El clam de la de­pen­dèn­cia

Més de 40.000 per­so­nes mo­ren a l’any sen­se re­bre l’aju­da pro­me­sa

La Vanguardia (Català) - - TENDÈNCIES - Ma­drid

Fa anys que el sec­tor de la de­pen­dèn­cia cla­ma pel com­pli­ment de la llei que re­co­neix el dret a l’as­sis­tèn­cia. Les se­ves veus, però, es di­lu­ï­en en­tre les mol­tes al­tres que du­rant els anys de la cri­si es van ai­xe­car d’una pun­ta a una al­tra del pa­ís.

Ara, tot i ai­xò, han de­ci­dit que ja n’hi ha prou, que no és ac­cep­ta­ble que 40.000 per­so­nes de­pen­dents mo­rin ca­da any sen­se ha­ver re­but l’aju­da que la llei de la De­pen­dèn­cia els as­sig­na. Tam­poc que avui dia 310.000 per­so­nes que com­plei­xen els cri­te­ris per re­bre una pres­ta­ció no la re­bin i aca­bin ago­nit­zant en llar­gues llis­tes d’es­pe­ra. Un 65% són do­nes, un 75% te­nen més de 79 anys, un 97% pa­tei­xen malal­ti­es crò­ni­ques i un 67% te­nen un de­te­ri­o­ra­ment cog­ni­tiu se­ver.

És el mo­ment d’ac­tu­ar, as­se­gu­ren, i de po­sar al dia aques­ta nor­ma i do­tar-la de prou re­cur­sos, per­què el fu­tur im­me­di­at, el que di­bui­xen els ex­perts, mos­tra una po­bla­ció en­ve­lli­da.

L’úl­tim ac­te de pro­tes­ta va te­nir lloc ahir a Ma­drid i va ser pro­ta­go­nit­zat per un cen­te­nar d’en­ti­tats vin­cu­la­des al sec­tor de la de­pen­dèn­cia, que van fir­mar un ma­ni­fest en què de­ma­nen, tant al Go­vern de Ma­ri­a­no Ra­joy com als grups par­la­men­ta­ris, in­clou­re als pres­su­pos­tos ge­ne­rals l’equi­pa­ra­ció de l’IVA que pa­guen els usu­a­ris dels ser­veis pri­vats (10%) i els que són ate­sos en l’àm­bit pú­blic (4%).

La ma­jo­ria dels que re­cor­ren

VICENÇ LLURBA

La ma­jo­ria dels de­pen­dents en llis­ta d’es­pe­ra són do­nes

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.