Mic­hel: “Aquí la jus­tí­cia és in­de­pen­dent”

La Vanguardia (Català) - - POLÍTICA - JAUME MASDEU

El Go­vern bel­ga s’es­cu­da en la se­pa­ra­ció de po­ders per no ha­ver de pro­nun­ci­ar-se so­bre el con­flic­te ca­ta­là. Aques­ta ve­ga­da ho té fà­cil. Quan ahir al pri­mer mi­nis­tre, Char­les Mic­hel, se li va pre­gun­tar per la de­ci­sió del tri­bu­nal de Brus­sel·les de re­but­jar les eu­ro­or­dres con­tra els ex­con­se­llers To­ni Co­mín, Me­rit­xell Ser­ret i Llu­ís Puig, aquest va res­pon­dre que “la jus­tí­cia és in­de­pen­dent, a Bèl­gi­ca”, i va evi­tar qual­se­vol co­men­ta­ri ad­di­ci­o­nal. Mic­hel, que ja ha vis­cut ten­si­ons pel te­ma ca­ta­là a la se­va co­a­li­ció de go­vern, on con­vi­uen un par­tit fran­cò­fon i tres de fla­mencs, es va re­fu­gi­ar en la dis­cre­ció. Tam­poc des de la ju­di­ca­tu­ra ni la Fis­ca­lia no han fet cap co­men­ta­ri a les crí­ti­ques que els han plo­gut des del Tri­bu­nal Su­prem es­pa­nyol.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.