Ca­talá plan­te­ja re­vi­sar el mo­del d’eu­ro­or­dre

La Vanguardia (Català) - - POLÍTICA -

El Go­vern es­pa­nyol ja va qües­ti­o­nar el fun­ci­o­na­ment de l’eu­ro­or­dre ai­xí que es va sa­ber que el Tri­bu­nal de Sch­leswig-Hols­tein re­but­ja­va el de­lic­te de re­bel·lió per a Car­les Puig­de­mont. La re­cent de­ci­sió de la jus­tí­cia bel­ga de no ex­tra­dir els ex­con­se­llers To­ni Co­mín, Me­rit­xell Ser­ret i Llu­ís Puig ha tor­nat a sem­brar dub­tes en l’Exe­cu­tiu de Ma­ri­a­no Ra­joy. Ahir el mi­nis­tre de Jus­tí­cia, Ra­fa­el Ca­talá, va afir­mar que el mo­del de l’or­dre eu­ro­pea de de­ten­ció i lliu­ra­ment apro­vat el 2002, ba­sat en la con­fi­an­ça i la re­ci­pro­ci­tat, “no fun­ci­o­na amb l’agi­li­tat que es pre­te­nia”. Per aques­ta raó, Ca­talá va subrat­llar que aquest cas po­sa de ma­ni­fest pro­ble­mes d’in­ter­pre­ta­ció, apli­ca­ció i re­co­nei­xe­ment re­cí­proc que, se­gons va dir, es po­dri­en es­tu­di­ar al Con­sell de Mi­nis­tres de Jus­tí­cia de la Unió Eu­ro­pea.

En de­cla­ra­ci­ons des­prés d’obrir el IV Con­grés In­ter­na­ci­o­nal de Dret Di­gi­tal al Col·le­gi de l’Ad­vo­ca­cia de Bar­ce­lo­na, no va des­car­tar una re­vi­sió del sis­te­ma d’eu­ro­or­dre, tot i que és un pro­ce­di­ment en què “no te­nen cap par­ti­ci­pa­ció els go­verns” es­ta­tals, i va con­tex­tu­a­lit­zar que la de­ci­sió del jut­ge bel­ga s’ins­criu en el fun­ci­o­na­ment nor­mal de les ins­ti­tu­ci­ons, la se­pa­ra­ció de po­ders i la in­de­pen­dèn­cia ju­di­ci­al.

Ca­talá va as­se­gu­rar que una Eu­ro­pa amb lli­ber­tat de cir­cu­la­ció i mo­vi­ments tam­bé ne­ces­si­ta “més agi­li­tat en la col·la­bo­ra­ció en­tre els sis­te­mes ju­di­ci­als”.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.