El Su­prem pre­ci­sa l’or­dre con­tra Puig­de­mont per evi­tar un al­tre re­vés

La Fis­ca­lia de­ma­na a Lla­re­na que fa­ci un al­tre in­tent tam­bé amb la jus­tí­cia bel­ga

La Vanguardia (Català) - - POLÍTICA - JO­SÉ MARÍA BRUNET Ma­drid

Ahir el Tri­bu­nal Su­prem (TS) i la Fis­ca­lia van ac­ti­var els res­sorts al seu abast per pro­var d’evi­tar nous re­ves­sos so­bre les or­dres de de­ten­ció dic­ta­des con­tra els ex­mem­bres del Go­vern que ara són a l’es­tran­ger. El jut­ge Pa­blo Lla­re­na va en­vi­ar una car­ta al Tri­bu­nal Su­pe­ri­or de Sch­leswig-Hols­tein en què acla­reix el va­lor de l’or­dre de pro­ces­sa­ment con­tra l’ex­pre­si­dent Car­les Puig­de­mont a fi que els jut­ges ale­manys no li po­sin les ma­tei­xes ob­jec­ci­ons for­mals que els bel­gues i de­ne­guin el seu lliu­ra­ment per aquest mo­tiu.

La Fis­ca­lia, al seu torn, va sol·li­ci­tar al ma­gis­trat que tor­ni a dic­tar un ac­te de pre­só con­tra els ex­con­se­llers To­ni Co­mín, Me­rit­xell Ser­ret i Llu­ís Puig i que acor­di una no­va eu­ro­or­dre con­tra ells per tal que la jus­tí­cia bel­ga re­e­xa­mi­ni la pe­ti­ció i ac­ce­dei­xi a lliu­rar-los al Su­prem. Els ar­gu­ments que fan ser­vir els fis­cals per de­fen­sar la per­ti­nèn­cia d’una no­va ini­ci­a­ti­va són subs­tan­ci­al­ment coin­ci­dents amb els que fa ser­vir el ma­gis­trat en la se­va ac­ció pre­ven­ti­va da­vant la jus­tí­cia ale­ma­nya. L’un i els al­tres es­ti­men que l’or­dre de pro­ces­sa­ment dic­ta­da con­tra els im­pu­tats el 23 de març és el do­cu­ment fo­na­men­tal pel qual es van ha­ver de guiar la Fis­ca­lia i el jut­ge bel­gues, en lloc d’ob­jec­tar lla­cu­nes i dis­cor­dan­ces en la tra­mi­ta­ció de l’eu­ro­or­dre. L’es­crit de la Fis­ca­lia es­pa­nyo­la es­tà fir­mat pels fis­cals Fi­del Ca­de­na i Ja­vi­er Za­ra­go­za, bon co­nei­xe­dor del me­ca­nis­me de les eu­ro­or­dres, com a ex-fis­cal en cap de l’Au­di­èn­cia Na­ci­o­nal, que les con­tro­la di­à­ri­a­ment.

El jut­ge Lla­re­na, en can­vi, ahir va do­nar to­ta la pri­o­ri­tat als nous acla­ri­ments a Ale­ma­nya. El mo­tiu és ob­vi, de­ri­vat de la por que la ne­ga­ti­va de la jus­tí­cia bel­ga al lliu­ra­ment dels ex­con­se­llers in­flu­ei­xi en aquest ma­teix sen­tit en els jut­ges ale­manys que han de de­ci­dir so­bre la po­sa­da o no a dis­po­si­ció del Su­prem de Car­les Puig­de­mont .

La car­ta de Lla­re­na ex­pli­ca als jut­ges ale­manys que la ne­ga­ti­va de la jus­tí­cia bel­ga es ba­sa en el fet que l’eu­ro­or­dre cur­sa­da des del Su­prem “no es­men­ta­va cap or­dre de de­ten­ció na­ci­o­nal prè­via a la se­va emis­sió”, quan les nor­mes que re­gu­len aques­ta ma­tè­ria l’exi­gei­xen. Els jut­ges bel­gues afe­gi­en que l’or­dre de pro­ces­sa­ment prò­pia de l’or­de­na­ment es­pa­nyol no és equi­pa­ra­ble a l’or­dre de de­ten­ció es­men­ta­da.

El text re­flec­teix amb clare­dat, tot se­guit, la per­ple­xi­tat i ir­ri­ta­ció del Su­prem da­vant aquest ar­gu­ment. La car­ta, en efec­te, afe­geix que la jus­tí­cia bel­ga va man­te­nir aques­ta ob­jec­ció “mal­grat que el Tri­bu­nal Su­prem es­pa­nyol la va in­for­mar al­tra­ment (sic)”, i subrat­lla que el fet que es va­lo­ri “la na­tu­ra­le­sa ju­rí­di­ca de re­so­lu­ci­ons pre­vis­tes en l’or­de­na­ment ju­rí­dic es­pa­nyol” –i per tant la se­va efi­cà­cia– re­sul­ta “con­tra­ri al prin­ci­pi de con­fi­an­ça re­cí­pro­ca” so­bre el qual, te­ò­ri­ca­ment, des­can­sa el sis­te­ma eu­ro­peu de co­o­pe­ra­ció ju­di­ci­al.

Lla­re­na, en de­fi­ni­ti­va, vol evi­tar que es re­pe­tei­xi el pro­ble­ma amb Ale­ma­nya, i per ai­xò afir­ma que efec­tua to­tes aques­tes pre­ci­si­ons “per evi­tar al·le­gats de part que pu­guin con­duir al ma­teix er­ror”. És a dir, a fi que la de­fen­sa de Puig­de­mont no acon­se­guei­xi la ma­tei­xa di­a­na a Sch­leswig-Hols­tein. En re­la­ció amb ai­xò, l’ad­vo­cat de Puig­de­mont a Ale­ma­nya, Volf­gang Sc­hom­burg, ja ha ad­jun­tat als seus re­cur­sos una cò­pia de la re­so­lu­ció bel­ga.

Pa­ral·le­la­ment, ahir va de­cla­rar al Su­prem l’ex­cap de pro­to­col de la Vi­ce­pe­si­dèn­cia i la Con­se­lle­ria d’Eco­no­mia, Anna Tei­xi­dó, so­bre els fets del 20 i 21 de se­tem­bre da­vant la seu d’aquest de­par­ta­ment. La tes­ti­mo­ni va ex­pli­car que Jor­di Sànc­hez i Jor­di Cui­xart van fer fun­ci­ons de me­di­a­ció da­vant els con­cen­trats, sen­se que en cap mo­ment hi ha­gués “im­po­si­ci­ons”, si­nó “col·la­bo­ra­ció”, i “en to cor­di­al”. Va afe­gir que la se­cre­tà­ria ju­di­ci­al no va vo­ler que Sànc­hez l’acom­pa­nyés a la sor­ti­da per­què vo­lia aban­do­nar l’edi­fi­ci amb la Gu­àr­dia Ci­vil. En can­vi, aques­ta fun­ci­o­nà­ria ha­via dit a l’Au­di­èn­cia Na­ci­o­nal que “mai” no ha­via sen­tit “més ver­go­nya i hu­mi­li­a­ció”. Dos tes­ti­mo­nis més van ex­pli­car l’ac­tu­a­ció de Cui­xart en una en­gan­xa­da de car­tells a Ba­da­lo­na, des­car­tant que hi ha­gués ten­sió o al­da­rulls, con­tra la des­crip­ció dels fets que cons­ta en un ates­tat de la Gu­àr­dia Ci­vil in­clòs a la cau­sa.

Lla­re­na en­via una car­ta als jut­ges ale­manys per­què no in­cor­rin en “el ma­teix er­ror” que els seus col·le­gues bel­gues

PLA­TA­FOR­MA DI­À­LEG UE-CA­TA­LU­NYA / ACN

Eu­ro­di­pu­tats amb l’ex­pre­si­dent. Mem­bres del grup Pla­ta­for­ma de Di­à­leg UE-Ca­ta­lu­nya, for­mat per 31 eu­ro­di­pu­tats dels 751 que té el Par­la­ment Eu­ro­peu, es van reu­nir amb Car­les Puig­de­mont ahir a Ber­lín per fer-li ar­ri­bar el seu su­port

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.