El TS no alli­be­ra nin­gú per­què hi veu més risc de fu­ga

La Vanguardia (Català) - - POLÍTICA -

La Sa­la d’Apel·la­ci­ons del Su­prem con­si­de­ra que les de­ci­si­ons de la jus­tí­cia eu­ro­pea de no ac­ce­dir a l’ en­tre­ga d’im­pu­tats del cas 1-O aug­men­ta el risc de fu­ga dels processats. Amb aquest ar­gu­ment, jun­ta­ment amb el re­la­tiu a la gra­ve­tat que atri­bu­eix a les se­ves con­duc­tes, la sa­la va re­but­jar ahir els re­cur­sos dels ex­con­se­llers Jor­di Tu­rull, Josep Rull, Ra­ül Ro­me­va i Do­lors Bas­sa con­tra el seu em­pre­so­na­ment, i tam­bé el de l’ex­pre­si­den­ta del Par­la­ment Car­me For­ca­dell. El TS subrat­lla les di­fi­cul­tats sor­gi­des per al lliu­ra­ment dels re­cla­mats, mal­grat que si­gui “per de­lic­tes molt greus, que fins i tot po­dri­en afec­tar, en el cas que els processats acon­se­guis­sin els seus ob­jec­tius, la ma­tei­xa es­truc­tu­ra i els va­lors de la Unió”. La in­ter­lo­cu­tò­ria –de què ha es­tat po­nent el pre­si­dent de la Sa­la d’Apel·la­ci­ons, Mi­guel Col­me­ne­ro– afe­geix que “en aques­tes cir­cums­tàn­ci­es la pos­si­bi­li­tat que els re­cur­rents con­si­de­rin una op­ció aten­di­ble la fu­gi­da de l’ac­ció de la jus­tí­cia es­pa­nyo­la, que ja s’apre­cia de su­fi­ci­ent ma­ne­ra en aten­ció” a la con­so­li­da­ció dels in­di­cis que han por­tat al seu pro­ces­sa­ment, s’in­cre­men­ta, i s’ha d’evi­tar per as­se­gu­rar la tra­mi­ta­ció ade­qua­da del pro­cés. La re­so­lu­ció as­su­meix les te­sis del jut­ge Lla­re­na que en el pro­cés so­bi­ra­nis­ta “es va ac­tu­ar de­ro­gant de fac­to la Cons­ti­tu­ció”. So­bre les al·le­ga­ci­ons de Tu­rull so­bre la fal­ta de pre­ce­dent que s’em­pre­so­ni un can­di­dat a la in­ves­ti­du­ra en­mig del de­bat, el Su­prem res­pon que del que no hi ha pre­ce­dent és que una co­mu­ni­tat au­tò­no­ma s’ha­gi “al­çat con­tra la Cons­ti­tu­ció de l’Es­tat, con­tra la llei que as­se­gu­ra i re­gu­la la se­va au­to­no­mia i con­tra la res­ta de l’or­de­na­ment ju­rí­dic que s’opo­si a les se­ves pre­ten­si­ons”.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.