Ca­ta­lu­nya fre­na l’abús d’an­ti­bi­ò­tics

La Vanguardia (Català) - - TENDÈNCIES - A. Macp­her­son

És una xi­fra pe­ti­ta, no­més 83.000 do­sis menys d’an­ti­bi­ò­tics dis­pen­sats el 2017 pels met­ges d’as­sis­tèn­cia pri­mà­ria a Ca­ta­lu­nya, però su­po­sa un can­vi de ten­dèn­cia de­ci­siu . “I cre­iem que és la pri­me­ra co­mu­ni­tat au­tò­no­ma que ho acon­se­gueix”, ex­pli­ca Ma­ri­am de la Po­za, met­ges­sa de fa­mí­lia en un CAP de l’Ins­ti­tut Ca­ta­là de la Sa­lut (ICS). Se­gons les da­des glo­bals del 2017, si el 2016 es van re­cep­tar 11,76 do­sis per ca­da mil ha­bi­tants (gai­re­bé 26 mi­li­ons de do­sis), l’any se­güent van ser 11, 72 do­sis per mil ha­bi­tants, aques­tes 83.000 do­sis menys. “La ma­jo­ria de les in­fec­ci­ons que ve­iem són ví­ri­ques, aques­ta és la re­a­li­tat, i ara dis­po­sem de més ei­nes per sa­ber-ho, com ara les pro­ves rà­pi­des al ma­teix CAP, i po­dem ex­pli­car-ho en de­tall als pa­ci­ents. Ens es­tem edu­cant”. A aques­ta edu­ca­ció hi aju­den les cam­pa­nyes de va­cu­na­ció, les de ren­tar-se les mans, les de no tos­sir so­bre els al­tres. “La po­bla­ció es­tà molt més in­for­ma­da, tot i que con­ti­nua pe­sant l’ex­pec­ta­ti­va de molts pa­ci­ents d’anar al met­ge i em­por­tar-se al­menys un an­ti­bi­ò­tic per al seu pro­ble­ma”, re­co­neix Ma­ri­am de la Po­za. Les pro­ves rà­pi­des es fan ser­vir ca­da ve­ga­da més en afec­ci­ons del coll. “En un mo­ment, amb un fro­tis, sa­bem si són bac­te­ri­a­nes o ví­ri­ques i si el trac­ta­ment ha de ser un an­ti­bi­ò­tic o un me­di­ca­ment per als símp­to­mes”. Tam­bé es fan pro­ves per des­car­tar pneu­mò­ni­es bac­te­ri­a­nes o si­nu­si­tis a tra­vés d’una go­ta de sang en pocs mi­nuts. Les in­fec­ci­ons en què els pa­ci­ents es­tan més cons­ci­en­ci­ats de la inu­ti­li­tat dels an­ti­bi­ò­tics són les grips i les gas­tro­en­te­ri­tis agu­des in­fan­tils. Una mi­ca menys quan es trac­ta de bron­qui­tis i amig­da­li­tis. “Aquest can­vi re­que­reix de­di­car uns mi­nuts a ex­pli­car al pa­ci­ent com és la se­va in­fec­ció i, en els ca­sos que es pot, fer la pro­va rà­pi­da. Però ja hem co­men­çat a can­vi­ar aquest ús mas­siu d’amo­xi­cil·li­na”. /

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.