos­ses­sió de Tor­ra, que el PP ha ar­ri­bat a qua­li­fi­car “d’es­per­pent” i que pel Go­vern es­pa­nyol “no té la dig­ni­tat que me­reix la Ge­ne­ra­li­tat, el se­cre­ta­ri ge­ne­ral del

El mi­nis­tre de Jus­tí­cia con­si­de­ra que el més im­por­tant és que hi ha­gi un Go­vern le­gal com més avi­at mi­llor

PSOE, Pe­dro Sánc­hez, va anun­ci­ar una ini­ci­a­ti­va per obli­gar per llei que els alts càr­recs i els càr­recs elec­tes aca­tin la Cons­ti­tu­ció i de­cla­rin res­pec­te al cap de l’Es­tat a les pre­ses de pos­ses­sió. El lí­der del PSOE va con­si­de­rar la fór­mu­la tri­a­da per Tor­ra a la se­va pre­sa de pos­ses­sió “una no­va des­lle­ial­tat amb la Cons­ti­tu­ció”, per la qual co­sa s’ha de pro­te­gir, ja que l’in­de­pen­den­tis­me l’ha po­sat en qües­tió.

La ini­ci­a­ti­va, en què va coin­ci­dir amb el PP, que tam­bé vol re­gu­lar aquests ju­ra­ments, pre­tén es­ta­blir una fór­mu­la per­què a la pre­sa de pos­ses­sió que­di clar que el càr­rec –ja si­gui pre­si­dent o con­se­ller au­to­nò­mic, al­cal­de o re­gi­dor– aca­ta la Car­ta Mag­na i, se­gons va des­ta­car Sánc­hez, tam­bé mos­tra “res­pec­te al cap de l’Es­tat”. Es fa­ria a tra­vés d’una re­for­ma de la llei elec­to­ral, de la llei d’Alts Càr­recs, i s’es­ten­dria a les ad­mi­nis­tra­ci­ons ter­ri­to­ri­als, o bé pro­mo­vent una llei ad hoc, es­pe­cí­fi­ca per a la pre­sa de pos­ses­sió dels càr­recs pú­blics.

La por­ta­veu del PSOE al Con­grés, Mar­ga­ri­ta Ro­bles, im­me­di­a­ta­ment es va po­sar en con­tac­te amb el mi­nis­tre de Jus­tí­cia, Ra­fa­el Ca­talá, per abor­dar la qües­tió de ma­ne­ra con­sen­su­a­da.

XA­VI­ER CERVERA

Agents dels Mos­sos d’Es­qua­dra ahir a la por­ta del Pa­lau de la Ge­ne­ra­li­tat

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.