Vo­lar amb cri­a­tu­res

La Vanguardia (Català) - - OPINIÓ -

Una ve­ga­da més avui se’m plan­te­ja un gran rep­te: aga­far un avió amb un be­bè, i so­la. És du­rís­sim, i és d’aquells di­es en què et sents so­la al món.

Ja tinc pre­pa­ra­da la me­va male­ta (de mà) i la del meu fill, junt amb els dos abrics, el seu cot­xet, i ell, es­clar. La male­ta del meu fill con­té, a part de la bos­sa ge­ne­ral, tres bos­ses a dins: una amb els bol­quers, les to­va­llo­le­tes, el can­vi­a­dor i la ro­ba de re­can­vi; una al­tra amb les jo­gui­nes per en­tre­te­nir­lo, i la ter­ce­ra, amb el men­jar.

Que pot­ser es trac­ta que el nen no exis­teix du­rant el vol? Com si no tin­gués el dret de vi­at­jar en avió o com si no se li per­me­tés ser un be­bè du­rant du­es ho­res. Es­tic se­gu­ra que ca­mi­na­rà pel pas­sa­dís, cri­da­rà, sal­ta­rà i mo­les­ta­rà els vi­at­gers. El que nin­gú veu­rà és que jo pas­sa­ré tot el vi­at­ge amb sa­mar­re­ta de ti­rants i l’ai­re con­di­ci­o­nat al mà­xim.

No sé com ani­rà el vol, però si em tro­bes a l’avió, sis­plau, aju­da’m amb el teu som­riu­re i tot ens se­rà més fà­cil.

JÚLIA FANECA SÁNC­HEZ

Bar­ce­lo­na

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.