AL­TRES RIS­COS NOTABLES

La Vanguardia (Català) - - TENDÈNCIES -

En pe­rill

El corall es­tà in­clòs, des de l’any 2015, en la llis­ta ver­me­lla de la Unió In­ter­na­ci­o­nal per a la Con­ser­va­ció de la Na­tu­ra (UICN) com a es­pè­cie en pe­rill d’ex­tin­ció

Mort

La cau­sa prin­ci­pal de la se­va mor­ta­li­tat és la pes­ca, però tam­bé hi ha epi­so­dis de mor­ta­li­tat per un es­cal­fa­ment

anor­mal de l’ai­gua. La ne­cro­si dels tei­xits po­sa al des­co­bert els ei­xos cal­ca­ris, que són co­lo­nit­zats per al­tres or­ga­nis­mes

Menys cal­ci­fi­ca­ció

En se­gon lloc, es tem l’efec­te de l’aci­di­fi­ca­ció dels oce­ans. Aquest fe­no­men (l’aug­ment de la con­cen­tra­ció de CO2 a les ai­gües) com­por­ta la pèr­dua de capa­ci­tat de cal­ci­fi­ca­ció del corall i una dis­mi­nu­ció del rit­me de crei­xe­ment del seu di­à­me­tre

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.