PP i PSOE han d’aju­dar

La Vanguardia (Català) - - OPINIÓ -

Jo em pre­gun­to: el PP i el PSOE cre­uen de ve­ri­tat que el pro­ble­ma ca­ta­là es re­sol­drà sen­se la se­va im­pli­ca­ció? Què es­pe­ren, que s’ar­re­gli sol? Qui­na clas­se de po­lí­tics són? Es­tan obli­gats a aju­dar i po­den fer-ho si vo­len.

En pri­mer lloc, ai­xe­cant el 155 i re­ti­rant la in­ter­ven­ció eco­nò­mi­ca di­rec­ta dels comp­tes. Des­prés, han de re­vi­sar con­jun­ta­ment amb la Ge­ne­ra­li­tat qui­nes de les lleis im­pug­na­des pel Tri­bu­nal Cons­ti­tu­ci­o­nal els úl­tims anys po­den ajus­tar-se, fer-se es­ta­tals i ser apli­ca­des. Igual­ment, po­den con­vi­dar el fis­cal ge­ne­ral a su­a­vit­zar els càr­recs con­tra els po­lí­tics ca­ta­lans per tal que els jut­ges mo­di­fi­quin la pre­só pre­ven­ti­va. I han de dis­se­nyar un nou sis­te­ma de fi­nan­ça­ment més just i amb or­di­na­li­tat per tal d’evi­tar les in­jus­tí­ci­es ac­tu­als, i po­sar en mar­xa d’una ve­ga­da, sen­se por, que el cor­re­dor me­di­ter­ra­ni pas­si per on to­ca i no a 400 ki­lò­me­tres del mar. I tan­tes al­tres co­ses.

Si no aju­den i la res­pos­ta és no a tot, el més pro­ba­ble és que el vot in­de­pen­den­tis­ta aug­men­ti al veu­re que Es­pa­nya no do­na cap sor­ti­da i pu­gui su­perar el 50% en pro­pe­res elec­ci­ons. Se­gur que ai­xò no se­ria una si­tu­a­ció mi­llor que l’ac­tu­al

Po­lí­tics Ra­joy i Sánc­hez: cal ar­ro­man­gar-se i par­lar, con­vèn­cer, ce­dir i ne­go­ci­ar acords amb Ca­ta­lu­nya. Ai­xò tam­bé se­rà bo per a Es­pa­nya.

DIONÍS LÓ­PEZ

Bar­ce­lo­na

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.